<< >>

V neděli 26. 11. 2017 se v Brně sešel výbor Česko-Slovenské unie. Hostem byl předseda Interevropské divize Mario Brito. Členové výboru schválili rozpočet na rok 2018, hodnotili předchozí období a odsouhlasili plány na rok 2018.

 

Na začátku členy výboru oslovil s duchovním poselstvím předseda Interevropské divize Mario Brito.

V  roce 2017 si připomínáme výročí pěti set let od začátku reformace. Vše to začalo u mladého učitele na Wittenberské univerzitě, který se nechtěl smířit s praxí odpustků a dalších zlořádů v církvi. Chtěl o těchto záležitostech diskutovat. Proto Martin Luther sepisuje 95 tezí. Debata z univerzity a církve se ovšem rozšiřuje po celé zemi.

Martin Luther přišel s důležitým přesvědčením, že Písmo je základem všeho, čemu věříme. Ne tradice, ne filozofie. Dalším klíčovým bodem bylo jeho prohlášení, že spasení je z Boží milosti, nikoliv ze skutků. Myšlenky reformace v průběhu staletí překročily hranice a rozšířily se do celého světa.

Teologie církve adventistů navazuje na myšlenky reformace. Porozumění biblickému textu Da 8,14 tvoří základ zrodu adventistického hnutí, které začalo kolem roku 1844. Tehdy po „velkém zklamání“ objevili průkopníci církve adventistů důležitou biblickou pravdu o svatyni. Na základě pochopení textu v Da 8,14 vzešla koncepce očištění svatyně.

Učení o svatyni osvěcuje hned několik důležitých principů. Jedním z nich je ospravedlnění z víry. Pokud ho nebudeme brát vážně, celá „stavba“ se zhroutí. Dalším principem je také tzv. „velký spor“ – zápas mezi dobrem a zlem. Satan chce zničit Boží lid, chce zrušit spojení mezi Bohem a člověkem. Přes lidi zničil původní pozemskou svatyni – a nyní se pokouší zničit a vymazat v myslích lidí to, co se nyní děje v nebeské svatyni. Svatyně nám ale hlavně ukazuje na Spasitele – Ježíše Krista.

 

Informace z Česko-Slovenské unie

 • V Česko-Slovenské unii bylo ke konci 3. čtvrtletí tohoto roku 9748 členů ve 189 sborech a 38 skupinách. Slouží v nich 78 ordinovaných kazatelů, 25 neordinovaných, 7 v nástupní praxi a 8 biblických pracovníků.
 • Na Výboru unie byl odhlasován plán tematických sobot, týdnů a sbírek v roce 2018.
 • Adventistický teologický institut se posunul do druhého roku své existence – už jako řádně akreditovaná adventistická vzdělávací instituce.
 • Před několika měsíci se uskutečnila změna právního statutu Mediálního centra, které se stalo součástí nakladatelství Advent-Orion v Praze.
 • S vydavatelskou činností úzce souvisí i fungování knižní evangelizace. V tomto roce dochází k podstatné změně, kdy financování této služby přechází na jednotlivá sdružení.
 • Priority a důležité úkoly Česko-Slovenské unie v dalším období: (1) zefektivnění činnosti unijních institucí a návrh nové struktury rozpočtu na roky 2018 a 2019; (2) uvedení do praxe směrnice EU o ochraně a zabezpečení osobních údajů (GDPR); (3) vypracování směrnic v oblasti finančního hospodaření církve a (4) organizační příprava na konference v roce 2019.

 

 

Informace z Českého sdružení

 • V roce 2017 se vedení Českého sdružení zaměřilo na plnění vizí, které byly zadány konferencí: (1) podpora oddělení dětí, Klubu Pathfinder, mládeže, křesťanského domova a misie (proběhla dvě setkání s vedoucími oddělení, která byla zaměřena na vzájemnou spolupráci a naplňování vizí); (2) vznik rad okrsků; (3) podpora vzdělávání laických kázajících (na této aktivitě České sdružení spolupracuje s Adventistickým teologickým institutem; v současnosti se jí účastní cca 130 především budoucích laických kazatelů).
 • V rámci kazatelského sboru došlo k následujícím změnám. R. Jonczy nastoupil na plný úvazek jako kaplan v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. Z nástupní praxe přešla do kazatelské služby S. Sílová, T. Duchoň a M. Jonáš. Na plný úvazek byl zaměstnán M. Čančík. Do nástupní praxe nastoupila K. Čančík a M. Pavlík.
 • V létě 2017 došlo ke změnám v obsazení kazatelských míst: M. Bísek – Tachov, Cheb; M. Čančík – Liberec – Generace víry, Rumburk; T. Duchoň – Ústí nad Labem, Děčín; M. Jonáš – Benešov, Tábor a Vlašim; S. Sílová – druhý kazatel pro sbory Praha – Smíchov, Praha – Krč a Praha – Sedlec.
 • Vzhledem k vážné nemoci kazatele S. Vaňka byl pověřen jeho zastupováním na sborech Česká Třebová, Choceň a Svitavy E. Miškej.
 • Křesťanská mateřská, základní a střední škola Elijáš má v současnosti v denním studiu 159 žáků, 12 žáků v zahraničním studiu a 30 žáků v individuálním vzdělávání. Mateřskou školku navštěvuje 40 dětí. Do družiny chodí 100 dětí. Pedagogický sbor čítá 22 členů. Od 1. 9. 2018 bude otevřen první ročník lycea.

 

Informace z Moravskoslezského sdružení

 • Počet členů sborů na Moravě byl ke konci 3. čtvrtletí 4 236. Za uvedené období bylo pokřtěno nebo přijato podáním ruky 92 nových sester a bratrů, zemřelo 85 členů a 28 bylo vyloučeno. V Moravskoslezském sdružení je v současnosti 70 sborů, 14 skupin při sdružení, pracuje v něm 39 kazatelů a 1 biblický pracovník.
 • Cílem Moravskoslezského sdružení je, aby všechna oddělení církve měla misijní zaměření. Vedením misie je pověřen misijní tým, jehož členy jsou vedoucí jednotlivých oddělení. Tento tým připravuje pro rok 2018 několik modelových bohoslužeb se zaměřením na inspirativní bohoslužby.
 • Pro práci s mládeží jsou odděleni 4 kazatelé. Probíhají projekty pro mládež s názvy PTD, INRI Road a We send. Pro výchovu vedoucích mládeže bylo otevřeno studium s názvem „Leaders“.
 • V roce 2017 byl otevřen projekt PTD Pathfinder, který je zaměřen na duchovní růst dětí. Pro službu dětem je uvolněn kazatel na 0,7 pracovního úvazku.

 

Informácie zo Slovenského združenia

 • Počet členov zborov na Slovensku bol ku koncu 3. štvrťroku 2 230. Za uvedené obdobie bolo pokrstených alebo prijatých podaním ruky 39 nových sestier a bratov, zomrelo 33 členov a 36 bolo vylúčených. V Slovenskom združení je v súčasnosti 41 zborov a 12 skupín, kde slúži 27 kazateľov a 1 biblický pracovník.
 • Kľúčovým projektom Slovenského združenia zostáva naďalej vzťahovo-evanjelizačný program JOEL, ktorý sa v minulom období presunul na úroveň jednotlivých zborov. V mnohých z nich prebiehajú zborové víkendové stretnutia JOEL, dochádza mnohokrát k prvotnému osloveniu priateľov na úrovni budovania vzťahov s nimi a nie na úrovni ich zahltenia informáciami. V rámci podpory programu JOEL sa kazatelia zúčastnili letného „Týždňa duchovnej obnovy“, kde boli aktívne zapojení do služby po všetkých stránkach, no najmä ako vedúci skupiniek a rodín.
 • Na niekoľkých miestach prebehla výstava Genezis, v Trenčíne a v Považskej Bystrici sa uskutočnil projekt „Dotkni sa neba“ v spolupráci s podpornou organizáciou Maranatha. Máme veľkú radosť aj z „Putovnej výstavy Biblií“, ktorá sa pre niektorých kazateľov stala štartovacou čiarou pre biblické študijné skupinky v mnohých mestách na Slovensku. V spolupráci so skupinou Michael prebehol aj misijný tábor v meste Bytča.
 • Slovenské združenie v spolupráci s Adventistickým teologickým inštitútom plánuje rozbehnúť 4-fázové školenie laických kazateľov zo všetkých zborov na Slovensku s názvom „Kázanie pre život“. Ide o vzdelávací seminár pre laických kazateľov. Základným cieľom je prehĺbenie teoretických znalostí i praktických zručností laických kazateľov a príprava nových laických kazateľov pre zbory v Slovenskom združeniu.
 • Hlavným stavebným projektom je budovanie komunitného centra v Rómskej osade Rakúsy, kde je zrealizovaná hrubá stavba, osadenie okien, zastrešenie i všetky prípojky.
redakce - AIS 8. prosince 2017 Ze života církve