<< >>

Pondělí 20. 4. 2020 ve večerních hodinách se sešel Výbor Česko-Slovenské unie v rámci videokonference, aby projednal aktuální body své agendy. Na začátku oslovil členy výboru hospodář Česko-Slovenské unie Marek Škrla Božím slovem z dopisu Židům 3,13–15

„…povzbuzujte se navzájem den co den, dokud ještě trvá ono ‚dnes‘, aby se nikdo z vás, oklamán hříchem, nezatvrdil. Vždyť máme účast na Kristu, jen když své počáteční předsevzetí zachováme pevné až do konce. Je řečeno: ‚Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru!‘“

Tento text čtou křesťané už dlouhá staletí, jeho výpověď se opírá o cestu izraelitů z otroctví ke svobodě. Bývalí otroci neuměli správně posoudit důležité okamžiky, které právě prožívali, a tak v jediném dnu, dá se říci v jediném okamžiku, prohráli celou svou budoucnost.

Velmi zjednodušeně lze říci, že Hospodin přišel mezi lidi, které si vybral, ale oni jej zatvrzele odmítli. Vyvolený lid Boží zvolil špatnou strategii k vyřešení krize a stálo je to všechny život. Dnes žijeme v podobně rozjitřené atmosféře. Na sítích spřádá mnoho různých kazatelů velká odhalení a zvoní na poplach. Všechna tato super kázání mají jedno společné – konec světa bude za týden, měsíc, rok i více. Úvodní text však je výrazně přesnější. Hospodin jako Pán nad časem to popsal, jako vždy, geniálně – k životu a rozhodnutí máš vždy jen přítomný okamžik, protože minulost je za tebou a budoucnost opravdu nevlastníš…

Slovo DNES nám dává do života netušené možnosti a potenciál měnit věci k dobrému, povzbuzovat se, naslouchat sobě navzájem i Bohu, a to vše právě dnes.

Po úvodní pobožnosti se Výbor unie zabýval následujícími administrativními a hospodářskými body:

Zprávy z Česko-Slovenské unie a z jednotlivých sdružení

Předseda ČSU podal zprávu o činnosti církve v době pandemie.

Odložení zasedání Generální konference o jeden rok

Výbor GK rozhodl, že se zasedání GK v důsledku celosvětové pandemie odkládá o jeden rok, na termín 20.–25. 5. 2021.

Volba zástupce ČSU na výbor EUD (kazatel)

Interevropská divize (EUD) umožňuje Česko-Slovenské unii pro nadcházející konferenční období Generální konference (GK), aby měla ve výboru EUD zástupce za kazatelský sbor ČSU. Výbor unie schválil kazatele Petra Rohana jako zástupce ČSU ve výboru EUD. S ohledem na odložení zasedání GK na rok 2021 v důsledku celosvětové pandemie bude nový výbor EUD zvolen a doplněn po zasedání GK v roce 2021.

Vyslání kazatelů na misijní institut v USA (Mark Finley)

Kurz na misijním institutu v USA se bude konat 15.–30. 7. 2021. Výbor unie schválil záměr vyslání určité skupiny kazatelů nebo biblických pracovníků  na dvoutýdenní studium.

Kaplanská služba armády ČR

Výbor unie projednal a schválil udělení pověření Tomáše Harasteje a Martina Žůrka ke službě v zařazení vojenského kaplana v kategorii „kaplan akceptovaný církví“, podle Základního dokumentu o kaplanské službě ČSU. Předpoklad nástupu pro T. Harasteje je rok 2020 a pro M. Žůrka rok 2021.

Volby a členské shromáždění ve sboru

Členská shromáždění neprojednávají pouze volbu sborových činovníků, ale také i přijetí, propuštění nebo převody členů. Podle Církevního řádu je fyzická přítomnost členů nutná na členském shromáždění a nemůže být nahrazena elektronickou formou nebo videokonferencí.

Výbor unie rozhodl, aby byla udělena možnost odložení volby sborových činovníků do termínu, kdy pomine nařízení vlády o omezeném shromažďování v důsledku pandemie. Odložené sborové volby by se měly konat nejpozději rok od vyhlášení nouzového stavu, tedy do konce března 2021, za předpokladu, že nebude v rozporu s dalším zásadním vyhlášením vlády a parlamentu ČR a SR.

V případě, že byl proces voleb ve sboru zahájen před stavem nouze (březen 2020), kdy ještě byla možnost shromažďování ve sborech, tak je možné pokračovat v procesu sborových voleb jedině za předpokladu osobního jednání, tedy až pomine nařízení vlády o omezení shromažďování osob v důsledku pandemie. Konání přípravného nebo jmenovacího výboru není povoleno prostřednictvím videokonferencí, které nejsou zárukou diskrétního jednání.

Zahraniční návštěvy a cesty

Výbor unie schválil změny v oblasti zahraničních návštěv a cest v důsledku celosvětové pandemie

Čerpání finančních prostředků z fondu vzdělávání

Výbor unie schválil čerpání finančních prostředků z fondu vzdělávání na hrazení nákladů semináře „Jak pomáhat v krizové situaci“, který se uskutečnil pro kazatele v jednotlivých sdruženích.

Rekonstrukce budovy sboru v Hradci Králové

Výbor unie schválil investici za účelem rekonstrukce budovy sboru v Hradci Králové. Finanční částka bude hrazena z rozpočtu Českého sdružení za předpokladu, že tuto investici schválí výbor Českého sdružení.

Prodej budovy sboru v Košicích

Výbor unie schválil prodej budovy v Košicích (modlitebna, Tajovského ul.) Finanční částka, kterou obdrží Slovenské sdružení, bude sloužit k pokrytí nákladů spojených s investicí do nové budovy určené pro shromažďování v Košicích.

Příští jednání VČSU se bude konat 20. 9. 2020 v Brně.

redakce - AIS 28. dubna 2020 Ze života církve