<< >>

V neděli 5. května 2019 se ve sboru Praha Smíchov sešlo 118 ze 133 pozvaných delegátů a 10 z 20 pozvaných hostů na druhé části zasedání Konference Českého sdružení církve adventistů, aby pokračovali v jednání o budoucnosti církve v Českém sdružení a zvolili další administrátory a členy Výboru Českého sdružení pro období 2019 až 2024.

 

V úvodu přivítal všechny přítomné předseda sdružení Vít Vurst, kterého po modlitbě následoval tajemník unie Peter Čík promluvou z Božího slova vycházející z textu v Mt 13, 31-32.

Boží království bylo hlavním tématem Ježíšových kázání. Ukazoval povahu a hodnotu Božího království. Používal svět kolem nás k příkladům, aby odhalil tajemství života a růstu.

Jednou také řekl, že Boží království je jako hořčičné zrno. Podle Ježíšova výkladu jsou dobrým zrnem synové královští. Na konci Markova evangelia ve 12. kapitole je napsáno, že kdo činí Boží vůli, je Ježíšova sestra, bratr a matka. Boží království jsou sourozenci, jsou to lidé, kteří naslouchají Božímu slovu a činí Boží vůli. Člověk se stává Božím zrnem. Slyšení Božího slova jej proměňuje.

Tuto myšlenku Ježíš znázorňuje hořčičným zrnem, které má obrovský potenciál. Hořčičné zrno má schopnost změny a růstu a stává se větší než rostliny kolem, nakonec se stává stromem. Má možnost klíčit a stát se něčím velikým. Člověk má v sobě velký potenciál, ale vše má smysl jen ve chvíli, kdy se vše probudí, klíčí a člověk odpovídá na volání evangelia. To, co roste, žije. Probuzeného křesťana poznáme podle toho, že roste. Často ve sborech mluvíme o znovuzrození z víry, obrácení na křesťanství, ale to je jen začátek. Dále musí nastat růst. Ježíš nás vybízí, abychom poznávali tajemství růstu a Božího království. V Kristu jsme novou příležitostí, jsme hořčičným zrnem a v Božích rukách můžeme být zázrakem zasazeni a rostoucí v Boží síle.

 
 

Po modlitbách ve skupinkách a potvrzení skrutátorů a zapisovatelů se vedení konference ujal tajemník sdružení David Čančík a jednání opustili členové jmenovacího výboru. Během projednávání bodů agendy konference byla přijata mimo jiné tato usnesení:

 • Zavazujeme České sdružení, aby zaměřilo svou pozornost na krizi sborů (úbytek členů, zmenšování sborů) a hledalo vhodné odpovědi na tuto výzvu.
 • Povzbuzujeme České sdružení, aby nadále zaměřovalo svou pozornost na krizi rodiny a odborně hledalo vhodné odpovědi na tuto výzvu.
 • Navrhujeme více podporovat činnost biblických pracovníků – evangelistů pro jednotlivé oblasti.
 • Navrhujeme, aby o pověření a povolení pro kaplany, kteří nejsou zaměstnanci církve, rozhodoval Výbor Českého sdružení.
 • Návrh revokovat usnesení v bodu agendy č. 11 (Dotace a granty pro sbory) a přijmout usnesení „Navrhujeme usilovat o maximální zjednodušení administrativy mezi sbory a Českým sdružením v oblasti podpory evangelizace.“
 

V průběhu jednání byly také projednány výsledky práce jednotlivých výborů:

 • Jmenovací výbor navrhl Davida Čančíka na pozici tajemníka sdružení a konference ho v tajné volbě poměrem hlasů 102 pro, 15 proti do funkce zvolila.
 • Jmenovací výbor dále navrhl Jiřího Komárka na pozici hospodáře sdružení a konference ho v tajné volbě poměrem hlasů 105 pro, 12 proti do funkce zvolila. Předseda unie Mikuláš Pavlík následně poděkoval končícímu hospodáři sdružení Csabimu Čákovi za jeho službu ve funkci hospodáře.
 • Konference přijala návrh jmenovacího výboru, aby zodpovědnost za stanovení přesného začátku statutárního období hospodáře byla přesunuta na Výbor Českého sdružení.
 • Jmenovací výbor také navrhl složení Výboru Českého sdružení, který konference přijala.

Složení Výboru Českého sdružení pro období 2019 – 2024:

Administrátoři: Vurst Vít (předseda), Čančík David (tajemník), Komárek Jiří (hospodář)

Zástupci okrsků: Brousil Petr (Beroun), Müller Milan (Praha – Smíchov), Ondráček Marek (Jičín), Matějíček Tomáš (Litvínov), Šála Daniel (Dobruška), Horák David (Česká Třebová), Svoboda Josef (Tachov), Kyselová Ivana (České Budějovice)

Zástupci kazatelů: Sílová Soňa (střed), Kocián Aleš (východ), Smolka Pavel (jihozápad), Lanc Stanislav (sever)

 
 • Výbor pro pověření představil návrh na potvrzení pověření a povolení pracovníků církve, který konference přijala.

Pracovníci s pověřením či povolením

Kazatelé s pověřením: Adame Petr, Balcar Michal, Bísek Miroslav, Buchtel Roman, Cepl Josef, Čančík David, Dvořák Josef, Chán Vítězslav, Jonczy Zbyšek, Kocián Aleš, Koun Jiří, Lanc Stanislav, Lindtner Martin, Loder Jaromír, Martasek Zdeněk, Matoušek Jan, Michalec Ivan, Pich Petr, Sahmray Andriy, Smolka Pavel, Staš Petr, Stehlík Mikuláš, Šimek Pavel, Šťovíček Čestmír, Vasilek Karel, Vondrášek Václav, Vurst Vít

Kaplan s pověřením: Slamka Stanislav

Kazatelé s povolením: Čančík Michal, Duchoň Tomáš, Hampacher Roman, Jonáš Marek, Mráček Jan, Nehyba Patrik, Sílová Soňa, Špác Tomáš

Kazatelé s povolením v nástupní praxi: Ondráček Tomáš, Pavlík Martin

Bibličtí pracovníci: Bušta Karel, Chmel Jan, Libotovský Jan, Polehna Jana, Vojáčková Jana

Pracovník s pověřením: Loderová Hana

Pracovník s povolením: Komárek Jiří

 
 • Výbor pro plány a programy představil návrh vize pro další období a návrh usnesení, který konference přijala v tomto znění: Konference Českého sdružení přijímá dokument „Vize Českého sdružení na léta 2019 až 2024“ v navrženém znění a zavazuje vedení sdružení k rozpracování vize do konkrétních kroků tak, aby mohlo být její naplňování pravidelně vyhodnocováno na úrovni oddělení a sdružení jako celku.
 
 

Po přijetí zápisu a závěrečném slovu předsedy sdružení Víta Vursta bylo konferenční jednání ukončeno.

Jakub Fraj (foto: Roman Buchtel)

 

Související články: Konference Českého sdružení – neděle 28. 4.

redakce - AIS 8. května 2019 Ze života církve