<< >>

Po více než pěti hodinách prezentací a diskuzí delegáti výročního zasedání výboru Generální konference církve adventistů schválili doporučení Výboru pro dohled nad jednotou (UOC) a zahájili nový proces sjednocení, který má napomáhat uskutečňovat odhlasovaná rozhodnutí církve.

Během jednání byl přijat dokument s názvem „O rozhodnutích zasedání Generální konference a výboru Generální konference“ (185 hlasů bylo pro, proti 124 hlasů, 2 delegáti se zdrželi hlasování). Toto rozhodnutí bylo rozšířením hlasování výboru Generální konference z října 2017. Dokument navazuje na předchozí návrh, který vypracoval stejný Výbor pro dohled nad jednotou jako podnět pro další diskuzi.

 

Odhlasovaný dokument

Dokument se zabývá procesem řešení nesouladu v rámci církve adventistů. Stručně řečeno, proces začíná rozpoznaným nesouladem, který je nahlášen nejbližší nadřízené organizační složce církve. Tento dokument zdůrazňuje, že součástí „křesťanského procesu“ při řešení problému je zapotřebí podpůrná atmosféra, vedení dialogu a modlitby. V rámci tohoto procesu je složka církve, která není ve shodě, požádána, aby poskytla důkaz o shodě nebo aby připravila plán, „jak dosáhnout trvalého souladu“.

Pokud nedojde k řešení na nejbližší administrativní úrovni, může administrativní výbor Generální konference (ADCOM) předložit záležitost jednomu z pěti poradních výborů. Tyto výbory, nazvané „výbory pro dodržování předpisů“, byly již dříve schváleny administrativním výborem Generální konference.

Po prozkoumání záležitosti může Výbor Generální konference pro přezkum a jednotu (GCCRC) předložit výboru Generální konference doporučení k disciplinárním opatřením. Dokument dále popisuje proces odvolání a případná disciplinární opatření.

Tato disciplinární opatření musí být schválena výborem Generální konference a mohou zahrnovat oficiální varování a veřejné pokárání. V případě přetrvávajícího odmítání jednoty může na základě stanov Generální konference dvoutřetinová většina hlasů výboru Generální konference odvolat předsedu církevní složky, která není v souladu, z členství ve výboru.

 

 

Diskuse v grémiu

Odpolední zasedání zahájil předsedající Ted Wilson, předseda Generální konference, který účastníkům připomněl, že „tento dokument je vaším dokumentem, vy jste ho navrhli, je ve vašich rukou, není to můj dokument“.

Ted Wilson také objasnil, že na letošním výročním zasedání výboru Generální konference nezazní žádná doporučení výborů pro dodržování předpisů.

Pak zdůraznil, aby zasedání probíhalo v Kristově laskavém duchu. „Přejeme si, abychom pokračovali v otevřené atmosféře a v duchu milosti. Jsme zde, abychom naplnili vůli Pána.“

Michael Ryan, předseda Výboru pro dohled nad jednotou, představil historii dokumentu. Pak přednesli prezentace David Trim, ředitel církevního archívu, statistiky a výzkumu, Karnik Doukmetzian, poradce církve adventistů a Hensley Moorooven, tajemník Generální konference.

Sedmdesát jedna delegátů a přizvaných hostů se vystřídalo v diskuzi o navrhovaném dokumentu.

 

 

Mark Finley, známý evangelista a místopředseda Generální konference prohlásil: „Dnes odpoledne prožíváme církev v nejlepším slova smyslu. Pro církev je zdravé, když představitelé mluví otevřeně a upřímně. Dnes odpoledne vidím, jak církev skutečně zápasí s problémem.“

Mark Finley dále prohlásil, že dokument „nevede k nastolení královské moci, ve skutečnosti představuje ochranu proti této tendenci“. Potvrdil také význam organizace a řádu pro jednotu v církvi: „Pravidla jsou výsledkem vzájemné dohody, které řídí jednání nás – vedoucích církve. Modlím se za to, abychom tyto principy společně podporovali.“

Dan Jackson, předseda církve v Severoamerické divizi řekl: „Církev adventistů sedmého dne neselže. Bůh ji povede až ke slavnému závěru“. Zároveň však varoval před schválením dokumentu: „Domnívám se, že přijetí tohoto dokumentu změní vztahy v rámci církve, bude v rozporu se záměry průkopníků a zdravou praxí řízení církve, atmosféra tohoto dokumentu nepovede k jednotě, vyvolá v některých dojem, že jsou zahnáni na periferii církve“.

„Víra bez svobody je pouze řetěz, bezbarvá květina,“ prohlásil Tamas Ocsai, předseda církve adventistů v Maďarsku. „Svoboda svědomí je pro adventisty důležitá. Mám skutečné obavy – opravdu chceme použít tento dokument, abychom ublížili jednotě naší milované církevní rodiny?“

„Jsem pro přijetí tohoto dokumentu,“ zhodnotila svůj postoj Esther Abayo ze Středovýchodní africké divize. „Všichni jsme přesvědčeni o tom, že dodržování pravidel je nezbytné. Rozpoznávám jen jediný strach –  strach z nedodržování pravidel“.

„Myslím, že většina věřících ve sborech přemýšlí více o tom, jak postupovat a plnit poslání církve,“ řekl Adan Ramos Lagos z Inter-americké divize. „Mám za to, že máme soubor dostatečných pravidel a měli bychom se s nimi řídit.“

„Budeme úspěšnější v našem poslání a náš vztah bude mnohem hlubší, protože jsme se naučili navzájem si rozumět navzdory rozdílným názorům,“ dodal Mikhail Kaminskij, předseda Euro-asijské divize církve.

Mario Ceballos, ředitel služby adventistických kaplanů, poslední delegát, který promluvil, nabídl pastorální perspektivu: „Největší zkouškou víry je, když nedostanete to, co chcete, ale přesto jste schopni říci: Pane, děkuji ti“.

 

 

Závěrečné poznámky

Ted Wilson vyjádřil ocenění členům výboru Generální konference za dobrého ducha, kterého projevovali v odpoledních hodinách. „Velice si vážím vaší trpělivosti. Chci také vyjádřit velké uznání celému společenství za to, jak jste se vyjadřovali.“

„Když se dnes večer rozejdeme,“ uzavřel Wilson, „odjeďme sjednoceni, abychom mohli nabídnout světlo všem, kdo potřebují slyšet zprávu o blízkém příchodu Krista.“

(news.adventist.org)

 

Dokument “O rozhodnutích zasedání Generální konference a výboru Generální konference” (ve formátu pdf)

 

Související články:

Otázky týkající se církve adventistů a jejího vedení

Výbor Česko-Slovenskej únie reaguje na dokument administratívneho výboru Generálnej konferencie

Administrativní výbor pokračuje v procesu hledání jednoty

Setkávání Výboru pro dohled nad jednotou

Výboru pro dohled nad jednotou byly předloženy výsledky průzkumu

Výbor Interevropské divize jednal o tématu jednoty v rozmanitosti

Výbor Generální konference schválil dokument „Jednotní v poslání“

redakce - AIS 19. října 2018 Církev ve světě