<< >>

V neděli 15. 4. 2018 se v Brně sešel výbor Česko-Slovenské unie. Členové výboru se zabývali plánováním konferencí unie a sdružení v roce 2019, unijními institucemi i aktuálními statistickými údaji. Hostem byl Daniel Kašlík, vedoucí oddělení mládeže, který členům výboru představil činnost tohoto oddělení.

 

Na začátku setkání host Daniel Kašlík otevřel Boží slovo a zamýšlel se s členy výboru nad očištěním chrámu, které je zaznamenáno v J 2,13–17. Jaký byl důvod Ježíšova emotivního jednání při této příležitosti? Nejednalo se o nějaký náhlý nával emocí při vyhnání penězoměnců z chrámu? Ne, Ježíš zasáhl s jasným záměrem, projevil se jeho hněv. Jak je zřejmé z jiných situací, které jsou zaznamenány v Bibli, Ježíš se emocím nebránil. V biblickém textu je zdůrazněno, že Ježíš vnímá chrám jako dům svého Otce. Jde o dům modlitby pro všechny národy. Bůh má svůj domov tam, kde se Boží lid modlí. Modlitba je klíčová. Pokud modlitba není v popředí zbožnosti, je potřeba silných emocí a činů, aby došlo ke změně. Je náš sbor k dispozici pro lidi z okolí?

 

Členové výboru unie poté hlasovali o rozhodnutích a byli informováni o různých záležitostech:

  • Společné motto pro konferenci unie a všech sdružení bude „Žijeme nadějí“. Společná bohoslužba proběhne v sobotu 8. 6. 2019 v Brně. V diskuzi byla na výboru otevřena otázka ohledně struktury Česko-Slovenské unie. Ze strany vedení unie zazněla analýza toho, jak došlo ke zjednodušení organizační struktury a k úspoře finančních prostředků. Konferencemi unie a sdružení se také budou zabývat administrátoři unie, sdružení, vedoucí oddělení a institucí na tzv. koordinační poradě v polovině roku 2018. Toto grémium bude jednat o vizi Česko-Slovenské unie, o jejím směřování a z toho vyplývajících změnách, které se mohou odrazit i v návrhu pro strukturu církve v dalším konferenčním období. Tajemník Česko-Slovenské unie do příštího jednání výboru připraví náplně činnosti administrátorů na unii i sdruženích a vedoucích oddělení.
  • Výbor unie se zabýval i případným prodejem areálu bývalého teologického semináře na Sázavě. Byl schválen postup, v jakých krocích bude postupováno. Se současným zájemcem se bude podle tohoto postupu dále jednat.
  • Ředitel nakladatelství Advent-Orion představil členům výboru finanční záležitosti nakladatelství a proces výroby knih a materiálů.
  • Výbor unie byl seznámen s transformací Mediálního centra. Bylo schváleno, že v Mediálním centru budou zaměstnáni dva pracovníci, kteří budou zajišťovat a realizovat mediální projekty. Rozpočet Mediálního centra se bude skládat ze dvou částí – první bude sloužit k pokrytí přímých nákladů a druhá část bude určena na jednotlivé projekty.
  • V průběhu roku proběhla změna ve vedení správní rady Nadace ADRA, kterou v současnosti vede hospodář Česko-Slovenské unie. Významným dárcem Adry v České republice v roce 2017 byla církev adventistů, která poskytla prostředky ve výši téměř 5 milionů Kč, pro Adru na Slovensku to byly prostředky ve výši 2 milionů Kč.
  • Od roku 2017 byla převedena knižní evangelizace a Středisko korespondenčních kurzů z Česko-Slovenské unie na jednotlivá sdružení.
  • Česko-Slovenská unie ve spolupráci s jednotlivými sdruženími řeší problematiku GDPR na všech úrovních církve i v institucích, postupně probíhají audity a je vytvářena dokumentace a potřebné kroky ke splnění podmínek GDPR.
  • V prvním čtvrtletí tohoto roku byla změněna smlouva o poskytování mobilních hlasových a datových služeb pro církev adventistů. Z oslovených mobilních operátorů byla vybrána firma O2, která nabídla nejlepší podmínky. Byla podepsána rámcová smlouva pro zaměstnance církve a institucí, členové církve byli převedeni pod společnost O2 Family, která nabídla velmi výhodné tarify. Obě skupiny si nadále volají zdarma.

 

Oddělení mládeže

Hostem výboru byl Daniel Kašlík, vedoucí oddělení mládeže, který členům představil činnost tohoto oddělení.

V úvodu zdůraznil několik obecných principů. Mezi 11–15 rokem dochází u mladých lidí k prostřídání vlivu rodiny a kamarádů. Zatímco v dřívějším věku byl dominantní vliv rodin, tak v pozdějším věku to bude skupina kamarádů. K rozhodnutí pro Krista dochází nejvíce ve věku 16–20 let, o něco méně pak od 11–15 let, na třetím místě je věk 21–26 let. U ostatních věkových skupin je to výrazně méně. Je potřeba klást si otázku, kdo se v našich sborech věnuje mladým lidem a jak? Opravdu na ně soustředíme své úsilí, čas a zdroje?

Pro mladé lidi jsou i v roce 2018 připravovány různorodé akce z projektů Pošli to dál, INRIroad, We send, Vytax či Livin. Od 5. do 12. srpna bude probíhat v Soběšíně unijní kongres mládeže, který má motto „Okrok“.

 

Statistické údaje

Na konci roku 2017 bylo v Česko-Slovenské unii 188 sborů a 39 skupin. Bylo evidováno 9736 členů církve, o které se staralo 108 kazatelů. Sobotní školy se v roce 2017 průměrně účastnilo přibližně 5400 lidí, další části bohoslužby s kázáním pak 7500 posluchačů.

 

Výroční zpráva

Členové výboru také schválili výroční zprávu za rok 2017.

redakce - AIS 2. května 2018 Ze života církve