<< >>

Učedníci šli … přivedli oslici. … A mohutný zástup prostíral na cestu své pláště, jiní odsekávali ratolesti stromů a stlali je na cestu. Zástupy, které šly před ním i za ním, volaly: „Hosanna Synu Davidovu! Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově! Hosanna na výsostech!“ Když vjel Ježíš do Jeruzaléma, po celém městě nastal rozruch; ptali se: „Kdo to je?“ Zástupy odpovídaly: „To je ten prorok Ježíš z Nazareta v Galileji.“ (Matouš 21,6–11)

Čas pro soukromí je pryč. Svým triumfálním vjezdem do Jeruzaléma se Ježíš veřejně hlásí k tomu, že je Mesiáš.
Vlnící se zástupy rozpoznávají význam tohoto okamžiku, a tak před ním lidé prostírají své pláště a větve a volají „Hosanna Synu Davidovu“, což je titul, jenž má nepochybný mesiánský význam. „Hosanna“ se překládá jako „zachraň, modlíme se k tobě“. Lidé jsou připraveni na Ježíšovu spasitelskou roli. Bude ale o hodně jiná, než v tomto slavném dni očekávají.
Odkud přišly tyto zástupy? A proč lidé projevovali takové nadšení? Zaprvé bylo období velikonočních svátků, kdy se slavilo Boží vysvobození národa z egyptského otroctví. Cesty byly plné lidí, kteří směřovali ze všech koutů židovského světa do Jeruzaléma.
Zadruhé stojí za povšimnutí, že ke vzkříšení Lazara došlo jen před pár dny, a to nedaleko od města. Tento pozoruhodný zázrak vyvolal velké vzrušení.
Ale asi nejdůležitější je způsob, jakým se Ježíš rozhodl vstoupit do města. Jeho volba ještě více rozdmýchala oheň nadšení a napětí, který již byl ve vzduchu. Evangelia uvádějí, že Ježíš vjel do města vsedě obkročmo na oslátku. U muže, který právě přišel pěšky až z Galileje, je to zajímavé. Ježíš jistě neměl fyzickou potřebu poslední tři kilometry jet na oslici. Je to jediný případ v evangeliích, kdy Ježíš jede na nějakém zvířeti. Určitě tím sleduje nějaký záměr.
V pozadí je proroctví ze Zacharjáše 9,9, kde je o jeruzalémské dceři řečeno: „přichází k tobě tvůj král, spravedlivý a zachráněný, pokořený, jede na oslu, na oslátku, osličím mláděti“. Ježíš tady přichází s jednoznačným mesiánským prohlášením. A zástupům to neujde. O co jde, to chápou i židovští vůdci. Pro ně to však představuje problém, rozhodně ne něco, z čeho by se mohli či měli radovat.

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 21. července 2019 Zamyšlení