<< >>

Níže naleznete ustanovení vycházející z hlasování Interevropské divize ve věci vztahu s jinými náboženskými denominacemi.

Jelikož se na nás čas od času obracejí členové církve i vedoucí z různých koutů Interevropské divize s dotazy, zda je vhodné, aby se kazatelé a vedoucí v naší církvi – v různých pozicích zodpovědnosti – zapojovali do ekumenických a mezináboženských aktivit a organizací,

Jelikož vzhledem ke složitosti celé problematiky není ve většině případů jednoduchá odpověď ano či ne dostatečná,

Jelikož Církev adventistů sedmého dne vytvořila různé dokumenty a prohlášení na základě Bible ohledně našeho vztahu s jinými církvemi a náboženskými organizacemi,

BYLO ODHLASOVÁNO, aby se důrazně doporučilo všem subjektům a pracovníkům v rámci Interevropské divize jednat podle následujících pravidel a pokynů:

  1. Církev adventistů upřednostňuje dialog a srdečné vztahy vzájemného respektu a porozumění s jinými náboženskými vyznáními na všech úrovních naší církevní organizace.
  2. Jsme plně přesvědčeni a také usilovně hájíme to, že svoboda svědomí a náboženská svoboda jsou práva všech lidských bytostí; ne jako něco, co si nárokujeme jen pro sebe, ale jako práva, která mají být udělena všem, i těm, kdo smýšlejí jinak než my.
  3. Všechny lidské bytosti jsou stvořeny k obrazu Božímu, a proto si zaslouží naši nejhlubší lásku a respekt. Navzdory rozdílům bychom se však neměli vyhýbat těm, kdo smýšlejí, věří a/nebo se chovají jinak než my.
  4. Dialog a vzájemné porozumění však neznamenají, že musíme s ostatními souhlasit, jen abychom udrželi srdečné vztahy.
  5. Všechny lidské vztahy by měly být podřízeny principům a hodnotám psaného Božího slova, které vypovídá o vtěleném Božím Slově, Ježíši Kristu, který svědčí o Bohu Otci a Bohu Duchu svatém.
  6. Naše věroučné body byly opatrně a pečlivě postaveny na pevném základu Bible. Tato prohlášení víry definují naši identitu jako církve a vždy by měly být zachována jako náš typický znak.
  7. Proto bychom se neměli stát členy organizace, jejíž principy, přesvědčení, cíle i misie jsou v rozporu s principy Božího slova, věroučnými body Církve adventistů sedmého dne. Neměli bychom ani vstupovat do jakýchkoli vyjednávání nebo dohod, které nás nutí dělat kompromisy v našich základních hodnotách.
  8. Ze zkušenosti víme, že kontext mezicírkevního dialogu je vynikajícím prostředím pro naši komunikaci s vedoucími jiných náboženských denominací, pro osobní setkání s nimi a seznámení se s učením komunit, které reprezentují. Je to také vhodné prostředí pro prezentaci naší církve, a to vysvětlením adventistického učení a stanovisek v několika dalších oblastech církevního života a misie. Přátelský a zdvořilý vztah dokáže zbořit mnoho nepodložených předsudků a podpořit plodnou spolupráci v mnoha doménách společného zájmu.
  9. Na druhou stranu však existuje skutečné riziko, že když se snažíme získat lidi z jiných náboženských denominací, zapleteme se do systému, který nám brání kázat poselství, jež nám Bůh svěřil. Stát se například členem ekumenické organizace vyžaduje přijetí směrnic, které jsou v rozporu s naším chápáním církevní jednoty, ekleziologie a misie. Proto Interevropská divize důrazně doporučuje, aby měli adventisté v takových organizacích status pozorovatelů, poradců nebo hostů.

Svět je zralý na to, aby přijal nadějnou zprávu Ježíšova brzkého návratu na tuto zemi. Bůh nás povolal jako jednotlivce i jako církev, abychom tuto dobrou zprávu hlásali. Mezicírkevní vztahy nám nabízejí úžasnou příležitost pro její sdílení. Pokud se budeme upřímně modlit, Bůh nám k tomu dá svou lásku, sílu i moudrost. Díky tomu mnozí přijdou a spojí se s námi. Věříme, že toto je způsob par excellence, jak vytvořit jednotu, o kterou se Ježíš modlil v evangeliu podle Jana v 17. kapitole.

(rozhodnutí výboru Interevropské divize ze dne 18. 5. 2020)

redakce - AIS 1. června 2020 Ze života církve