<< >>

Otec miluje Syna a všecku moc dal do jeho rukou. Kdo věří v Syna, má život věčný. Kdo Syna odmítá, neuzří život, ale hněv Boží na něm zůstává. (Jan 3,35.36)

„Věčný život“ spojuje dnešní čtení se včerejším. Verš 16 říká, že kdo věří, bude mít věčný život. A verš 36 prohlašuje, že těm, kdo věří, se tohoto daru již dostalo.
Setkáváme se zde s tématem, které je jako zlatá nit protkáno celou první polovinou čtvrtého evangelia. U Jana 5,24 Ježíš říká: „Kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný.“ U Jana 6,47 pak Ježíš sděluje svým následovníkům, že „kdo věří, má život věčný“.
Tento dar není určen pro budoucnost, je to aktuální vlastnictví všech, kdo věří. Jak úžasné zaslíbení! Každý, kdo skutečně věří, již má věčný život.
Možná si teď pomyslíte: Proč tedy i hluboce věřící křesťané umírají? Abychom tomu porozuměli, musíme si uvědomit biblický rozdíl mezi věčným životem a nesmrtelností. To první již vlastníme, ale to druhé je něco, co žádný člověk nedostane dříve než po druhém Ježíšově příchodu. Pavel uvádí, že v tom čase, „až zazní (polnice), mrtví budou vzkříšeni k nepomíjitelnosti a my živí proměněni. Pomíjitelné tělo musí totiž obléci nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost“. Teprve poté bude smrt definitivně poražena (1. Korintským 15,51–55).
Podstatou věci je, že věčný život je vystaven první smrti – během níž lidé nějaký čas spí v hrobech. Nesmrtelnost na druhé straně znamená, že její vlastník není vystaven smrti v žádné její podobě. Křesťan již nyní má věčný život, ale nesmrtelným se stane teprve tehdy, až mu Bůh tento dar na konci pozemských dějin věnuje. Zlí jej samozřejmě neobdrží. Jako smrtelníci zahynou v pekelném ohni; nebudou trpět po nekonečné věky v rukou Boha lásky (viz 2. Tesalonickým 1,9; Malachiáš 4,1; Římanům 6,23; Zjevení 20,14).
Další důležitou věcí, které bychom si měli u Jana 3,36 povšimnout, je, že Boží hněv není totéž jako nekontrolovaný vztek či zloba; jedná se o láskyplný Boží postoj, jenž nakonec přinese konec světa, v němž trpí nevinní. Takto popisuje Zjevení 6,16 „hněv Beránka“.
Tou nejlepší zprávou u Jana 3,36 je, že každý z nás si může svobodně zvolit věčný život.

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 4. dubna 2019 Zamyšlení