<< >>

Na sociálních sítích a v médiích se v době celosvětové pandemie objevují ve zvýšené míře články, příspěvky a videa, která prezentují různé názory a učení, a přitom nejsou v souladu s biblickým svědectvím. Jedná se především o téma druhého příchodu Ježíše Krista, nebo spekulace kolem možných příčin pandemie. Obvykle přinášejí lživé informace, nebo konspirační teorie, které nejsou založené na ověřených faktech. Ve snaze upoutat na sebe pozornost se snaží různí řečníci a autoři článků zneužít současnou celosvětovou krizi vyvolanou koronavirem pro prosazování svých bludných názorů.

Jako adventisté sedmého dne vyznáváme, že pouze Písmo je výhradním autoritativním základem našeho učení a naší náboženské zkušenosti. Daný postoj je mimořádně důležitý i s pohledem na dobu konce. V této souvislosti Ellen G. Whiteová napsala, že Bůh bude mít „na zemi lid, který Bibli přijal jako jediné měřítko každého učení a jako základ všech reforem“. (GC 595, VDV 386)

Toto čtvrtletí se v úkolech Sobotní školy zabýváme otázkou „Jak lépe porozumět Bibli“. Jedině Boží slovo je „neomylným zjevením Boží vůle a měřítkem charakteru, zkušebním kamenem zkušeností, autoritativním základem učení a spolehlivým záznamem Božích činů v dějinách.“ (Adventisté sedmého dne věří…, Advent –Orion, Praha 1999, str. 22)

Je velikou předností, že se můžeme v současnosti ještě více zaměřit na objevování principů studia Božího slova. Pod působením Božího Ducha máme příležitost porozumět i přijmout poselství Písma do svého života, které vede především k lásce, obětavosti a službě.  Tím vytváříme přirozenou hráz proti lživým učitelům, před kterými již v minulosti varoval apoštol Petr ve svém dopise: „Ale vy milovaní, protože to víte předem, střezte se, abyste nebyli oklamáni svodem těch neodpovědných lidí a neodpadli od vlastního pevného základu. Kéž rostete v milosti a v poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Jemu buď sláva nyní a až do dne věčnosti.“ (2Pt 3,17.18)

Vyzýváme proto členy církve, aby se nenechali zmást různými spekulativními a falešnými výklady současné pandemické situace. Nepodílejme se na šíření a propagaci lživých informací a polopravd. Oficiální církevní média a publikace poskytují dostatek kvalitních příspěvků a psaného či obrazového materiálu na orientaci v dnešní době. Otevírejme Bibli jako základ naší naděje a inspirujme se Ježíšovým příkladem služby a lásky.

Mikuláš Pavlík (předseda ČSU)

Peter Čík (tajemník ČSU)

Marek Škrla (hospodář ČSU)

Vít Vurst (předseda ČS)

Daniel Dobeš (předseda MSS)

František Kolesár (předseda SZ)

redakce - AIS 24. dubna 2020 Ze života církve