<< >>

Čtvrtá biblická konference, která se uskutečnila ve dnech 11.–21. června 2018, se zabývala tématem „Biblická eschatologie“. Setkalo se téměř čtyř sta adventistických kazatelů, pedagogů a církevních představitelů z celého světa, kteří mají hlubokou úctu k Písmu a zastávají biblický světonázor, aby společně zkoumali biblickou, teologickou, historickou, etickou, misiologickou a vědeckou perspektivu eschatologie. Cílem konference bylo prozkoumat a potvrdit biblickou eschatologii, posilnit vzájemnou sounáležitost a jednotu a obnovit vědomí naléhavosti doby, ve které žijeme, abychom byli schopni lépe sloužit Pánu a jeho církvi.

Jako adventisté sedmého dne jsme osobně hluboce přesvědčeni o tom, že Kristův příchod jako doslovná, viditelná, osobní a celosvětová událost je blízko. Jasně si uvědomujeme, že se zpochybňuje historický přístup k biblické eschatologii. Zpochybňují jej preteristické, futuristické a idealistické přístupy ke knihám Daniel a Zjevení, vědecké kosmologie, které vedou ke skeptickým postojům vůči božskému nadpřirozenému řešení problému hříchu a smrti a vyvolávají spekulace ohledně věcí, které nebyly odhaleny.

 

Potvrzení prohlášení

V souladu se zásadami Sola a Tota Scriptura potvrzujeme, že církev uznává eschatologickou perspektivu jako nedílnou součást teologie, poselství a poslání Církve adventistů sedmého dne, která vznikla na základě naplnění biblických proroctví na sklonku dějin tohoto světa.

Zastáváme postoj, že eschatologie má svůj původ v trojjediném Bohu. Když se naplnil předpovězený čas, Bůh Otec poslal svého Syna Ježíše Krista, aby nás vykoupil a přijal za své děti (Ga 4,4.5), ale aby také pokračoval v uskutečňování plánu spasení, který vyvrcholí tím, že Ježíš se ujme slavné vlády po svém příchodu.

Potvrzujeme, že Ježíš Kristus je svým životem, smrtí a vzkříšením středem naší eschatologické naděje. Prostřednictvím svého Ducha ujišťuje jednotlivé věřící, že jsou Božími dětmi a dědici již v době, kdy dychtivě očekávají na konečné osvobození od veškeré porušenosti (Ř 8,14–25). Kristus prostřednictvím Ducha svatého také vede svou církev, aby správně pochopila a vykládala Písmo, aby mohla plnit svoje poslání, a vede nás k radostné poslušnosti jeho slova.

Potvrzujeme, že biblická eschatologie představuje Boží definitivní dějinné vyřešení problémů, které způsobil vznik hříchu ve vesmíru.

Ujišťujeme, že v biblické eschatologii potvrzuje Bůh své sliby a povzbuzuje svůj lid, aby žil smysluplně v poznání posledních věcí.

Potvrzujeme historickou věrohodnost biblického popisu stvoření, pádu do hříchu i celosvětové potopy, které jsou důležité pro správné pochopení biblické eschatologie.

Potvrzujeme, že apokalyptické knihy Daniel a Zjevení jsou základem chápání biblické eschatologie a správným přístupem k jejich interpretaci je historická metoda.

Potvrzujeme poselství tří andělů ze Zjevení 14 s jejich vzájemně propojenými pravdami o věčném evangeliu, Kristově službě v nebeské svatyni, o Božích přikázáních, včetně sedmého dne soboty, Ježíšově svědectví, předadventním soudu, Kristově druhém příchodu, kdy vzkřísí a vykoupí svůj lid ze země, následovaném tisíciletím v nebi, konečným soudem nad hříchem a nad hříšníky a jejich zničením v ohnivém jezeře, což je druhá smrt, a Boží obnově této země ve věčný domov Božího lidu.

Potvrzujeme, že jsme zodpovědni za péči o Boží stvoření, včetně našeho těla jako chrámu Ducha svatého, a za to, že máme odrážet Boží povahu a lásku ve vztahu ke všem lidem a že je máme vést k tomu, aby přijali toto závěrečné poselství naděje pro hynoucí svět.

 

Misiologické důsledky

Všichni členové Církve adventistů sedmého dne by měli tuto eschatologickou vizi představovat tomuto světu. Navzdory rozmachu skepse vůči této budoucí naději a marným pokusům o vybudování ráje na zemi přijímáme pověření zvěstovat tuto biblickou eschatologii v našem různorodém prostředí a hledat nové, účinné přístupy, abychom mohli toto pověření naplnit.

Biblický badatelský institut

(news.eud.adventist.org; foto: Adventist Review, Adventist World, A. Mazza)

AIS 3. srpna 2018 Prohlášení církve