<< >>

Osobní vyznání, proč – po všech hledáních a složitých peripetiích života – věřím v existenci a pravdivost Boha, Ježíše Krista, a pravdivost Bible.

(1) Je to jediný živý Bůh, který mne vede, inspiruje, radí mi skrze své slovo, myšlenky, někdy i jasné pokyny. Je jediným Bohem, který sám vztahuje svou ruku ke mně a pomáhá mi. Není bůžkem, kterého musím krmit, kterého si musím naklonit, před kterým se musím plazit. Je laskavý, milosrdný a zároveň spravedlivý. Přestože je jeho svět stvořen nesmírně složitě, dobrou zprávu o sobě i o spasení člověka předložil lidem tak, aby ji každý mohl pochopit a mohl žít věčně. Je Láska, Cesta, Pravda i Život. Byl ochoten se za mne obětovat. Moje rodičovské cítění odráží jeho jednání s námi – s jeho dětmi. Je pro mne srozumitelný v citech. To je pro mne potvrzením, že jsem skutečně jeho obrazem.

(2) V Bibli i v přírodě nám zanechal úžasné informace o sobě i o dějinách lidstva. Všechna proroctví, která jsou v jeho slově zapsána, se v historii naplnila. Je to pro mne důkazem, že i to, co je předpovězeno do budoucna, se také naplní. Ježíš Kristus je spolehlivý. Stačí jeho slovo. Nepotřebuji s ním podepisovat složité smlouvy, nepodvede mne; nepodvede ani nikoho dalšího. Je přímý a charakterní.

(3) Je jedinou záchranou pro tento svět. Po téměř padesáti letech mého života na této zemi je mi jasné, že sliby totalitních vládců se nikdy nesplní. Lidstvo stejně tak, a dnes možná více než v 70. letech minulého století, má potíže s válkami, s lidským zlem, chamtivostí, změnou klimatu, s ekologií, hladem… Je zřejmé, že žádná lidská síla, přestože se máme o to snažit, nemůže tento svět očistit a zachránit. Lidstvo samo si pod sebou podřezává větev. Jedině zásah Stvořitele této planety – Ježíše Krista – ji i nás může časem zachránit.

„Nic mi neprospěje, kdybych získal celý svět a sám sebe pro věčnost ztratil.“

Jana Vojáčková

(foto: D. Rassbach, churchphoto.de)

AIS 7. května 2018 Život víry