<< >>

V neděli 24. 9. 2019 se v Brně sešel Výbor Česko-Slovenské unie. Na začátku jednání oslovil členy výboru předseda Interevropské divize Mario Brito textem z evangelia Matouše 10,7 – 10.

 

Ježíš vysílá 12 apoštolů, aby konali misijní práci. Římská společnost byla v době působení Ježíše Krista poznamenána korupcí a konzumním stylem života. I v současnosti čelí církev podobným výzvám ve společnosti, kde působí. Jako křesťané můžeme žít na základě hodnot, které přináší evangelium. Láska k Bohu a ke svému bližnímu je hlavním principem křesťanského života. Vděčnost za Boží dar motivuje ke službě v každodenním životě.

 

Po úvodní pobožnosti a modlitebním ztišení se výbor zabýval administrativními, personálními a hospodářskými body, které byly projednány podle přijaté agendy.

 
 

Zpráva předsedy EUD

Předseda EUD podal zprávu o dění celosvětové církve a GK. Také vyjádřil, že v otázce ordinace žen není dobré hlasovat v protikladu s rozhodnutím GK. Je potřebné oddělovat osobní názor od rozhodnutí celosvětové církve. Studijní komise GK přitom v této otázce neshledala žádné teologické důvody, které by v principu bránily ordinaci žen. Obzvlášť v evropském kontextu je diskriminace žen citlivým tématem. Zbývá naděje, že církev ještě v budoucnosti znovu otevře a zváží problematiku ordinace žen na zasedání GK.

 

Konkretizace vize oddělení Česko-Slovenské unie

Byla představena konkretizace vize jednotlivých oddělení pro konferenční období 2019–2024. Výbor unie schválil návrhy oddělení s tím, že budou postupně v průběhu konferenčního období zváni vedoucí oddělení na jednání výboru, aby představili práci oddělení a v návaznosti byla příležitost i k diskusi.

 

Církevní sňatky – neprojednané body konference ČSU

Unijní rada se na svém zasedání 12. 11. 2019 zabývala návrhem bodu agendy konference Česko-Slovenské unie, který nebyl z časových důvodů projednán na konferenci.

Navrhujeme v církevním řádu ze strany 140, 13. kapitoly, oddílu „známost“ nahradit větu: „Zároveň však církev doufá, že pokud se některý člen rozhodne pro sňatek s někým, kdo není členem církve, pak tento pár bude chápat a respektovat skutečnost, že nemohou očekávat od žádného kazatele Církve adventistů sedmého dne, jehož úkolem je hájit a reprezentovat výše uvedené principy, že je oddá.“ touto větou: „Z tohoto důvodu žádáme naše kazatele, aby neodmítali oddání s nečleny církve s důrazem, aby tyto snoubence vedli k zodpovědnosti vůči manželskému slibu a důsledkům Božího požehnání.“ Tento návrh vyplývá z rozhodnutí mimořádné konference unie 2016.

Unijní rada navrhla výboru unie, aby se místo výše uvedeného návrhu, doplnilo do textu Církevního řádu strana 140, 13. kapitoly, oddílu známost, bod č. 2. z dokumentu „Usnesení uzavírání církevních sňatků“, přijatý na mimořádné konferenci unie v roce 2016: „S ohledem na pastoraci a evangelizaci může udělit výjimky pouze předseda příslušného sdružení za předpokladu písemné žádosti výborů sborů, do kterých snoubenci přísluší, a písemného souhlasu místního ordinovaného kazatele.“

Návrh Unijní rady na úpravu Církevního řádu výbor unie schválil a bude zaslán na vedení Interevropské divize, aby byl dále postoupen k projednání v komisi pro úpravu Církevního řádu Generální konference.

 

Rest CZ, s.r.o., a Prameny zdraví – dohoda o spolupráci

Výbor unie rozhodl, že s organizacemi Rest CZ, s.r.o., a Prameny zdraví bude podepsána dohoda o spolupráci se zaměřením na službu v oblasti zdraví.

 

Plán tematických sobot, týdnů a sbírek v roce 2020

Výbor unie schválil plán tematických sobot, týdnů a sbírek v roce 2020.

 

Návrh rozpočtu Česko-Slovenské unie v roce 2020

Výbor unie schválil návrh rozpočtu Česko-Slovenské unie.

 

Investiční fondy

Výbor unie se vrátil k minulému bodu agendy ve vztahu žádosti o vyjádření předsedy investičního výboru Generální konference ohledně principů a filozofie práce investičního oddělení při Generální konference. Výbor unie rozhodl, že zaslané stanovisko předsedy investičního výboru Generální konference Timothyho H. Aka je jako odpověď ze strany Generální konference dostatečné.

 

Plán akcí v Česko-Slovenské unii v roce 2020

Výbor unie schválil plán akcí Česko-Slovenské unie a je k dispozici na internetových stránkách církve v Google kalendáři.

 

Doplnění jmen členů výborů a správních rad

Výbor unie schválil doplnění jmen členů výborů a správních rad:

Výbor oddělení kaplanské služby – zástupce za České sdružení Aleš Kocián, zástupce za Moravskoslezské sdružení Pavla Žůrková

Výbor oddělení mládeže – zástupce za Slovenské sdružení vedoucí mládeže SZ Marek Majtán – Černák

Výbor oddělení evangelizace – zástupce za Moravskoslezské sdružení vedoucí evangelizace MSS Lukáš Jureček

SR Mediální centrum – zástupce za Moravskoslezské sdružení Lenka Michálková, zástupce za České sdružení David Čančík

 

Volba ředitelů institucí v České republice a ve Slovenské republice

Výbor unie schválil personální obsazení institucí:

  • Ředitel ADRA ČR: Radomír Špinka
  • Ředitel ADRA SR: Stanislav Bielik
  • Ředitel ATI: Marek Harastej
  • Ředitel Advent-Orion ČR: Jan Kubík
  • Ředitel Advent-Orion SR: Ján Muntág
  • Ředitel Mediální centrum: Martin Babka
  • Ředitel Štúdio Nádej: Bronislav Soós
 

Volba členů správní rady ADRA ČR

Výbor unie schválil nominování Tomáše Petráčka a Daniela Svobody za členy Správní rady ADRA ČR.

 

Příští jednání výboru unie se bude konat 9. 2. 2020 v Brně

redakce - AIS 28. listopadu 2019 Ze života církve