<< >>
Liviu Olteanu

(Brusel, Belgie)
Za problematickou označil iniciativu Evropské nedělní aliance a s ní spřízněných poslanců Evropského parlamentu vedoucí oddělení náboženské svobody při ústředí Interevropské divize Církve adventistů sedmého dne ve švýcarském Bernu Liviu Olteanu (na snímku). Učinil tak po jednání Evropské nedělní aliance v úterý 21.1. s poslanci v Evropském parlamentu. “Úsilí o uzákonění plošného zákazu práce v neděli pro všechny země Evropské unie je problematické, nevhodné a může přinést přímou nebo nepřímou diskriminaci některých evropských náboženských menšin, jako jsou muslimové, židé, baptisté sedmého dne a adventisté sedmého dne,” uvedl Liviu Olteanu. “Například věřící sdružení v křesťanské Církvi adventistů sedmého dne zachovávají po vzoru Ježíše Krista jako den odpočinku a bohoslužebných shromáždění biblickou sobotu. Miliony evropských občanů patřící k takovýmto náboženským menšinám mohou různým způsobem doplatit na zákon vymezující jen neděli jako den odpočinku pro všechny,” vysvětlil Liviu Olteanu.

Evropská nedělní aliance pořádala společně se spřízněnými členy Evropského parlamentu v budově této instituce v Bruselu 21.1. svou druhou konferenci o důležitosti plošného zákazu práce v neděli. Zúčastnilo se jí na 120 delegátů ze všech zemí Unie. Oficiální motto konference znělo “Nepracovní neděle a slušné pracovní podmínky v EU. Co mohou pro podporu této myšlenky udělat členové Evropského parlamentu?” Její pozornost byla zaměřena na souvislosti rovnováhy práce a rodinného života a společenské shody “mít zákonný volný čas ve stejném čase”. Všechna tato úsilí jsou založena na prosazování “ochrany zdraví občanů EU”, “slušné pracovní doby”, “respektu k rodině a soukromému životu” a “lepšího společenského života”. Cílem je prosadit v EU zákaz veškerého pracovního provozu v neděli, který není nezbytný z důvodů bezpečnosti a ochrany zdraví obyvatel. Jde například o nedělní uzavření všech obchodů, zprostředkovatelských a výrobních provozů v zájmu společného dne volna pro všechny zaměstnance a jejich rodiny.

Z jednání konference.
Evropská nedělní aliance (ESA) je tvořena sítí národních nedělních aliancí z jednotlivých zemí EU pod vedením rakouské a německé aliance s podporou dalších organizací a církví ze Slovenska, Česka, Itálie, Španělska, Belgie, Polska, Švýcarska, Slovinska, Nizozemí, Rumunska, Estonska, Francie, Řecka, Maďarska, Velké Británie atd., dále náboženskými komunitami (Římsko-katolická církev, různé protestantské a ortodoxní církve a další), obchodními společnostmi, občanskými organizacemi a členy Evropského parlamentu prosazujícími plošnou nepracovní neděli. Mnoho členů Evropského parlamentu na konferenci na návrh Evropské nedělní aliance veřejně a oficiálně podepsalo osobní závazek “zasazovat se o prosazení nepracovní neděle a důstojných pracovních podmínky ještě před volbami do Evropského parlamentu 2014”. Podle představitele církve adventistů Livia Olteana tato iniciativa vzbuzuje obavy, protože by šlo o citelný plošný zásah do oblasti svobody svědomí a života náboženských menšin. S takovými zásahy má Evropa historicky velmi špatné zkušenosti.

Podle usnesení přijatého druhou konferencí Evropské nedělní aliance v Evropském parlamentu “nepracovní neděle a slušná pracovní doba mají význam pro občany a pracovníky v celé Evropě a nemusí být v rozporu s hospodářskou konkurenceschopností. Zejména v současné době sociálně-ekonomické krize má legislativa umožňující prodlužování pracovní doby do pozdních večerů, nocí, svátků a nedělí přímé důsledky na pracovní podmínky zaměstnanců a malých a středních podniků. Pro konkurenceschopnost je třeba inovace, inovace vyžaduje tvořivost a tvořivost potřebuje odpočinek”.

Z jednání konference.
Slibem podepsaným na konferenci se řada poslanců zavázala “1) zajistit, aby všechny příslušné právní předpisy EU respektovaly a podporovaly ochranu společného týdenního dne odpočinku pro všechny občany EU, který má být principiálně v neděli, v zájmu ochrany zdraví pracovníků a podpory lepší rovnováhy mezi rodinným a soukromým životem a prací; 2) podpořit právní předpisy EU zaručující udržitelnou pracovní dobu založenou na principu slušných pracovních podmínek ve prospěch společnosti i ekonomiky jako celku”. V pondělí 3.3.2014 bude Evropská nedělní aliance na podporu své iniciativy pořádat mezinárodní den nepracovní neděle.

Hannu Takkula.
Proti iniciativě za plošné uzákonění společného dne odpočinku v EU na neděli vystoupil finský poslanec Evropského parlamentu Hannu Takkula (na snímku) z frakce Aliance liberálů a demokratů pro Evropu, který je členem parlamentního Výboru pro kulturu a vzdělání a parlamentní Pracovní skupiny pro svobodu náboženského vyznání a světového názoru. Podle něho “každý potřebuje řádnou přestávku v pracovním týdnu, ale každý má mít právo na takový den podle svého svědomí, stejně jako ti, kteří zachovávají neděli. Legislativa nesmí diskriminovat lidi z náboženských důvodů a uzákonění neděle jako univerzálního dne odpočinku by způsobilo právě to.” Svoboda náboženského vyznání a přesvědčení je podle poslance základní evropskou hodnotou. “Tato zásada musí být zdůrazněna a vzata vážně ve všech diskusích při projednávání role týdenního dne odpočinku. Evropská unie musí zajistit všem stejná práva a svobodu slavit den odpočinku podle svého přesvědčení,” uvedl Hannu Takkula.

Liviu Olteanu žádá všechny organizace, Evropskou unii a její členské státy, aby vždy respektovaly 18. článek Všeobecné deklarace lidských práv a 18. a 27. článek Mezinárodního paktu o občanských a politických právech přijatého Organizací spojených národů 19.12.1966, Deklaraci OSN o právech příslušníků národnostních nebo etnických, náboženských a jazykových menšin z roku 1992a Deklaraci OSN o odstranění všech forem nesnášenlivosti a diskriminace na základě náboženského vyznání nebo přesvědčení z 25.11.1981. Tato deklarace uvádí, že “právo na svobodu myšlení, svědomí, náboženského vyznání nebo přesvědčení zahrnují mimo jiné … zachovávat dny odpočinku a slavit svátky a obřady v souladu s pravidly náboženství nebo víry”.

Jménem Církve adventistů sedmého dne požádal Liviu Olteanu Evropský parlament a Evropskou komisi, aby nezasahovaly svými legislativními iniciativami do záležitostí týkajících se náboženské svobody a svobody svědomí a nenavrhovaly a nepřijímaly zákony, které by měly vliv na náboženskou svobodu a náboženské menšiny.

redakce - AIS 7. února 2014 Církev ve světě

6 komentářů na Adventisté: Hnutí za volnou neděli v EU je problematické

 1. Milan Müller napsal:

  Myslím si, že adventisty v Evropě i v naší vlasti ohrožují úplně jiné věci, než uzákonění neděle jako dne pracovního klidu, natož pak jako povinného náboženského svátku.
  Má-li přijít pronásledování pro víru a bude-li to kvůli sobotě, neměli bychom se spíše radovat, že je „konec blízko“?
  Nebo je naše eschatologická naděje natolik vyčerpána, že si chceme, alespoň v postkřesťanské Evropě, zařídit „ráj na zemi“, ve kterém bude naše víra a její prožívání chráněna zákony?

  • Tomáš Kábrt napsal:

   Eschatologická naděje adventistů nespočívá v pronásledování, ale v Kristu.

   • Milan Müller napsal:

    Napsal jsem tři věty: První-jak vnímám nedělní zákony, druhou- nadsázku ve vztahu k obavám z pohrom, které tyto zákony pro nás představují a třetí-nevěnujeme příliš mnoho pozornosti věcem, které jsou “pod zorným úhlem věčnosti” malicherné?
    Na slova o eschatologické naději adventistů odpovídám “Amen”, kéž by tomu tak bylo vždy a všude.

 2. Tomáš Plechatý napsal:

  Zdravím všechny lidi, kteří čtou tento člnek a diskusi. A obracím se na vás s pár otázkami?

  1)Jak uzákonění nepracovní neděle v Evropě ohrozí náboženskou svobodu vyznání menšin včetně naší církve?

  Pracovat v sobotu nás tím nikdo nenutí!

  A jestliže se odvoláváme na tu část 4. přikázání – 6 dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci… -, pak už jsme dávno měli protestovat, protože samotná ČR má státní svátky+ velikonoce a vánoce, kdy se také zakazuje/omezuje některým povoláním pracovat a ne vždy tyto dny připadnou na sobotu.

  Sám jsem členem CASD
  A ruku na srdce, kolik znáte bratrů a sester, kteří mají 6 dní zaměstnání a v sobotu nedělají? Kteří si nikdy nevzali ani dovolenou, aby neporušili – 6 dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci…. ?

  Já nikoho takového neznám.

  Cituji: ,,Podle představitele církve adventistů Livia Olteana tato iniciativa vzbuzuje obavy, protože by šlo o citelný plošný zásah do oblasti svobody svědomí a života náboženských menšin.”

  – Já vidím citelný a plošný zásah do oblasti svobody svědomí a života všech občanů.

  A to se mi nelíbí!

  Ale Nevidím v předložení žádnou náboženskou diskriminaci nikoho, kdo by neměl vysloveně ve vyznání, že MUSÍ v neděli pracovat.

  Proto se ptám, zda nějakou takovou menšinu znáte,
  nebo zda se my sami CASD vyznačujeme tím, že ,,MUSÍME/MÁME” v neděli pracovat.

  Protože pokud ano a má to stejnou váhu jako jiné oblasti života, které bychom měli podřidit Bohu ve svém posvěcení, tak pro mne je to šok a myslím, že to skoro nikdo z členů neví.

  Tomáš Plechatý
  sbor Kladno

  • Tomáš Kábrt napsal:

   Uzákonění neděle jako jediného společného dne pracovního odpočinku pro všechny občany Evropské unie by pravděpodobně znamenalo značné snížení šancí lidí zachovávajících z náboženských důvodů jiný den odpočinku na diferencovaný přístup zaměstnavatele k jejich náboženské potřebě pravidelného volna v jiný den.

 3. Petr Opletal napsal:

  Dalo se čekat, kdy a kdo přijde s návrhem uzákonit neděli. Snahy byly už dlouho a tento druh uzákonění neděle by byl pouze předstupněm uzákonění neděle i v té náboženské rovině. Je to hmatatelný důkaz onoho velkého sporu mezi Bohem a satanem. Modleme se! Prosme Pána o moudrost, vytrvalost, o sílu. Prosme za naše bratry ve vedení církve, aby neztráceli odvahu a nepřestávali hájit svobodu víry a vyznání. Není to vůbec lehké stát proti takové přesile všemožných vlivů a sil. Ne každý by byl schopen takový nápor ustát. Modleme se, neboť doba je vážná a “začíná přituhovat.” Přesto všechno nepříznivé okolo nás mějme před očima naši vizi, že bude líp. Mějme před očima všechna ta Boží zaslíbení a pamatujme, že Pán je s námi a každý den nám pomáhá. A pokud budeme hájit biblické hodnoty, On nám pomůže překonat všechny tyto stráze.