<< >>

V neděli 31. března 2019 se v Ostravě sešlo 138 ze 141 pozvaných delegátů a 12 oficiálních hostů, aby společně na modlitbách a při otevřené diskusi zhodnotili uplynulé období a nasměrovali církev na Moravě a ve Slezsku do roku 2024.

Shromáždění bylo v úvodu konference osloveno poselstvím předsedy Česko-Slovenské unie Církve adventistů sedmého dne Mikulášem Pavlíkem, který na základě textů z Jakubova listu (1,19 a 3,17) připomněl, že moudrost Ducha svatého se projevuje vzájemným nasloucháním, ohleduplností a snahou pochopit jeden druhého.

Po modlitebním ztišení a všech procedurálních náležitostech přednesl svou zprávu předseda Moravskoslezského sdružení Karel Staněk. Vyjádřil v ní, že „je až neuvěřitelné, jak může poměrně malé společenství naší církve, s omezenými finančními a personálními zdroji, dělat tak rozsáhlou práci. Za to patří poděkování předně Bohu, ale také všem, kteří obětavě a nezištně slouží.“ Své slovo pak uzavřel výzvou: „Nesmíme se zaměřovat na negativa, protože pak lehce propadneme pocitu zmaru a malomyslnosti. Naším úkolem je představit Krista, který se obětoval právě za to, co bylo odsouzeno k zániku. (L 19,10) Pokud nezůstaneme v Kristu, nemáme jako církev žádnou budoucnost.“

 
 

Následovala zpráva hospodáře Jaroslava Stejskala, a poté byly otevřeny body agendy. Hovořilo se o možnostech církve pomoci rodinám v manželských krizích, o povolání evangelistů, či o rozšiřování misijní literatury. Delegáti se rovněž zabývali i několika administrativními záležitostmi spojenými s chodem církve a komunikací mezi sbory a sdružením. Několika prohlášeními také reflektovali rozhodnutí konference Česko-Slovenské unie, která se svým dopadem promítají do života sdružení.

Nedílnou součástí konferenčního jednání je také nové pověření duchovenských pracovníků, volba představitelů sdružení a členů výboru, jenž v období mezi konferencemi řídí církev na Moravě a ve Slezsku. Na návrh jmenovacího výboru byli delegáty zvoleni tito činovníci:

Předseda: Daniel Dobeš

Tajemník: Lukáš Jureček

Hospodář: Jaroslav Stejskal

 
 

Výbor Moravskoslezského sdružení: Libor Kisza (okrsek Třinec), Aleš Maďa (okrsek Frýdek), Jaroslav Koloničný (okrsek Ostrava), Radek Niemiec (okrsek Olomouc), René Palme (okrsek Zlín), Petr Mikulka (okrsek Brno), Pavel Šimek ml. (okrsek Jihlava), Tomáš Harastej (kazatel), Jan Majer ml. (kazatel), Daniel Dobeš (MSS), Lukáš Jureček (MSS), Jaroslav Stejskal (MSS). Poslední člen (kazatel) bude doplněn Výborem Moravskoslezského sdružení z nově jmenovaných vedoucích oddělení.

Důležitým bodem konference bylo také přijetí návrhu výboru pro plány a programy, jenž se ztotožnil s vizí schválenou konferencí ČSU, a kterou rozšířil o důraz na roli sobotní školy a myšlenku, jenž se stala mottem pro nové pětileté období života našeho sdružení: „Milosrdná církev přinášející naději, otevřená Bohu a lidem, ochotná ke změnám, srozumitelná společnosti skutkem i slovem, v Kristově moci.“

Vzhledem k naplnění všech úkolů konference byl druhý konferenční den, plánovaný na neděli 14. 4. 2019 do Brna, zrušen.

(mss.casd.cz)

 
 
redakce - AIS 8. dubna 2019 Ze života církve