<< >>

V neděli 25. 11. se sešel v Brně Výbor Česko-Slovenské unie. Hostem byl tajemník Interevropské divize Barna Magyarosi. Členové výboru řešili změny ve finančním řádu i jednacích řádech na konference, schválili rozpočet na další rok, hodnotili předchozí období a odsouhlasili plány na rok 2019.

 

Na začátku členy výboru oslovil s duchovním poselstvím tajemník Interevropské divize Barna Magyarosi.

„Konec všech věcí je blízko. Žijte proto rozumně a střízlivě, abyste byli pohotoví k modlitbám. Především mějte vytrvalou lásku jedni k druhým; vždyť láska přikryje množství hříchů. Buďte jedni k druhým pohostinní a nestěžujte si na to! Každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal; tak budete dobrými správci milosti Boží v její rozmanitosti. Kdo káže, ať zvěstuje slovo Boží. Kdo slouží, ať to činí ze síly, kterou dává Bůh – tak aby se všecko dělo k oslavě Boží skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva i moc na věky věků. Amen. Moji milovaní, nebuďte zmateni výhní zkoušky, která na vás přišla, jako by se s vámi dělo něco neobvyklého, ale radujte se, když máte podíl na Kristově utrpení, abyste se ještě více radovali, až se zjeví jeho sláva.“ (1Pt 4,7-13)

Ježíšův příchod je blízký, na dosah. V 2Pt se apoštol dotýká i problematiky určitého zpoždění. Ale v textu v 1Pt 4,7-13 říká, že je blízko.

Mnoho adventistů se může najít ve třech směrech, jak je možné přistupovat k času konce. (1) Ti, kteří jsou unaveni – neradi mluví o 2. příchodu, nemají rádi ani kázání o tomto tématu. Čekali sprint, ale nakonec z toho je maraton. Není problém, pokud dopředu víme, že budeme běžet maraton. Ale když sprintujeme, vydáme na začátku ze sebe vše. (2) Pak je skupina nadšenců. Sledují titulky v novinách (zemětřesení,…). A pak jsou z těchto událostí nadšeni. Problém je v tom, že jejich víra není založena na Písmu, ale na těchto událostech. A když se nic neodehraje, tak jsou zklamaní a vyhledávají tyto události. Hledají důkazy, které by potvrdily jejich názory. (3) Ti třetí ukazují prstem na druhé. Ježíš nepřišel, protože – vedoucí církve neplní poslání, protože není zvěstováno poselství evangelia. Obviňují členy církve, že neevangelizují. Vždy za to někdo může. Možná často obviňují i sami sebe.

V biblickém textu Petr konstatuje, že čas konce je blízko. Říká však také, abychom byli zdravého úsudku, v rovnováze. Jinými slovy – protože čas konce je blízko, buďme rozvážní, vyvážení a prožívejme pokoj. Je snadné se nechat rozvášnit či brzo vyhořet. Proto jsou v textu dvě doporučení – mějte se na pozoru a modlete se.

Ve verši 8 je však zdůrazněno, abychom především měli lásku. Existují nadšení adventisté, kteří však nenávidí ostatní náboženství. Pokud naše křesťanství není prostoupeno láskou, tak je ničím. Vždyť láska stojí za plánem spasení. Ano, konec všeho je blízko – my však buďme střízliví a uvážliví.

 

 

Informace z Interevropské divize

 • Na mimořádné konferenci Česko-Slovenské unie byl formulován návrh ohledně domácího násilí jako legitimního důvodu k rozvodu a k uzavření dalšího manželství, který byl zaslán Interevropskou divizi. V lednu byl řešen návrh na výboru ADCOM. Tento výbor odmítl návrh, ale protože téma považuje za zásadní, pověřil administrativu divize, aby hledala nějaké řešení. Návrh byl proto poslán na Výbor pro změnu Církevního řádu s tím, že je otevřenost pro změnu formulace návrhu. Příští rok bude tento návrh v agendě Výboru pro změnu Církevního řádu a bude se o něm na tomto grémiu rozhodovat.
 • Bratr Magyarosi vyjádřil přesvědčení, že máme být jednotní v základních věroučných výrocích. Diskuze o ordinaci žen není na stejné úrovni jako diskuze o věroučných výrocích. V současnosti církev diskutuje o několika tématech. Ale jen v otázce ordinace žen došlo k hlasování a rozhodnutí. Cestou je respektování tohoto rozhodnutí a naděje, že se věci mohou posunout dál. Předseda Interevropské divize se snaží otevřeně komunikovat s Generální konferencí i ostatními divizemi. Věříme, že tato otevřenost otevře cestu do budoucnosti k porozumění. Měli bychom se proto modlit, pracovat a věřit, že změny jsou možné.

 

Informace z Česko-Slovenské unie

 • Na konci 3. čtvrtletí v roce 2018 bylo v Česko-Slovenské unii 191 sborů a 33 skupin. Bylo v nich 9757 členů církve. Staralo se o ně 110 kazatelů. Bohoslužeb se účastnilo průměrně téměř 7000 účastníků, na sobotní školu docházelo přibližně 4500 účastníků.
 • Na slavnostní sobotě po konferenci unie a sdružení budou představeny jednotlivé instituce v krátkých videích, ale také ve stáncích. V sobotu začne program od 9:30 hudbou Vojkovické dechovky. Bohoslužba bude mít začátek v 10 hodin. Nejprve bude poděkováno administrátorům, kteří zastávali služebnosti a pak budou představeni noví společně s vedoucími oddělení a jednotlivými výbory. Následovat bude kázání. Odpoledne začne ve 14 hodin rozhovorem se čtyřmi novými předsedy unie a sdružení. Po krátkém kázání budou následovat prezentace oddělení.
 • Výbor unie schválil Plán tematických sobot, týdnů a sbírek.
 • Výbro unie schválil také Plán akcí církve v Česko-Slovenské unii pro rok 2019.
 • Na léto 2019 je na Biblický týden Českého sdružení pozván Daniel Duda, na akci INRI Bible pak Jiří Moskala. Na listopadovém setkání ASI 2019 bude jako host Dwight Nelson a Jiří Moskala.
 • Výbor unie schválil jednací řády konference Česko-Slovenské unie i jednotlivých sdružení.
 • Členové výboru unie schválili návrh, že výbor sdružení může rozhodnout o tom, aby sbírka na misii pro sbory na začátku modlitebního týdne mohla být ponechána na misijní projekty místnímu sboru.
 • Implementace GDPR je realizována na všech úrovních církve. Církev má uzavřenu smlouvu s pověřencem a pracuje na doporučených opatřeních.

 

Informace z Českého sdružení

 • V Českém sdružení v roce 2019 probíhal program pro vzdělávání laických kazatelů, první běh dokončilo přibližně 120 účastníků, v dalším vzdělávání chce pokračovat zhruba 100 lidí.
 • Po vážné nemoci zemřel na podzim 2010 kazatel Samuel Vaněk. Po dobu jeho nemoci ho zastupoval bratr Edvard Miškej.
 • V létě 2018 nedošlo ke stěhování kazatelů, do nástupní praxe nastoupil Tomáš Ondráček.
 • Do plné kazatelské služby byli v roce 2018 ordinováni Roman Buchtel a Miroslav Bísek.
 • Na území Českého sdružení v současnosti pracují 4 bibličtí pracovníci a 2 vedoucí společenských center.
 • Na čtyřech místech fungují komunitní a společenská centra, na třech probíhá práce s romskou komunitou (Sokolov, Rumburk, Třebechovice).
 • Na biblickém týdnu v létě bylo 140 účastníků. Součástí byla poprvé i skupina neslyšících, které bylo zajištěno tlumočení do znakového jazyka. V rámci biblického týdne proběhla sbírka na podporu vzdělávání tlumočníků do znakové řeči – výtěžek sbírky byl přibližně 30 000 Kč. Účastníci biblického týdne si také mohli vyzkoušet službu dobrovolnictví v domově důchodců v Hlinsku a ve vězení ve Světlé nad Sázavou.
 • V létě také proběhla evangelizační akce „Dotkni se nebe“ v Praze a v Kladně.
 • V rámci Českého sdružení dochází k rozmachu stolečkové evangelizace – je do ní zapojeno přibližně 60% sborů.
 • Z důvodu početního růstu ukrajinské komunity na území Českého sdružení bylo rozhodnuto o zaměstnání biblického pracovníka, který by misijně pracoval s rusky mluvícími lidmi na různých místech v Českém sdružení.
 • Oddělení sociální služby rozdělilo v rámci grantového řízení 850 tisíc Kč mezi 18 projektů.
 • Na území Českého sdružení momentálně funguje 9 kaplanů – 4 ve věznicích, 1 ve škole a 4 v nemocnicích. Dva kazatelé jsou činní v týmu HZS v Praze jako duchovní pro mimořádné události.
 • Křesťanská střední, základní a mateřská škola Elijáš má v současnosti v denním studiu 162 žáků (7 v nově otevřeném lyceu). Mateřskou školu navštěvuje 39 dětí. V roce 2018 byl otevřen nový školní pavilon, atletický ministadion. Škola také oslavila 10 let od svého vzniku.
 • V hospodářské oblasti došlo k otevření modlitebny v Pardubicích, probíhá rozsáhlá rekonstrukce sborového domu v Poděbradech.

 

Informace z Moravskoslezského sdružení

 • Na dvoudenním kazatelském shromáždění byl hostem Gabor Michalec, přednášel na téma Příprava snoubenců na manželství.
 • V rámci evangelizace je cílem, aby všechna oddělení církve měla misijní zaměření. Vedením oddělení evangelizace je proto pověřen tým, jehož členy jsou vedoucí jednotlivých oddělení. Na několika místech Moravskoslezského sdružení proběhla výstava Genesis. Rozbíhá se také nový způsob nabízení knih pod názvem „Stolečková evangelizace“.
 • Pro vedoucí mládeže bylo otevřeno studium s názvem „Leaders“. Pro práci s mládeží jsou vyhrazeni tři kazatelé. Rozbíhá se také nový projekt s názvem „Stážista“. Cílem tohoto projektu je pozvat k práci ve sborech mladé lidi, pomoci jim učit se sloužit a nést odpovědnost ve spolupráci s dalšími lidmi, kteří působí na sborech.
 • Pravidelně probíhá vzdělávání pro různé činovníky sboru – pokladníky, starší a vedoucí sboru, vedoucí mládeže, diakony, tajemník, vedoucí Křesťanského domova. V listopadu bylo ukončeno dvouleté vzdělávání činovníků sborů.
 • Rozsáhlou rekonstrukcí procházel sbor v Brně – Střední. Momentálně probíhá rekonstrukce ve Valašských Kloboukách.

 

Informácie zo Slovenského združenia

 • V Slovenskom združení je v súčasnosti 43 zborov a 10  skupín, kde slúži 23 kazateľov, vypomáhajú 2 dôchodcovia a 1 biblický pracovník.
 • V rámci  podpory  vízie  konferencie  Slovenského združenia a tzv. programu JOEL sa  kazatelia zúčastnili letného „Týždňa duchovnej obnovy“, kde boli aktívne zapojení do služby po všetkých stránkach, no najmä ako vedúci skupiniek a rodín. Počet účastníkov bol 280 ľudí.
 • Kľúčovým projektom Slovenského združenia zostáva naďalej vzťahovo-evanjelizačný program JOEL, ktorý sa v minulom období presunul na úroveň jednotlivých zborov. V mnohých z nich naďalej prebiehajú  zborové víkendové stretnutia JOEL, dochádza mnohokrát k prvotnému osloveniu priateľov na úrovni budovania vzťahov s nimi a nie na úrovni ich zahltenia informáciami.
 • Na niekoľkých miestach prebehla výstava Genezis a „Putovná výstavy Biblií“, ktorá sa pre niektorých kazateľov stala štartovacou čiarou pre biblické študijné skupinky v mnohých mestách na Slovensku. V spolupráci so skupinou Michael prebehol aj misijný tábor v Čadci a v okolí.
 • Slovenské združenie v spolupráci s ATI realizuje 4-fázové  školenie laických  kazateľov s účasťou cca  120  záujemcov  s názvom  „Kázanie  pre  život“. Prebiehalo počas nedieľ. Základným cieľom projektu je prehĺbenie teoretických znalostí i praktických zručností laických  kazateľov a príprava nových laických kazateľov pre zbory v Slovenskom združení.
 • Hlavným stavebným projektom bolo dobudovanie komunitného centra v Rómskej osade  Rakúsy, ktoré  bolo 27. 10. 2018 slávnostne odovzdané svojmu účelu. Zbor Púchov zavŕšil rekonštrukciu budovy.

 

 

 

redakce - AIS 14. prosince 2018 Ze života církve