<< >>

A tehdy uzří Syna člověka přicházet v oblacích s velikou mocí a slávou. Tehdy vyšle anděly a shromáždí své vyvolené od čtyř úhlů světa, od nejzazších konců země po nejzazší konec nebe. (Marek 13,26.27)

Ježíš nám u Matouše 24,1–41 předává mnoho důrazných a cenných varování. Zaujalo mě, jak Michael Green shrnuje poučení z tohoto oddílu. Nejprve si všímá toho, že Kristův návrat je jistý a bude osobní.
Zadruhé si všímá toho, že dějiny se někam ubírají. Není to tak, že by neměly žádný smysl a byly náhodné. Nejedná se ani o nějaký nekonečný cyklus. „Dojde k reálnému konci, stejně tak jako byl reálný počátek. A na konci nenajdeme nikoho jiného než Ježíše Krista.“
Zatřetí, návrat Krista znázorňuje triumf dobra nad zlem, vítězství Božích záměrů nad lidskou a vesmírnou vzpourou. Začtvrté, návrat je předzvěstí obnovy. „Bude nové stvoření, nové nebe a nová země, ve kterých bude přebývat pouze dobro“ (viz 2. list Petrův 3,11–13; Zjevení 21,1–5).
Zapáté, návrat Ježíše ukazuje na soud a rozdělení. Někteří budou vzati a jiní ponecháni (Matouš 24,40.41). Bude to doba, kdy vyjdou najevo i tajné myšlenky srdce a nejvnitřnější charakter člověka.
Zašesté, návrat Krista bude rozhodující. Protože konec věků bude současně příchodem plnosti Božího království, čas na pokání a změnu se stane navždy minulostí. Zasedmé, návrat bude náhlý a neočekávaný, jako blesk na obloze (verš 27). „Přijde na nedbající svět jako blesk z čistého nebe.“
A konečně, k návratu Krista dojde v čase, který je znám pouze Otci (verš 36). Kazatelé ani učedníci tento čas neznají. Dokonce ani vtělený Ježíš jej neznal. Bůh ve své moudrosti pozná, kdy bude nejlepší ukončit pozemské dějiny. V mezičase mají být křesťané věrní navzdory strádání (verš 13) a bděle očekávat příchod svého Spasitele (verš 42).
Ježíš se následně ve své promluvě o druhém příchodu obrací k tématům bdělosti a připravenosti. Bude se zabývat otázkou, jak jeho následovníci mají s vědomím jeho jistého příchodu žít.
Při tomto přenesení důrazu buďme pozorní, když nám náš Pán poskytuje drahocenné informace, jež v této době konce tak zoufale potřebujeme.

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 13. srpna 2019 Zamyšlení