<< >>

V neděli 28. dubna 2019 se v Praze sešlo 130 ze 133 pozvaných delegátů, 12 z 20 pozvaných hostů a 1 pozorovatel na první části jednání Konference Českého sdružení církve adventistů, aby společně reflektovali uplynulé konferenční období a nastavili impulzy pro další směřování naší církve.

 

Jednání bylo zahájeno modlitbami a zamyšlením, které přednesl předseda Česko-Slovenské unie Mikuláš Pavlík.

Jakub 1,19 představuje ideální církev, na prvním místě není vize jednoho sboru s odděleními, misijními programy, ale podle Jakuba následovné: být rychlí k naslouchání, pomalí k mluvení a hněvu. Každý člověk má svou pravdu a snaží se ji rychle vyjádřit mluvením, ale Jakub vybízí: zkuste být trochu pomalejší, zabrzděte. Jinde Jakub mluví o moudrosti shora (3,17) a říká, jak se projevuje. Blaho církve nezáleží jen na vysloveném, ale i na tom, co zůstane nevysloveno. Duch svatý se v Novém zákoně projevuje mocnými činy, ale Jakub, který se občas vymezí vůči Pavlovi, řekne, že Duch svatý se projevuje i méně nápadně, např. nasloucháním, ohleduplností k druhým, ochotou nechat se přesvědčit. Jakub mluví ke sboru, kde je mnoho schopných lidí, kteří jsou přesvědčeni o své pravdě. Ale doporučuje jim úctu, respekt vůči druhému, snahu pochopit jeden druhého. V diskuzi proto zapojujme víc uši než jazyk.

 

Po volbě skrutátorů a zapisovatelů byl schválen program a agenda konference. Konference také přijala usnesení ohledně počtu členů jednotlivých výborů a jmenovala přípravný výbor.

Konference si následně vyslechla zprávy předsedy sdružení Víta Vursta, tajemníka sdružení Davida Čančíka a hospodáře sdružení Csaby Čáka – a pak je i přijala. Novinkou bylo přijetí usnesení ohledně zřízení revizní komise.

Po obědě konference jmenovala členy jednotlivých výborů a pokračovala v dalším projednávání bodů agendy, které se neslo ve svižném tempu a dělné a přátelské atmosféře.

 
 

Konference mimo jiné přijala:

  • Návrh vize odstupujícího vedení sdružení jako podklad pro práci výboru pro plány a programy.
  • Návrh na vyčlenění 3 administrátorů a 1 vedoucího oddělení na plný čas.
  • Návrh na složení Výboru Českého sdružení – 3 administrátoři sdružení, 8 laických zástupců sedmi okrsků Českého sdružení (2 za Středočeský okrsek), 4 kazatelé (jihozápad, sever, východ, střed).
  • Návrh, aby konference zvolila administrátory a členy Výboru Českého sdružení. Vedoucí jednotlivých oddělení (včetně vedoucího oddělení na plný čas) aby však byli zvoleni až novým Výborem Českého sdružení.
  • Návrhy na přijetí sborů Benešov, Protivín a sbor při sdružení do svazku sborů Českého sdružení.
  • Návrh vzít na vědomí zrušení sboru v Sázavě.
  • Návrh, aby konference Českého sdružení zavázala vedení sdružení a Výbor Českého sdružení k systematické práci pro kontaktování, povzbuzení a zapojení osamělé mládeže v malých sborech do vzájemných skupin.
  • Návrh zjednodušit administrativu mezi sborem a Českým sdružením, a to tak, aby sbor podával na České sdružení jednu žádost o dotaci na evangelizaci, k pevnému datu, dle stanovené metodiky, s jedním rozpočtem. Při vyúčtování dotace sbor podá jedno vyúčtování, kde součástí vyúčtování je závěrečná zpráva a rozpočet dle skutečnosti. Žádost o dotaci posoudí komise jmenovaná Výborem Českého sdružení a Výbor sdružení následně rozhodne o poskytnutí dotace sboru.
 

Během odpoledne konference zvolila na návrh jmenovacího výboru za předsedu Českého sdružení církve adventistů na další konferenční období Víta Vursta – a to v tajné volbě poměrem hlasů 116 pro a 9 proti.

Zbytek bodů agendy včetně volby dalších dvou administrátorů a výboru sdružení byl odročen na další jednání, které proběhne v neděli 5. května 2019 v Praze. V mezičase proběhne jednání pracovních skupin konference.

Jakub Fraj

redakce - AIS 30. dubna 2019 Ze života církve