<< >>

V neděli 27. 11. se sešel v Brně Výbor Česko-Slovenské unie. Hostem byl tajemník Interevropské divize Barna Magyarosi. Členové výboru řešili změny ve finančním řádu, schválili rozpočet na další rok, hodnotili předchozí období a odsouhlasili plány na rok 2017.

 

Na začátku členy výboru oslovil s duchovním poselstvím tajemník Interevropské divize Barna Magyarosi.

V dnešní době se často mluví o úspěchu. Společnost je jím přímo posedlá. Každý chce být úspěšný.

Je velmi důležité, jak úspěch definujeme. Ve společnosti je měřen bohatstvím, vlivem, postavením… Jak definujeme úspěch v souvislosti s posláním církve? Je úspěch to, kolik jsme pokřtili členů?

Jaká je biblická definice úspěchu? „Všechno, co máš vykonat, konej podle svých sil, neboť není díla ani myšlenky ani poznání ani moudrosti v říši mrtvých, kam odejdeš. Opět jsem pod sluncem viděl, že běh nezávisí na snaze hbitých ani boj na bohatýrech ani chléb na moudrých ani bohatství na rozumných ani přízeň na těch, kdo mají poznání, ale jak kdy každému z nich přeje čas a příležitost“ (Kaz 9,10.11). Z hebrejštiny je možné poslední větu přeložit také jako: všechno závisí na náhodě a štěstí. To nezní příliš povzbudivě. O čem to Šalomoun mluví? Naše schopnosti, úsilí a dary nejsou zárukou úspěchu. Kolik velmi obdarovaných lidí nemělo v životě úspěch a uznání! Má jen Luciano Pavarotti hlas, který dokáže zajistit hvězdnou kariéru? Ne, stovky dalších mají podobný hlas. Ale Pavarotii byl ve správný čas na správném místě.

V této souvislosti bychom mohli dojít k závěru: Proč bychom se tedy měli snažit, když nevyhrávají ti nejlepší? V biblickém textu v Kaz 9,10.11 se zobrazuje židovské myšlení: Cokoliv děláš, tak to dělej naplno, nezmeškej žádnou příležitost, ALE současně si buď vědom toho, že toto snažení nemusí přinést výsledek. Proto můžeme přeložit konec 11. verše jako „náhoda a štěstí“. Čtenář Bible totiž ví, že šance (náhoda) je v Božích rukách. Bůh stojí za časem i příležitostmi.

Co je to tedy úspěch? Úspěchem je, když děláme to nejlepší, co můžeme – a výsledek necháme na Bohu.

Příkladem může být Josef. Nemusel dělat to nejlepší, mohl být naštvaný na celý svět. On však dělal vše naplno, byl nejlepší v rámci zodpovědnosti, k níž byl povolán. Jako mladý otrok zřejmě nejprve vykonával podřadné práce – ale nejlépe, jak jen mohl. Za všech okolností dělal to nejlepší – a jeho pán si ho všiml a udělal ho správcem své domácnosti.

Buďme tedy vyvážení. Když si uvědomujeme, že naše snaha negarantuje úspěch, tak nás to učí pokoře, pokud se úspěch dostaví. Vědomí, že Bůh je garantem úspěchu, pak zabrání tomu, abychom zmalomyslněli, pokud úspěch nepřijde.

Bůh nás nepovolal k tomu, abychom byli úspěšní, ale abychom byli věrní. Je důležité, abychom vše dělali co nejlépe, využívali příležitosti, ale zároveň si uvědomovali, že úspěch spočívá v Bohu.

Hlásání evangelia není v postmoderní Evropě jednoduché. Často se nám zdá, že jsme neúspěšní. Jaké je řešení? Dělejme to nejlepší, čeho jsme schopni, zůstaňme věrní a výsledek nechme na Pánu Bohu.

 

vybor-unie1

 

Informace z Interevropské divize

Tajemník Interevropské divize Barna Magyarosi konstatoval, že církev v Evropě stagnuje. Resp. církev stále mírně roste, ale zároveň čelí stárnutí členů. V některých uniích má až polovina členů více než 60 let. Církev také ztrácí mnoho mladých lidí – v některých oblastech až 70 %.

Jako řešení vidí zapojení členů do činnosti sborů. Je důležité zabývat se také tím, jak oslovit ty, kteří z církve odešli. Dost často je to ze vztahových důvodů. Tito lidé tedy věří tomu, co učí adventisté, ale přesto církev opustili.

Je potřeba uplatňovat „Kristovu metodu“ – tedy budovat společenství na osobních vztazích. Je to funkční. Stačí, aby členové církve byli otevření a spokojení s tím, kým jsou. Pak budou schopni přirozeným způsobem působit na své okolí a sdílet se se svou vírou. Před časem dělala Andrewsova univerzita výzkum a zjistila, že zhruba 70 % nových členů bylo získáno mezi přáteli a rodinami členů ve sborech.

 

Informace z Česko-Slovenské unie

 • V Česko-Slovenské unii bylo ke konci 3. čtvrtletí 9820 členů ve 187 sborech a 40 skupinách. Slouží v nich 75 ordinovaných kazatelů, 27 neordinovaných, 7 v nástupní praxi a 9 biblických pracovníků.
 • Členům výboru byla představena koncepce oddělení komunikace na následujících dva a půl roku. Cílem je koordinace mediálních výstupů církve. Prioritou je proto zaměření na weby sborů – aby jich co nejvíce bylo aktivních. Momentálně je připraven helpdesk, kde je možné zadat problémy na webech církve, které by měly být do týdne odstraněny. Je také vyvíjena šablona, která by umožnila jednoduché zřízení webu a intuitivní přidávání příspěvků. Oddělení komunikace také vydává „svodku“, v níž jsou informace z oddělení, institucí a administrativy církve. Cílem je vzájemná informovanost o tom, na čem jednotlivé složky církve pracují. Měla by vycházet jednou za čtvrtletí. V roce 2018 bude připraven nový web církve.

 

Informace z Českého sdružení

 • V Českém sdružení bylo ke konci 3. čtvrtletí 3258 členů v 76 sborech a 14 skupinách.
 • V létě 2016 došlo ke změnám v obsazení kazatelských míst: P. Adame – České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec a Vyšší Brod, Ondřej Černoch – Benešov, Tábor a Vlašim (O. Černoch dal výpověď k 31. 12. 2016), S. Lanc – Mladá Boleslav, Jičín a skupina Lipník, Z. Martasek – Kladno, Beroun, Slaný a skupina Rakovník, T. Špác – Hronov, Červený Kostelec a Náchod a K. Vasilek – Pardubice, Chrudim a Přelouč.
 • Na území Českého sdružení funguje momentálně 7 kaplanů z řad kazatelů a nekazatelů – 2 ve věznicích, 1 ve škole a 4 v nemocnicích.
 • Křesťanská základní a mateřská škola Elijáš má v současnosti v denním studiu 147 žáků, 10 žáků v zahraničním studiu a 31 žáků v individuálním vzdělávání. Mateřskou školku navštěvuje 37 dětí. Do družiny chodí 84 dětí. Pedagogický sbor čítá 21 členů. Magistrát hlavního města Prahy odsouhlasil záměr v příštím školním roce otevřít lyceum.
 • V Českém sdružení byly změněny okrsky – nově jich je 7 (původně jich bylo 5), aby více odpovídaly reálným potřebám a možnostem jednotlivých sborů. Nové rozdělení okrsků: Západočeský, Ústecký, Liberecký, Hradecký, Pardubický, Jihočeský a Pražský.

 

vybor-unie2

 

Informace z Moravskoslezského sdružení

 • V Moravskoslezském sdružení bylo ke konci 3. čtvrtletí 4278 členů v 69 sborech a 15 skupinách.
 • V roce 2016 členové misijního výboru natočili 9 motivačních videí zacílených na zkvalitnění duchovního života.
 • Během roku 2016 došlo k následujícím personálním změnám: Kazatelem sboru Veselí nad Moravou a Kyjov se stal Roman Mach; kazatelem sboru Dětmarovice a studentským kazatelem v projektu INRIroad Ostrava se stal Jan Havelka; studentským kazatelem v projektu INRIroad Brno se stal Martin Turčan.
 • V lednu 2017 startuje dvouletý Vzdělávací seminář pro činovníky sborů.

 

Informácie zo Slovenského združenia

 • V Slovenskom združeniu bolo ku koncu 3. štvrťroka 2284 členov v 42 zboroch a 11 skupinách.
 • V roku 2016 došlo k presunom troch kazateľov: Milenko Vučetič do Nitry, Marek Kaba do Lučenca a Ferdinand Varga do Michaloviec.
redakce - AIS 6. prosince 2016 Ze života církve