<< >>

Chci vám připomenout, bratří, evangelium, které jsem vám zvěstoval, které jste přijali, které je základem, na němž stojíte, a skrze něž docházíte spásy, držíte-li se ho tak, jak jsem vám je zvěstoval – vždyť jste přece neuvěřili nadarmo. Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem a byl pohřben; byl vzkříšen třetího dne podle Písem. (1. Korintským 15,1–4)

Na naší cestě za Ježíšem jsme byli svědky jeho vtělení, jeho bezhříšného života, obětování se a vzkříšení z mrtvých. Nyní jsme dospěli ke konci Ježíšova pozemského života, nikoliv však k závěru jeho konání.
Následné působení Krista na tento svět lze vyjádřit slovem „evangelium“, což doslova znamená „dobrá zpráva“.
Nejvýstižněji objasňuje význam evangelia apoštol Pavel. Nechme se tedy dnes vést několika jeho myšlenkami na toto téma. Jedna z Pavlových nejlepších definic evangelia se objevuje v 1. Korintským 15,1–4. Základem oné spásné zvěsti jsou dvě skutečnosti: že Ježíš zemřel za naše hříchy a že byl vzkříšen, tak abychom my mohli žít. Samotná Ježíšova smrt by neměla spásnou moc. Mrtvý Spasitel nikomu nepomůže. Ježíšovo vzkříšení je pro tuto „dobrou zprávu“ naprosto klíčové.
Než se budeme dále zabývat významem vzkříšení, podíváme se na další aspekty evangelia, přičemž budeme mít stále na mysli, že i ony stojí na základu tvořeném Kristovou smrtí a jeho vzkříšením.
Pavel pak opět rozebírá slovo „evangelium“ v Římanům 1,16.17, kde prohlašuje: „Nestydím se za evangelium: je to moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří, předně pro Žida, ale také pro Řeka. Vždyť se v něm zjevuje Boží spravedlnost, která je přijímána vírou a vede k víře; stojí přece psáno: ‚Spravedlivý z víry bude živ.‘“ Právě z tohoto oddílu pochází termín „ospravedlnění z víry“.
Jiná Pavlova pasáž osvětluje obsah evangelia, i když se v ní toto slovo vůbec nevyskytuje: „Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit“ (Efezským 2,8.9).
Je třeba, abychom tyto verše opakovaně četli a přemýšleli o tom, jaký mají pro nás smysl. Nikdy bychom neměli zapomínat, že spásná síla evangelia v našem životě je založena na dvou velkých záchytných kotvách Kristova života, kterými jsme se v tomto roce tolik zabývali – na Ježíšově smrti za „mé hříchy“ a na jeho vzkříšení, abych i „já“ mohl žít.

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 10. listopadu 2019 Zamyšlení