<< >>

V neděli 22. 9. 2019 se sešel výbor Česko-Slovenské unie v Brně. Na začátku jednání oslovil členy výboru s duchovním poselstvím předseda Moravskoslezského sdružení Daniel Dobeš.

Kniha Daniel ve druhé kapitole popisuje devastující obraz zničení země. Kdo může tuto katastrofu přežít? Jediným možným řešením je nechat se rozdrtit v Kristu dříve, než na konci věků rozdrtí kámen pozemská království. Je potřebné zemřít v sobě dříve, než nastane druhý příchod Ježíše Krista. Neopracovaný kámen znázorňuje Boží království ve srovnání s opracovaným kamenem, kterým se znázorňovaly modly a pohanská božstva. Nebukadnezar byl sražen poselstvím proroctví knihy Daniel na kolena. Přijal drtivou moc kamene ještě za svého života. Ani v současnosti není jiné cesty, která vede k záchraně života.

 
 

Po úvodní pobožnosti a modlitebním ztišení se Výbor Česko-Slovenské unie zabýval administrativními, personálními a hospodářskými body, které byly projednány podle přijaté agendy.

 

Ordinace žen do kazatelské služby v Česko-Slovenské unii

Unijní rada se rozhodla, že bude iniciovat překlad dokumentu „Theology of Ordination Study Commitee Report“ Teologie ordinace – zpráva studijního výboru, vydané Generální konferencí Církve adventistů s. d. i s případnou možností uskutečnit na dané téma setkání kazatelů. Předseda církve Česko-Slovenské unie připraví zprávu o přehledu současných trendů v celosvětovém dění naší církve ohledně ordinace žen do kazatelské služby.

Efektivní model řízení církve – termín mimořádného zasedání výboru unie

Rozhodlo se o svolání mimořádného zasedání výboru unie, které se bude konat 9. 2. 2020 v Brně. Hlavním bodem agendy bude zadání konference unie ohledně problematiky efektivního modelu řízení církve v Česko-Slovenské unii.

Zpráva z pracovní cesty kaplanského oddělení

Byla představena zpráva ze zahraniční cesty na setkání kaplanů Interevropské divize konané 23. – 27. 6. 2019, ve Florencii (Itálie). Kaplanská služba je v Česko-Slovenské unii nejrozvinutější ze všech evropských unií a kaplani slouží ve věznicích a nemocnicích.

Likvidace Teologického semináře

V minulém konferenčním období byl rozhodnutím výboru unie zřízen Adventistický teologický institut a zároveň církev požádala Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o zrušení Teologického semináře Církve adventistů sedmého dne v Sázavě – Institutu teologických studií a Vyšší odborné školy teologické a pastoračně sociální. Nastal dlouhodobý proces jednání, který byl uzavřen dne 28. 6. 2019, kdy Ministerstvo rozhodlo o likvidaci Teologického semináře.

Mediální centrum

Konference unie rozhodla o posílení aktivit Mediálního centra směrem k veřejnosti s ohledem na aktuální poptávku a potřeby společnosti.

Vedoucí Mediálního centra připravil po konzultaci s Mediální radou návrh koncepce, který byl výborem unie schválen.

Výroba videí o stvoření

Konference unie rozhodla, že církev zajistí sérii videí o stvoření světa i života na Zemi v sedmi dnech a bude je publikovat volně přístupné na internetových stránkách.

Vedoucí Mediálního centra po komunikaci s vedoucím oddělení evangelizace připravil návrh koncepce pořadu, který byl výborem unie přijat.

 

Investiční fondy – filozofie a způsob investování

Žádáme zástupce Interevropské divize, aby vysvětlil delegátům konference unie principy a filozofii práce investičního oddělení při GK a způsob investování do investičních fondů.

Výbor unie se rozhodl požádat o vyjádření předsedu investičního výboru GK k danému bodu.

Církevní řád – preambule

Navrhujeme vrátit do Církevního řádu preambuli. „Nejvyšší autorita po Bohu mezi adventisty sedmého dne se projevuje ve vůli celého společenství církve, jak je vyjádřena v rozhodnutích Generální konference, když se usnáší v rámci svých pravomocí. Těmto rozhodnutím se mají všichni členové církve bez výjimky podřizovat, pokud se neprokáže, že tato rozhodnutí odporují Božímu slovu nebo právu svědomí jednotlivce.“ (Review and Herald, roč. 50, č. 14, str. 106)

Výbor unie nepodpořil daný návrh.

Církevní sňatky

Navrhujeme v církevním řádu ze strany 140, 13. kapitoly, oddílu „známost“ nahradit větu: „Zároveň však církev doufá, že pokud se některý člen rozhodne pro sňatek s někým, kdo není členem církve, pak tento pár bude chápat a respektovat skutečnost, že nemohou očekávat od žádného kazatele Církve adventistů sedmého dne, jehož úkolem je hájit a reprezentovat výše uvedené principy, že je oddá.“ touto větou: „Z tohoto důvodu žádáme naše kazatele, aby neodmítali oddání s nečleny církve s důrazem, aby tyto snoubence vedli k zodpovědnosti vůči manželskému slibu a důsledkům Božího požehnání.“ Tento návrh vyplývá z rozhodnutí Mimořádné konference unie 2016.

Jedná se o návrh, který má za cíl uvést rozhodnutí konference unie r. 2016 o církevním sňatku do textu Církevního řádu. Výbor unie pověřil Unijní radu, aby promyslela text návrhu a připravila finální úpravu ke schválení na výbor unie.

Statut Církve adventistů s. d. jako pozorovatele v Ekumenické radě církví ČR

Prodiskutovat a zvážit další setrvání CASD v roli pozorovatele v Ekumenické radě církví. Zdůvodnění: Statut pozorovatele vyžaduje souhlas s cíli Ekumenické rady církví:

Článek Východisko a cíl:

„Křesťanské církve v České republice jsou si vědomy daru a závazku jednoty Kristových učedníků (Jan 17,21), navazují na tradice náboženské svobody, přítomné v českých dějinách, zvláště v tradici cyrilometodějské, husitské, bratrské a reformační, usilují být české společnosti příkladem a svědectvím tolerance a vzájemné úcty, a proto se rozhodly vytvořit Ekumenickou radu církví v České republice jako společenství, které chce být základnou a nástrojem spolupráce a sbližování a posléze plného vzájemného uznání.“

VČSU přijal následující stanovisko: Odpověď předsednictva ERC je dostatečným vysvětlením uvedeného dotazu.

Vážený bratře Pavlíku,

děkuji za Vaši otázku ke stanovám ERC. Po konzultaci s bratrem předsedou posílám vyjádření k tomu, jakým způsobem chápat a vykládat Vámi citovaný odstavec stanov ERC: 

Základním výkladovým rámcem zde musí být citovaný biblický verš, který (i s předchozím kontextem) zní: „Neprosím však jen za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo ve mne uvěří; aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že ty jsi mě poslal.“ (J 17,20.21) V duchu tohoto biblického nároku tedy zavazuje členské církve k tomu, aby aktivně hledaly to, co nás jako křesťany různých denominací spojuje, a doufali v to, že se podaří – byť třeba v eschatologickém horizontu – jednotu Božího těla skutečně naplnit. Tato naděje neznamená, že musí každá církev v současné situaci bez výhrad akceptovat všechny nauky, zvyklosti nebo formy zbožnosti praktikované v ostatních členských církvích ERC.

Srdečně Petr Jan Vinš

generální sekretář ERC  (Konference ČSU 2019, str. 174).

 

Způsob zasedání Správní rady Mediálního centra a Adventu s.r.o.

Výbor unie schválil návrh Unijní rady vytvořit dvě správní rady: SR Mediálního centra a SR Advent s.r.o.

Vedoucí oddělení, koordinátoři a vedoucí projektů ČSU

Výbor unie schválil personální obsazení následujících služebnosti:

  • Pathfinder a oddělení dětí – předseda Roman Buchtel
  • Služba žen – koordinátor Iveta Halešová
  • Generace 50 PLUS – vedoucí projektu Miroslav Starý
  • Zdraví – koordinátor Bohumil Kern
  • Komunikace – vedoucí Peter Čík

Čestné pověření ke kazatelské službě

Výbor unie udělil čestné pověření ke kazatelské službě pro Bohumila Kerna, a Zbyška Jonczyho.

Nákup bytů ve SZ R

VČSU schválil nákup bytů v Prievidzi a Prešove.

 

Příští jednání výboru unie se uskuteční 24. 11. 2019, Brno

 

Související články:

Informace z Výboru Česko-Slovenské unie (9. 6. 2019)

redakce - AIS 27. září 2019 Ze života církve