<< >>

V neděli 23. 10. proběhla v Brně mimořádná konference Česko-Slovenské unie. Zúčastnilo se jí 209 delegátů a 21 hostů z Českého, Moravskoslezského a Slovenského sdružení. Na setkání se pokračovalo v jednání o agendě, která se nestihla projednat na poslední unijní konferenci v roce 2014.

Hostem z Interevropské divize byl její předseda Mario Brito, který zahájil jednání krátkým duchovním zamyšlením.

unijni-konference_1

Prvním bodem v agendě bylo zhodnocení a prodiskutování části Usnesení výboru Česko-Slovenské unie k uzavírání církevních sňatků, které bylo přijato v roce 2013.

Církevní řád se rovněž vyjadřuje k otázce uzavírání církevních sňatků s nečleny církve: „Církev jasně odrazuje od manželství mezi adventisty sedmého dne a příslušníky jiných náboženství a výrazně nabádá své kazatele, aby takové páry neoddávali.“ (CŘ str. 138). Kazatelé mohou oddat pouze členy Církve adventistů sedmého dne. S ohledem na pastoraci a evangelizaci může udělit výjimky pouze předseda příslušného sdružení za předpokladu písemné žádosti výborů sborů, do kterých snoubenci přísluší, a písemného souhlasu místního ordinovaného kazatele. (Usnesení výboru Česko-Slovenské unie; přijato na zasedání výboru ČSU v Bratislavě 22. září 2013; bod 2)

Po stanoviscích předsedů unie a jednotlivých sdružení o situaci a používání výjimek na sborech delegáti o této problematice diskutovali. Návrh na zrušení výše uvedené části usnesení nebyl schválen poměrem hlasů 140 ku 39.

unijni-konference_2

Dále byl delegáty přijat podnět z mimořádné konference Českého sdružení z roku 2013 a jeho doplnění na změnu církevního řádu, který bude zaslán k posouzení na Generální konferenci, ohledně pastorační citlivosti při posuzování legitimnosti opětovného sňatku, pokud k rozvodu došlo na základě nesexuálních důvodů (týrání, závislosti,…).

Delegáti také schválili výzvu, aby se různé složky církve zabývaly důležitostí praxe zachovávání soboty členů církve.

unijni-konference_3

Posledním bodem bylo přijetí návrhu věnovat se problematice sexuální výchovy dětí a mládeže při práci v Klubu Pathfinder, dětské sobotní škole a v oddělení mládeže.

Předseda Česko-Slovenské unie Mikuláš Pavlík závěrem poděkoval delegátům za věcnou a konstruktivní diskuzi a podněty k uvažování do budoucnosti.

 

redakce - AIS 25. října 2016 Ze života církve