<< >>

Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako já zachovávám přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce. To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost aby byla plná. To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. Vy jste moji přátelé, činíte-li, co vám přikazuji. … To vám přikazuji, abyste jeden druhého milovali. (Jan 15,10–17)

Zdá se, že při směřování do Getsemane a na kříž se Ježíš ve svých tolik důležitých posledních slovech k učedníkům stále vracel k některým tématům. Patří mezi ně slova „přikázání“ a „láska“. Ježíš zcela jednoznačně pronáší, že pokud v něm zůstáváme, budeme zachovávat jeho přikázání. A se stejnou jednoznačností říká, že kdo v něm zůstává, bude milovat druhé.
Ve skutečnosti jsou tyto dva důsledky vlastně jedním. Jak jsme poznamenali již dříve, všechna přikázání jsou založena na principu lásky. Jednou z tragédií farizejů bylo, že až příliš často tyto dva důsledky oddělovali. A někteří členové církve činí totéž. Zachovávají všechna Boží přikázání včetně Desatera, ale až příliš často se k lidem v církvi i mimo ni nechovají hezky. Být spojen s Ježíšem však neznamená pouze vnější poslušnost. Jde o láskyplný vztah s Ježíšem, který denně přetéká do lásky k těm, kteří jsou okolo nás, dokonce i k našim nepřátelům a těm, kteří nás zneužívají (Matouš 5,44).
Být spojen s Ježíšem znamená žít životem obětavé lásky, a to v určitých případech až do té míry, že zasvětíme celý svůj život péči o blaho druhého. Ježíš samozřejmě mluvil v první řadě o potřebě toho, aby se jeho učedníci sebrali, přestali se drát o první místa a nechali svá srdce a skutky naplnit láskou jednoho k druhému.
Ježíšova slova však platí také pro mne. Jsou pro mě stejně důležitá jako tehdy pro učedníky. Mým přirozeným sklonem je milovat sám sebe – a druhé využívat k naplnění této potřeby. Ježíš však volá k obratu o 180 stupňů. Pokud v něm skutečně zůstávám, zasvětím svůj život tomu, abych se stal požehnáním pro druhé.
Lidé přišli s mnoha definicemi toho, co znamená být skutečným křesťanem. Ježíšův popis je však nejvýstižnější. Abychom zažívali pravou radost a mohli být nazýváni jeho „přáteli“ v pravém smyslu tohoto slova, musí z našich srdcí plynout jeho láska.

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 10. září 2019 Zamyšlení