<< >>

A kdo přijme jediné takové dítě ve jménu mém, přijímá mne. Kdo by svedl k hříchu jednoho z těchto nepatrných, kteří ve mne věří, pro toho by bylo lépe, aby mu pověsili na krk mlýnský kámen a potopili ho do mořské hlubiny. … Mějte se na pozoru, abyste nepohrdali ani jedním z těchto maličkých. Pravím vám, že jejich andělé v nebi jsou neustále v blízkosti mého nebeského Otce. (Matouš 18,5–10)

Jedna věc je z těchto veršů zřejmá: Bohu leží na srdci ti slabí v našem společenství, ať už se jedná o mladé a nevinné (slovo „dítě“ ve verši 5), anebo o nové a bojující členy („nepatrní“ a „maličcí“ ve verších 6 a 10).
Zatímco verš 5 přichází se zaslíbením spojeným s přijetím a starostí o nepatrné dítě, ve verši 6 mění Ježíš tón a přechází od zaslíbení k varování. Současně se přesouvá námět jeho myšlenek od pokory k závažnosti toho, působí-li někdo klopýtání „nedůležitých“ (tedy „maličkých“) věřících na jejich křesťanské cestě.
Celkovým poselstvím tohoto oddílu je, že je lepší mít na krku mlýnský kámen a utonout než svést slabého křesťana na scestí.
Varování je zcela jasné. Jak snadné ale je vychvalovat hostujícího řečníka, a současně zapomenout byť jenom pozdravit toho, který vypadá, že si ani nemůže dovolit přijít do shromáždění slušně oblečen.
Existuje řada příběhů o diakonech, jejichž tvrdá slova odradila návštěvníky, kteří „nezapadali“ do shromáždění; o „svatých“ ženách, které neváhaly zkritizovat nedávno pokřtěného bratra či sestru za něco, co podle jejich názoru do společenství nepatří; o věrných návštěvnících shromáždění, jimž jsou trnem v oku dospívající nechovající se tak, jak by měli…
Není divu, že mnozí z církve odejdou a už se nikdy nevrátí. Ale „jejich andělé“ (Matouš 18,10) s nimi pracují. A my bychom měli také.
Dnešek je dnem, kdy bychom měli sesednout ze svého svatého koně a věnovat pozornost Ježíšovým slovům. Měli bychom začít věnovat svoji lásku těmto „maličkým“, kteří jsou Bohem milováni a nacházejí se v každé pospolitosti věřících. Bůh chce změnit naše srdce i charaktery tak, abychom mohli pomáhat k dobru v jejich životech.

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 1. července 2019 Zamyšlení