<< >>

Hle, beránek Boží, který snímá hřích světa. (Jan 1,29)

Lidé o Ježíši již prohlásili mnohé, nic z toho však nebylo podstatnější a důležitější než jedna krátká věta, kterou pronesl Jan Křtitel, když viděl Ježíše scházet z úbočí: „Hle, beránek Boží, který snímá hřích světa.“ Příštího dne Jan opět Ježíše nazval „beránkem Božím“ (verš 36).
Tato věta nemusí pro nás, kteří žijeme v 21. století, mnoho znamenat. Mnozí z nás dokonce nikdy živého beránka neviděli. A nikdo z nás žádného beránka neobětoval. Pro Janovy posluchače však tato věta přetékala významem.
V mysli se vraceli zpět k jeruzalémskému Chrámu, ke svatostánku na poušti i ke knize Leviticus, představující ústřední roli obětování nevinných beránků jako předobrazu událostí, které se nakonec završí na Golgotě, kde Ježíš zemře „jednou provždy“ za všechny jako skutečný Beránek Boží pro spasení celého lidstva.
Starozákonní obětní systém byl založen na zástupnosti. Hříšníci přinášeli obětní zvířata před Hospodina, kladli svoje ruce na jejich hlavy a vyznávali své hříchy, čímž je symbolicky přenášeli na stvoření, která měla zemřít místo nich.
Zdá se, že během času Izraelci ztratili ze zřetele plný význam obětního systému. Neustálé opakování tohoto rituálu otupilo jejich citlivost k tomu, co vlastně probíhá. Pro Adama a Evu, kteří nikdy neviděli smrt, však musela být tato zkušenost zdrcující. S každým pulsem přeříznuté tepny na krku beránka zaznívalo mocné poselství, že „mzdou hříchu je smrt“, že beránek zemřel na jejich místě a za jejich hříchy.
Pokud nás, lidi moderní doby, takové obřady odpuzují, pomysleme jen na to, oč šokující je učení Nového zákona, že Ježíš, věčný Bůh, je beránkem Božím, který zemřel, aby na sebe „vzal hříchy světa“. Tato prolitá krev je základem všech metafor spasení v Novém zákoně, včetně vykoupení (Efezským 1,7), ospravedlnění (Římanům 5,9), smíření (Koloským 1,20) a očištění (Židům 9,23).
Janovo učení, že Ježíš je „beránek Boží, který snímá hřích světa“, představuje samotný základ evangelia a křesťanství.
Bez tohoto Beránka bychom dosud byli ztraceni ve svých hříších, odsouzenci k smrti, kterou On vzal na sebe. Chvála Bohu za Beránka!

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 6. února 2019 Zamyšlení