<< >>

Neodvrhuj, můj synu, Hospodinovo kárání, neprotiv se jeho domlouvání. Vždyť Hospodin domlouvá tomu, koho miluje, jako otec synu, v němž nalezl zalíbení. Přísloví 3‚11.12

V našem úsilí o nápravu zla si dávejme pozor na zlozvyk vyhledávat na druhých chyby a neustále je kárat. Ustavičná kritika nevede k nápravě a přináší zmatek. Atmosféra necitlivé kritičnosti bývá osudná zvláště pro citlivé a vnímavé lidi. V duchu mrazivého větru nerozkvetl ještě ani jeden květ.
Dítě, které často kárají za nějakou chybu, se na ni začne časem dívat jako na něco, čím je typické a proti čemu nemá cenu bojovat. Vede to k znechucení a beznaději, jež se často skrývají pod zdánlivou lhostejností nebo předváděním se.
Napomenutí splní svůj smysl, uvědomí-li si pokáraný svou chybu a má touhu ji napravit. Pokud toho dosáhnete, veďte ho ke zdroji odpuštění a moci. Usilujte o to, abyste zachovali jeho zdravé sebepojetí, a povzbuzujte jeho odhodlání i naději.
Je to jeden z nejdůležitějších, nejkrásnějších a nejtěžších úkolů, které nám byly svěřeny. Vyžaduje neobyčejný takt a empatii, znalost lidské povahy, nebeskou víru a trpělivost, ale i ochotu pracovat, bdít a čekat. (Ed 291.292)

Pane Ježíši, dobře vím, že povzbuzení a pochvala jsou stejně nutné jako pokárání a napomenutí. Pomoz, ať na to nezapomínám a dokážu obojí – vždy v pravý čas.

Bože, prosím Tě o moudrost... 13. září 2017 Zamyšlení