<< >>

V neděli 12. 3. proběhl v Brně 10. sněm Klubu Pathfinder. Zúčastnilo se ho celkem 95 delegátů z celé České republiky. Sněm se koná jednou za 3 roky. Při tomto setkání došlo k bilancování uplynulého období a zhodnocení vývoje Klubu Pathfinder. Hlavním dokumentem letošního sněmu byla „Vize 2021“ – dokument, který udává směr a důrazy v práci s dětmi do dalšího sněmovního období. Delegáti také volili své zástupce do výkonné a správní rady.

Všechny delegáty i hosty přivítal v budově modlitebny sboru Brno – Střední místopředseda Lukáš Jureček. Po otevření Božího slova Mikulášem Pavlíkem následovaly jednotlivé body agendy. Předseda Klubu Pathfinder, David Čančík, přednesl zprávu o uplynulém období. Zhodnotil vzdělávací kurzy, které se konaly – vůdcovské a rádcovské kurzy. Vyzdvihl zahájení prvního Masterguidu (vyššího stupně vůdcovského kurzu) v České republice. Zmínil mírně rostoucí členskou základnu v posledních letech. Ke dni sněmu bylo v Klubu Pathfinder zaregistrováno 1834 členů v 75 oddílech. V jeho zprávě také zaznělo poděkování všem dobrovolníkům, vůdcům i rádcům, kteří se ve svém volném čase věnují dětem. Následovala zpráva předsedy správní rady Mikuláše Pavlíka, která obsahovala zhodnocení práce výkonné rady a hospodaření spolku. Delegátům se dostalo informace, že Klub Pathfinder je odpovědnou organizací, která se snaží držet svých zásad a nasměrování daných stanovami a je cenným partnerem církve.

Při vlastním jednání došlo k několika dílčím změnám stanov. Týkaly se způsobu hlasování správní a výkonné rady, mezi činnosti spolku byl přidán „důraz na rodinu“ a došlo k úpravě popisu trvání délky registrace, která mohla být vysvětlena dvojím způsobem.

V další části sněmu došlo k volení zástupců do výkonné a správní rady. Členy výkonné rady pro následující období jsou za České sdružení Kateřina Neudertová Hellebrandová, Petr Bujok a Jakub Fraj, za Moravskoslezské sdružení Renata Kaminská, Kamil Majer a Roman Vyčánek st. Z titulu své funkce tuto radu ještě doplňují předseda a oba místopředsedové Klubu Pathfinder. Jako členové správní rady byli zvoleni za České sdružení Jaroslav Bartoš a Pavel Pilbauer, za Moravskoslezské sdružení Jiří Buroň a Jaroslav „Jerry“ Šlosárek. Z titulu své funkce jsou členy této rady také předseda a hospodář Česko-Slovenské unie a předsedové Českého a Moravskoslezského sdružení církve adventistů. Všichni zmínění předsedové se zúčastnili sněmu a vyjádřili podporu všem přítomným v jejich práci s dětmi.

Posledním bodem jednání byla již zmíněná „Vize 2021“, která byla výsledkem práce výkonné rady z minulého období a byla téměř jednohlasně schválena. Důrazy v následujícím období budou kladeny zejména na otevřenost celé organizace vůči společnosti, na vedení dětí ke službě druhým, na budování vztahu s Bohem a efektivní zapojení mladých vedoucích do dlouhodobé činnosti. Všechny body jsou rozpracovány do konkrétních činností, které mají napomoci plnění vytyčených cílů a byly součástí schvalované vize.

Na závěr poděkoval místopředseda Roman Buchtel všem přítomným za jejich účast a příspěvky do diskuze. Sněm byl ukončen zpíváním hymny Klubu Pathfinder.

 

redakce - AIS 29. března 2017 Pathfinder