<< >>

Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat „já jsem Mesiáš“ a svedou mnohé. Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách; hleďte, abyste se nelekali. Musí to být, ale to ještě není konec. Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech. Ale to vše bude teprve začátek bolestí. (Matouš 24,5–8)

Všichni bychom rádi měli nezpochybnitelné znamení, že Pán přijde za tři roky, tři měsíce, nebo dokonce tři dny. Takové znamení by nás zvedlo ze židle a vedlo k vážným přípravám na tuto událost.
A právě tento druh znamení Ježíš nikdy nikomu nedal. A z dobrých důvodů.
V evangeliích se setkáváme s tím, že židovští vůdcové opakovaně žádají po Ježíšovi různá znamení. Učedníci o ně požádají až v závěru Ježíšovy služby. Zvláště je zajímají znamení týkající se jejich nesprávného spojení mezi zničením Jeruzaléma a druhým příchodem. Ježíš jim poskytuje dlouhý seznam úkazů, jenž začíná u Matouše 24,5. Tento seznam zahrnuje falešné mesiáše, války a zvěsti o válkách, povstávání národů proti sobě, hladomory a zemětřesení.
Musíme uznat, že nám tato znamení nedávají příliš mnoho konkrétních informací týkajících se doby konce. Nakonec falešní mesiáši, zemětřesení, hladomory a války – to tu bylo vždycky. Jak si máme tyto události vyložit, a to zejména ve světle často přehlížených prohlášení ve verších 6 a 8? Verš 6 nám říká, že taková znamení by nás neměla znepokojovat. Patří k přírodnímu dění, „ale to ještě není konec“. Jinými slovy, jedná se sice o náznaky toho, že se konec blíží, ale nejde o skutečná znamení konce. Vyjádření ve verši 8, že „to vše bude teprve začátek bolestí“, tuto myšlenku ještě posiluje.
Zdá se, že tyto události jsou jako Hospodinovo znamení duhy Noemovi. Pokaždé, když Boží lid viděl duhu, připomínal si zaslíbení Boží smlouvy. Tak je tomu i s válkami, hladomory a zemětřeseními. Každá taková událost je připomínkou onemocnění planety Země a důkazem toho, že věrný a smlouvu zachovávající Bůh ještě neuzavřel svůj plán záchrany. Každé toto znamení je zaslíbením, že Kristus opět přijde, aby završil záchranu „svého lidu z jeho hříchů“ (viz Matouš 1,21). Každá padající hvězda, každá zrada důvěry, každá tsunami a každé zemětřesení nám říkají, že i když Ježíšovo dílo ještě neskončilo, On opět přijde, aby zachránil svůj lid.

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 8. srpna 2019 Zamyšlení