Pouze pro Boží oči

,
Jesus-3149505_640_pixabay

Máme rozličné dary podle milosti, která byla dána každému z nás: Kdo má dar prorockého slova, ať ho užívá v souhlase s vírou. Kdo má dar služby, ať slouží. Kdo má dar učit, ať učí.

Římanům 12‚6.7

„Boží služebník“ je pojmenování vystihující službu druhým. Toto slovo pochází z řeckého slova diakoneo, což znamená „sloužit“, a nemá to nic společného s pozicí slávy nebo prestiže. Toto není práce pro někoho, kdo chce být druhým na očích a těšit se z jejich úcty. Jde o život pokory a tiché služby. Není to něco okázalého, co dělá dojem na druhé, naopak je to určeno pouze pro Boží oči! Někteří si myslí, že pojmenování „Boží služebník“ se týká pouze práce duchovních. Ale Bůh nás všechny povolal, abychom byli „Božími služebníky“. V Markovi 16‚15 čteme: „A řekl jim: ‚Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.‘“

Při plnění Božího příkazu však musíme být vedeni a posilováni mocí Ducha! V 1. listu Petrově 4‚11 nám bylo řečeno: „Kdo káže, ať zvěstuje slovo Boží. Kdo slouží, ať to činí ze síly, kterou dává Bůh – tak aby se všecko dělo k oslavě Boží skrze Ježíše Krista.“ Klíčová slova jsou „ze síly, kterou dává Bůh“! Nespleťte to – Bůh vás vyzývá, abyste mu sloužili! Nejprve však musíte přijít se vší pokorou před Boží trůn, prosit o sílu Ducha svatého, aby vás mohl mocným způsobem použít! A nezapomeňte ho požádat, aby z vašeho srdce odstranil všechnu pýchu a domýšlivost – a dal vám srdce služebníka – ať nejste v pokušení pracovat pro uznání či potlesk od druhých, ale k oslavě svého Pána a Spasitele!

Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.

Matouš 5‚16

Související

Cemu verime

Zbav se zákonictví!

Uvidíš-li muže, který si připadá moudrý, věz, že hlupák má víc naděje než on.         Přísloví 26‚12 Někteří křesťané se snaží „propracovat“ do nebe. Studiem Bible a modlitbou, jakož i plněním každodenních povinností se snaží Bohu dokázat, že si zaslouží být spaseni. „Dělat dobře“ se stává kontrolním seznamem, který mohou hrdě...
čti dále
Jesus-3149505_640_pixabay

Boží načasování

Dlouho ještě, Hospodine? Skryl ses natrvalo? Bude tvoje rozhořčení sálat jako oheň?         Žalmy 89‚47 Pro lidskou povahu je přirozená netrpělivost. Člověk nechce stát v řadě u pokladny nebo sedět v čekárně a přemýšlet, kdy budou volat jeho jméno. Je pro něj frustrující, když posílá e-mail a pak musí čekat na...
čti dále