<< >>

Na včerajšom mimoriadnom výbore Generálnej konferencie bolo prijaté rozhodnutie v tomto znení:

Kvôli pandémii koronavírusu a s tým súvisiacou bezpečnosťou, cestovaním a vízami na lokálnej i medzinárodnej úrovni cirkevných zložiek a členov cirkvi, podobne aj na základe reštrikcií, ktoré sa týkajú verejných zhromaždení, BOLO ODSÚHLASENÉ:

  1. Odložiť zasadnutie Generálnej konferencie na 20-25. máj 2021 v Indianapolis, Indiana, USA.
  2. Zredukovať počet návštevníkov v prípade, že zasadnutie Generálnej konferencie sa uskutoční v máji 2021. Pozvaní budú iba delegáti (manželky a deti) a limitovaný počet technických pracovníkov. Pozvanie nebude rozšírené na špeciálnych hostí.
  3. Na odloženom zasadnutí Generálnej konferencie 2021 nezriaďovať výstavné stánky.
  4. Neorganizovať nijaké vedľajšie stretnutia počas zasadnutia Generálnej konferencie v máji 2021.
  5. Vziať na vedomie, že súčasné funkčné obdobie predstaviteľov administratívy pokračuje do mája 2021, alebo do nástupu tých, ktorí budú po nich zvolení/ustanovení. Následné funkčné obdobie do nasledujúcej Generálnej konferencie potrvá štyri roky a bude trvať do dátumu zasadnutia Generálnej konferencie v roku 2025.

Organizácia budúcich Generálnych konferencií

Kvôli potrebe zredukovať finančné náklady a logistické zabezpečenie a kvôli efektívnejšej administratíve a účinnejšiemu využívaniu cirkevných finančných fondov BOLO ODSÚHLASENÉ:

Požiadať administratívu Generálnej konferencie, aby po konzultácii s divíziami, úniami a združeniami prehodnotila súčasnú konfiguráciu zasadnutí Generálnej konferencie a pripravila odporúčania pre výbor Generálnej konferencie takto:

  1. Aby sa proporcionálne zredukoval počet delegátov budúcich zasadnutí Generálnych konferencií.
  2. Aby na zasadnutie budúcich Generálnych konferencií neboli pozývaní špeciálni hostia.
  3. Aby sa počet dní pre zasadnutie budúcich Generálnych konferencií znížil na štyri až šesť dní vrátane soboty.
  4. Aby sa na zasadnutiach budúcich Generálnych konferencií nezriaďovali výstavné stánky a neorganizovali sa sprievodné (vedľajšie) stretnutia.

redakce - AIS 20. března 2020 Církev ve světě, Ze života církve