<< >>

Když uvidíte, že Jeruzalém obkličují vojska, tu poznáte, že se přiblížila jeho zkáza. Tehdy ti, kdo jsou v Judsku, ať uprchnou do hor, kteří jsou v Jeruzalémě, ať z něho odejdou, a kteří jsou po venkově, ať do něho nevcházejí, poněvadž jsou to dny odplaty, v nichž se má naplnit vše, co je psáno. … Po Jeruzalému budou šlapat pohané. (Lukáš 21,20–24)

Včera jsme začali zkoumat Ježíšovo prorocké varování, jež umožnilo jeho následovníkům uniknout před zničením města. Samotný běh událostí umožnil křesťanům jednat podle Ježíšova varování.
V srpnu roku 66 po Kr. napadl Jeruzalém Cestius Gallus (římský legát v Sýrii). Z neznámého důvodu ale odtáhl, přestože vítězství bylo na dosah ruky. Poté v letech 67 a 68 po Kr. dobyl Vespasianus Galileu a Judsko, kvůli smrti císaře Nera však odložil obléhání Jeruzaléma. Jeruzalém se ocitl v obklíčení až na jaře a v létě roku 70 po Kr. a následně byl zničen Vespasianovým synem Titem. Jak píše Eusebius (263–339 po Kr.), někdy v intervalu mezi rokem 66 a zničením roku 70 po Kr. došlo k tomu, že „členům jeruzalémské církve bylo prostřednictvím proroctví zjeveného vhodným lidem,přikázáno opustit město ještě dříve, než válka (skutečně) začala, a usídlit se ve městě zvaném Pella v Pereji. Ti, kteří věřili v Krista, odešli z Jeruzaléma do Pelly“ (Církevní dějiny 3.5.3).
Křesťané, kteří poslechli Kristovo varování uvedené u Matouše 24 a Lukáše 21 a podle doporučení neznámého proroka zmiňovaného Eusebiem, uprchli z města a unikli jeho osudu. Jak zničení Jeruzaléma, tak záchrana křesťanů před pohromou jsou ve vztahu k druhému příchodu Ježíše a konci světa velmi významnými znameními. V kontextu Matouše 24 představují záruku definitivního zničení hříšného světa a konečné spásy těch, kdo věří v Ježíše.
Ellen Whiteová to hezky shrnuje v následujících větách: „Spasitelovo proroctví o tom, že Jeruzalém postihne trest, se splní ještě podruhé. Strašná zkáza Jeruzaléma je pouze náznakem oné závěrečné zkázy. V údělu vyvoleného města můžeme vidět úděl celého světa, který odmítá Boží milost a pošlapává Boží zákon. … V ten den však, jako v době zničení Jeruzaléma, bude Boží lid vysvobozen“ (Velké drama věků, str. 28).
Chvalme Boha za jeho prozřetelnost.

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 11. srpna 2019 Zamyšlení