<< >>

Ale Ježíš si je zavolal a řekl: „Víte, že vládcové panují na národy a velicí je utlačují. Ne tak bude mezi vámi: kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem; a kdo chce být mezi vámi první, buď vaším otrokem. Tak, jako Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé.“ (Matouš 20,25–28)

Správné představy o mesiášství jdou ruku v ruce s přesnými představami o tom, co znamená být následovníkem Mesiáše. A učedníci měli problémy s obojím.
Hřích plodí hřích. Pošetilé ambice Jakuba a Jana vyvolaly u ostatních učedníků intenzivní žárlivost. Malá skupinka dosáhla bodu krize právě na hranicích Jeruzaléma s jeho křížem. Byli rozpolceni pocity a tlaky, které je mohly nastálo oddělit a zmařit tak původní Ježíšův záměr při jejich povolávání.
Nevíme, jestli Ježíš čelil pokušení vzdát to s nimi, říct si, že jsou dubové palice, a jít pryč. Jistě si však musel přinejmenším povzdechnout, když opět začíná svých dvanáct učedníků poučovat o základních principech svého království.
Tentokrát se soustředí na skutečnou velikost a na to, co znamená být prvním. Jeho převratné principy jsou dokonalým protikladem principů tohoto světa. Na rozdíl od světa, kde největšími jsou vládci a panovníci, v nebeském království jsou „velkými“ (v reakci na žádost Zebedeových u Matouše 20,20.21) služebníci a „prvními“ (v odkazu k podobenství o dělnících na vinici ve verších 1–16) budou otroci. Ježíš končí slovy, že ani on sám nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život.
Ježíš zde jasně vyjádřil myšlenku sloužícího vůdce. Jakým neštěstím je, že v průběhu dějin nebyli vedoucí představitelé církve ani křesťané obecně s tímto konceptem o nic více srozuměni než Ježíšovi učedníci. Důvod je jednoduchý: představa sloužícího vůdce jde proti lidské přirozenosti. Její uskutečnění vyžaduje obrácení a proměnu.
Ježíš strávil nad souvisejícími tématy svého a našeho kříže spoustu času. Přesto je i dnes stejně obtížné, jako tomu bylo před dvaceti stoletími, přijmout tento princip za vlastní.

Pane, způsob, ať slyším. Vstup do mého života a realizuj v něm principy svého království – dnes, zítra a každý den. Amen.

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 19. července 2019 Zamyšlení