<< >>

Toto vám pravím, dokud jsem s vámi. Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl. Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se srdce vaše nechvěje a neděsí! Slyšeli jste, že jsem vám řekl: Odcházím – a přijdu k vám. … Řekl jsem vám to nyní předem, abyste potom, až se to stane, uvěřili. (Jan 14,25–29)

Jak se Ježíšovy závěrečné promluvy přibližují Getsemane a kříži, stále více je kladen důraz na dar Ducha svatého. V našem dnešním čtení z Písma nám Ježíš o tomto Přímluvci, který bude po jeho vystoupení k Otci stát po boku každého z učedníků, sděluje několik dalších informací.
První věcí, kterou Ježíš o Pomocníkovi osvětluje, je, že nás naučí všem věcem. Je to Duch svatý, který vede Boží následovníky hlouběji do duchovních pravd. Proto je důležité, když otevíráme Bibli k vážnému studiu, modlit se a prosit o přítomnost Ducha svatého. Tatáž božská osoba, která inspirovala proroky k napsání Bible, odhalí její význam těm, kteří se odevzdají jejímu studiu.
Druhou rolí Pomocníka je to, že nám bude připomínat Ježíšova slova. V záležitostech víry Duch přináší soustavně do našeho vědomí slova a skutky Krista a jeho apoštolů. Právě tato učení tvoří pevný základ naděje a pomáhají křesťanům zhodnotit všechny své závěry o smyslu a cílech života.
Třetím úkolem Pomocníka je udržet nás na správné cestě, když se snažíme projet životními křižovatkami a ustát všechny zatáčky. Čelíme-li obtížným morálním volbám, je to právě tento Pomocník, který posílá do našich myslí záblesky Kristova učení, aby nás navedl na tu nejlepší cestu.
Děkujme Bohu za všechnu tuto pomoc, jíž se nám od Ducha svatého dostává. Ale možná tím nejosobnějším a nejdrahocennějším je dar pokoje, jenž naplní naše životy díky důvěře v Ježíšovo vítězství. Biblický pokoj je něčím víc než jen absencí konfliktu. Je také pocitem pohody, kterým Bůh prostřednictvím Ducha obdařuje naše srdce a mysl.
U Jana 14 usiluje Ježíš zanechat svým učedníkům pokoj, který nezná žádné meze. A totéž by chtěl vnést i do mého života. A nejen to. Ježíš touží po tom, abych se právě dnes stal v rodině i na pracovišti jeho nástrojem pokoje.

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 7. září 2019 Zamyšlení