<< >>

V neděli 23. 4. se v Brně sešel výbor Česko-Slovenské unie. Členové výboru přemýšleli nad návrhem studia misiologie pro kazatele, konceptem rozpočtu pro rok 2018, vyslechli si také zprávu o stavu knižní evangelizace a studiu na Adventistickém teologickém institutu.

 

Na začátku členy výboru oslovil s duchovním poselstvím tajemník Českého sdružení David Čančík.

Na konci roku 2015 byl každý 384 člověk na planetě členem církve adventistů. Církev v tomto roce měla 19 126 438 členů. Adventisté rostou výrazně v celosvětovém měřítku. Necelé 1% členů církve adventistů tvoří Interevropskou divizi a 0,05% Česko-Slovenskou unii. Naplňují nás tyto statistiky radostí? V Písmu existuje mnohem větší zdroj radosti, který je představen v podobenství o ztracené ovci (L 15). Je to radost nad hříšníkem, který činí pokání. Ježíš vypráví podobenství o radosti z nalezení ovečky zamračeným farizeům. Nejde v něm o skvělé statistiky. Ježíšův pohled je výzvou k akci a vyhledávání ztracených.

V rozšířené statistice Česko-Slovenské unie je uvedeno číslo těch, kteří navštěvují sborová shromáždění. Počet přítomných na bohoslužbě je výrazně nižší než počet členů v církvi. Kdyby celkové číslo počtu členů bylo rovnu jednomu stu ovcí, pak chybí v Českém sdružení ze 100 zhruba ovcí 30. Jedna ztracená ovce by měla být důvodem pro hledání. Na co jsme se zaměřili v církvi? Jde o úsilí o rozmnožení stáda, opravu chlévů, nebo hledání ztracených ovcí? Co pro ně můžeme udělat?

 

Informace z Česko-Slovenské unie

 • V prvním čtvrtletí 2017 bylo v Česko-Slovenské unii 9810 členů ve 188 sborech a 39 skupinách. Ordinovaných kazatelů bylo 77, neordinovaných 23 a 9 v nástupní praxi. Sobotní školy se účastnilo zhruba 5300 členů, na bohoslužbách bylo přítomno 7500 členů.
 • Slavnostní sobotní shromáždění konferencí unie a sdružení se bude konat 8. 6. 2019 v Brně na výstavišti.
 • V sobotu 14. 10. 2017 bude sbírka ve sborech určena pro potřeby dobrovolnických center v jednotlivých sdruženích.
 • Výbor unie schválil ordinaci kazatelů Čestmíra Šťovíčka a Milenko Vučetiče.
 • Členové výboru unie schválili transformaci obchodní společnosti AWR studio a převzetí agendy Mediálního centra obchodní společností Advent-Orion.
 • Rastislav Špalek v prezentaci představil činnost knižní evangelizace v Česko-Slovenské unii. V současnosti je v České republice 9 knižních evangelistů na plný úvazek a na Slovensku 12. V roce 2016 prodali knižní evangelisté v České republice knihy zhruba za 4 miliony Kč, na Slovensku pak za 6 milionů (po přepočtení na Kč).

 

Informace z Adventistického teologického institutu

Adventistický teologický institut získal akreditaci ze strany AAA při oddělení výchovy Generální konference.

Ve druhém semestru studuje 31 studentů.

Ve spolupráci s jednotlivými sdruženími je již spuštěno či se připravuje vzdělávání laiků.

Ve spolupráci s nakladatelstvím Advent-Orion je připravována nová edice komentářů k Bibli (momentálně je vydáno Zjevení od Z. Stefanovice a Jozue od J. Beneše; připravuje se Kazatel od J. Doukhana a Evengelium podle Marka od R. Knighta).

V neděli 4. 6. 2017 se bude konat Teologická konference v Ostravě s názvem „Jak vést děti k Bohu“.

Rozpočet ATI je stanoven podle potřeby školy, zároveň se odkládají finanční prostředky do fondu ATI. Z tohoto fondu bude financováno další vzdělávání kazatelů v činné službě. Výbor unie schválil návrh magisterského studia misiologie na Teologické vysoké škole ve Friedensau, kterým se bude dále zabývat vedení školy a kazatelského oddělení ve spolupráci se sdruženími. Jednat se bude také o nabídce Andrewsovy univerzity na podobný druh vzdělávání.

 

Výroční zpráva za rok 2016

Členové výboru schválili toto znění Výroční zprávy za rok 2016:

 

Výroční zpráva o výkonu zvláštních práv podle § 7 zákona č. 3/2002 Sb.

Rozhodnutím Ministerstva kultury ČR z  26. března 2003 bylo Církvi adventistů sedmého dne přiznáno oprávnění k výkonu těchto zvláštních práv: 

 

 1. Vyučovat náboženství na státních školách

V roce 2016 vyučoval náboženství na 1 státní škole v České republice 1 člen Církve adventistů sedmého dne. 

 

 1. Pověřit osoby vykonávající duchovenskou činnost k výkonu duchovenské služby v ozbrojených silách ČR

V roce 2016 nevykonávala žádná osoba na základě pověření Církve adventistů sedmého dne duchovenskou službu v ozbrojených silách ČR. 

 

 1. Pověřit osoby vykonávající duchovenskou činnost k výkonu duchovenské služby v místech, kde se vykonává vazba a trest odnětí svobody

V roce 2016 vykonávalo duchovenskou službu v místech, kde se vykonává vazba a trest odnětí svobody 33 členů Církve adventistů sedmého dne registrovaných a pověřených k této službě, dle zákona o církvích č.3/2002 Sb. Z tohoto počtu je v z.s. „Vězeňská duchovenská péče“ sdruženo celkem 21 osob. Z tohoto počtu je 11 duchovenských pracovníků církve. 4 z nich jsou kaplani Vězeňské služby ČR na částečný úvazek (Jan Fürst – Karviná, Pavel Zvolánek – Valdice, Jan Majer – Mírov, Aleš Kocián – Světlá nad Sázavou).

 

 1. Být financována podle zvláštního právního předpisu o finančním zabezpečení církví a náboženských společností

V průběhu roku 2016 přijala Církev adventistů sedmého dne v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání mezi státem a církvemi z Ministerstva kultury ČR prostředky v celkové výši 47.707.643,- Kč (29.450.000,- Kč příspěvek na činnost a 18.257.643,- Kč jako finanční náhrada).

 

 1. Konat obřady, při nichž jsou uzavírány církevní sňatky

Pověření duchovenští pracovníci církve v průběhu roku 2016 vykonali 32 obřadů, při nichž byly uzavřeny církevní sňatky.

redakce - AIS 5. května 2017 Ze života církve