<< >>

Podobně se mu posmívali i velekněží spolu se zákoníky a staršími. Říkali: „Jiné zachránil, sám sebe zachránit nemůže. Je král izraelský – ať nyní sestoupí z kříže a uvěříme v něho!“ (Matouš 27,41.42)

Poslední dva dny jsme se zamýšleli nad velkým pokušením, které vede ke všem menším životním pokušením. Ve zkratce je tímto pokušením stát se bohem vlastního života, vykonávat svoji vlastní vůli. Takto zhřešili i Adam a Eva. Snězení ovoce bylo důsledkem menšího pokušení, poté co již podlehli satanovu velkému pokušení.
Kristus, jak jsme si již povšimli, zakoušel toto pokušení ve dvou formách: nejít na kříž a nezůstat na kříži. Dnes do větší hloubky prozkoumáme, jak se druhý aspekt pokušení projevuje v našich každodenních životech, kdy jsme pokoušeni k tomu, abychom sestoupili z kříže, přerušili svůj vztah s Bohem a šli si po svých.
Už dlouhá léta vím, že není možné se upřímně modlit a současně páchat nějaký úmyslný hřích. Experimentoval jsem s tím. Pokušení se stává hříchem v momentě, kdy si je uvědomím. V této chvíli si mohu vybrat ze dvou možností: mohu pokušení v Boží moci odolat, anebo se rozhodnu, že mu poskytnu určitý prostor. Jinými slovy, mohu Boha požádat, aby mi pomohl zvítězit, anebo mu mohu říct, ať mne nechá na pokoji, abych si mohl na chvíli užít. Uklidním se myšlenkou, že se za to později pomodlím. Až příliš často jsme jako Augustin, který, když byl vystaven hlavnímu pokušení svého života, se modlil: „Učiň mne cudným, Pane, ale ještě ne tak zcela.“
Druhou možností je přijít k Bohu a říct: „Hospodine, jsem si vědom tohoto pokušení a budu se za jeho překonání teď hned modlit.“ Osobně jsem přišel na to, že když se upřímně a vytrvale modlím za vítězství, touha po hříšném konání se vytratí. Jde podle mě za to, že Boží moc mi pomáhá překonat jak konkrétní pokušení, tak i ono hlavní pokušení, jímž je sestoupit ze svého kříže a žít svůj život podle své vůle.
Mám-li být ale zcela upřímný, někdy netoužím po této moci a po vítězství. Namísto toho toužím po hříchu. Tehdy podléhám velkému pokušení stejně jako Eva v Genesis 3. Převzal jsem otěže svého života a Boha odstavil na vedlejší kolej. Pokud budu soustavně volit toto stěžejní pokušení, povede to k životu plnému podléhání malým pokušením a současně ke vzdalování se od Boha.

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 11. října 2019 Zamyšlení