<< >>

V neděli 9. 6. 2019 po slavnostní konferenční bohoslužbě se poprvé v Brně sešel výbor Česko-Slovenské unie v novém složení. Členové výboru se seznamovali s kompetencemi a principy jednání výboru, schvalovali zahraniční cesty, zabývali se body agendy, které nebyly projednány na konferenci Česko-Slovenské unie, a jmenovali vedoucí a koordinátory oddělení, členy výborů oddělení a správních rad institucí.

 

Na začátku členy výboru oslovil s duchovním poselstvím předseda Česko-Slovenské unie Mikuláš Pavlík.

Nehemjáš měl na perském královském dvoře významné postavení. Navzdory tomu, že jeho život je „zajištěn“, tak se zajímá o úděl izraelského lidu, který se vrátil zpět do Jeruzaléma. Donesly se mu špatné zprávy o poměrech života v Palestině. Nehemjáš vyzval lidi, aby vybudovali hradby Jeruzaléma (Neh 2,17). Měl jasnou vizi, co se je potřebné udělat. Nehemjáš je připraven se podílet na změně daného stavu. Nezůstává pouze v roli kritika, který analyzuje situaci a dává rady. Nehemjáš se modlí a aktivně vyhledává spolupracovníky. Zároveň hledá podporu u Boha i lidí. Nenechá se odradit od úkolu a jasného cíle, který má před sebou.

 

Mikuláš Pavlík v úvodu ocenil práci členů minulého výboru a vyjádřil poděkování a uznání přípravnému výboru konference za výbornou organizaci a průběh slavnostní soboty.

Členové výboru unie hlasovali o rozhodnutích a byli informováni o různých záležitostech:

 

Administrativní záležitosti

 • Po úpravách byla schválena směrnice upravující činnost revizní a finanční komise. Revizní komise je nezávislým orgánem na administrativě církve, který provádí odbornou kontrolu hospodářských záležitostí dvakrát ročně, svá zjištění předkládá výboru unie a po pěti letech také konferenci unie.
 • Konference unie zavázala vedení Česko-Slovenské unie, jednotlivé instituce a oddělení k upravení svých vizí na základě vize církve schválené konferencí. Konkrétní návrhy budou předloženy výboru unie ke schválení. Výbor také schválil vizi vedení Česko-Slovenské unie: (1) efektivní služba všech organizačních složek církve; (2) maximální podpora s praktickým dopadem na sbory a osobní službu členů církve; (3) prioritní oblasti: osobní služba (evangelizace), děti, mládež, rodiny, kazatelé.
 • V období 2019–2023 proběhne vzdělávání kazatelů v oblasti misiologie. Každé sdružení má možnost vyslat 8 kazatelů. Týdenní studijní pobyty se budou konat dvakrát v roce, jednou na území Česko-Slovenské unie (Sázava) a jednou v areálu univerzity ve Friedensau. Výhodou absolvování studijního běhu je plynulá návaznost na studium misiologie a započítávání kreditů, pokud se student rozhodne později studovat ve Friedensau. Náklady za samotné studium budou pokryty z fondu vzdělávání Česko-Slovenské unie. Výdaje za cestovní náklady, stravné a ubytování hradí jednotlivá sdružení s tím, že se počítá s určitou spoluúčastí ze strany studentů. Momentálně má zájem o toto studium 15 kazatelů ze všech tří sdružení.
 • Výbor unie vybral 8 delegátů na zasedání Generální konference v roce 2020 v Indianapolis: M. Pavlík – předseda Česko-Slovenské unie; za administrátory V. Vurst, D. Dobeš a D. Marföldi; za kazatele, učitele a neadministrativní pracovníky M. Gurka, A. Turčanová; za členy církve L. Kysela, D. Kováčik. Jméno delegáta za členy církve z Moravskoslezského sdružení bude odsouhlaseno elektronicky.
 • Dne 1. září 2019 končí služebnost vedoucího oddělení komunikace Česko-Slovenské unie Danielovi Hrdinkovi, protože zahajuje nástupní praxi kazatelské služby v Českém sdružení. S přihlédnutím k jeho věku, praxi a zkušenostem schválil výbor unie, aby byla nástupní praxe zkrácena na polovinu, to znamená roční období. Po úspěšném absolvování roční praxe by mohl být připraven vykonávat službu odpovědného kazatele za sbory.
 • Po určitých úpravách byl schválen Základní dokument, který obsahuje základní informace o církvi adventistů z pohledu statutu a směrnic pro Ministerstvo kultury.
 

Koordinátoři a vedoucí oddělení, projektů, komisí a výborů

 • Dětská sobotní škola – koordinátor: Lýdia Grešová
 • Mládež – koordinátor: Daniel Kašlík
 • Služba rodinám – koordinátor: Radek Jonczy
 • Kazatelské oddělení – vedoucí: Peter Čík
 • Shepherdess – vedoucí: Alena Pavlíková
 • Osobní služba (ve vztahu k Interevropské divizi) – koordinátor: Peter Čík
 • Evangelizace – koordinátor: Jan Libotovský
 • Středisko korespondenčních kurzů (ČR) – vedoucí: Daniel Dobeš
 • Středisko korespondenčních kurzů (SR) – vedoucí: František Kolesár
 • Sobotní škola – vedoucí: Oldřich Svoboda
 • Kaplanská služba – vedoucí: Pavel Zvolánek
 • Náboženská svoboda – vedoucí: Mikuláš Pavlík (ČR), František Kolesár (SR)
 • Výchova a vzdělávání – vedoucí: Oldřich Svoboda
 • Adventistická služba lidem se specifickými potřebami – vedoucí projektu: Josef Slowík
 • Finanční komise – předseda: Marek Škrla
 • Revizní komise – předseda: Petr Kafka
 • Výbor pro rozhodování o finanční pomoci – předseda: Marek Škrla

Vedoucí a koordinátoři dalších oddělení a projektů budou navrhnuti na dalším zasedání výboru unie, který se bude konat 22. 9. 2019.

 

Body agendy konference unie, které přešly do kompetence výboru unie

 • Delegáti na konferenci unie rozhodli o vytvoření částečného úvazku kvalifikovaného historika, který by se zabýval mapováním historie církve na území Česko-Slovenska. Unijní rada navrhuje, aby odpovědnost nesl Adventistický teologický institut, vedoucím projektu se stala Dagmar Erbenová a garantem projektu Michal Balcar. Náklady by mohly být pokryty z fondu vzdělávání. Unijní rada přesouvá tento návrh do jednání správní rady Adventistického teologického institutu.
 • Konference Česko-Slovenské unie přijala následující rozhodnutí: „Navrhujeme v Česko-Slovenské unii zefektivnit model řízení církve (například jako ‚Unii sborů‘ nebo podle vzoru Švýcarské unie takzvanou ‚Virtuální unii‘). Zároveň navrhujeme přechodné období dvou let, určených k realizaci případného rozhodnutí konference unie“. Konference Moravskoslezského sdružení přijala následující rozhodnutí: „Navrhujeme, aby změně organizační struktury předcházela podrobná analýza a posouzení všech sdružení“. Konference Slovenského sdružení přijala následující rozhodnutí: „Odsúhlasené stanovisko, na základe ktorého Slovenské združenie ako súčasť Česko-Slovenskej únie chce aj v budúcom období rozvíjať spoluprácu so združeniami, oddeleniami a inštitúciami Česko-Slovenskej únie. Podporujeme zefektívnenie organizačnej štruktúry únie za predpokladu vypracovania podrobnej analýzy a záväzného stanoviska Slovenského združenia“.  Výbor Česko-Slovenské unie rozhodl, že se bude touto otázkou zabývat na mimořádném zasedání.
 • Konference unie rozhodla o posílení aktivit Mediálního centra směrem k veřejnosti s ohledem na aktuální poptávku a potřeby společnosti. Vedoucí Mediálního centra svolá Mediální radu a připraví návrh na jednání výboru unie, který bude zapracován do vize Mediálního centra.
 • Konference unie rozhodla, že Česko-Slovenská unie zajistí sérii videí o stvoření světa i života na Zemi v sedmi dnech a bude je publikovat volně přístupné na internetových stránkách. Vedoucí Mediálního centra osloví vedoucího evangelizace unie a připraví návrh na jednání výboru unie. Videa by měla být nekonfliktní a neměla by být založena na konfrontaci.
 • Konference unie rozhodla, že v průběhu modlitebního týdne se nebudou plánovat žádné jiné aktivity v církvi. Je stanovena jedna sbírka v sobotu na konci modlitebního týdne. K danému rozhodnutí bude přihlédnuto při plánování roku 2020.
 • K rozhodnutí konference ohledně případného prodeje areálu Sázava navrhuje vedení Česko-Slovenské unie nenabízet k prodeji areál do roku 2020 (kdy se koná zasedání Generální konference) a ponechat jej zatím ve vlastnictví církve, protože byl projeven zájem Evro-Asijské divize o odkoupení pozemku s objekty pro své misijní středisko.
 • Návrhy delegátu konference unie o délce funkčního období činovníků sboru, zrušení dokumentu o jednotě a snížení odvodů byly zaslány na Interevropskou divizi.
 
Fotografie z prvního setkání výboru unie v Brně
redakce - AIS 20. června 2019 Ze života církve