<< >>

Na konferenci Česko-Slovenské unie se delegáti zabývali 24 body agendy. Na setkání z nich projednali 20.

 

Zde je přehled přijatých rozhodnutí konference:

 

Délka konferenčního období

Byl přijat návrh na sjednocení volebního období sdružení a Česko-Slovenské unie na dobu pěti let s konáním konferencí ve stejném kalendářním roce.

 

Efektivní model řízení církve

Byl přijat návrh v Česko-Slovenské unii zefektivnit model řízení církve (například jako „unii sborů“ nebo podle vzoru Švýcarské unie takzvanou „virtuální unii“) s přechodným obdobím dvou let, které budou určeny k realizaci případného rozhodnutí konference.

 

Časová posloupnost konání konferencí

Byl přijat návrh, aby příští pracovní zasedání konferencí byla uspořádána v pořadí: nejdříve konference jednotlivých sdružení, až následně konference unie.

 

Dokument o respektování a praktickém uplatnění rozhodnutí výboru a zasedání Generální konference

Byl přijat návrh podat k vyšší organizační složce podnět ke zrušení dokumentu „Dokument o respektování a praktickém uplatnění rozhodnutí výboru a zasedání Generální konference“ schváleného výborem Generální konference dne 14. 10. 2018 a nahradit jej jiným mechanismem vedoucím k jednotě v církvi. Konference Česko-Slovenské unie nesouhlasí s vynucováním jednoty „vyšší organizační složkou“; věří, že jednota přichází z působení Ducha svatého na každého jednotlivce.

Byl přijat návrh, aby konference vyjádřila podporu stanovisku vyjádřenému ve Vyhlášení výboru Česko-Slovenské unie Církve adventistů sedmého dne k „Dokumentu o respektování a praktickém uplatnění rozhodnutí výboru a zasedání Generální konference“ ze dne 23. 9. 2018.

Byl přijat návrh, aby postup popsaný v „Dokumentu o respektování a praktickém uplatnění rozhodnutí výboru a zasedání Generální konference“ schváleném výborem GK dne 14. 10. 2018 nebyl uplatňován v Česko-Slovenské unii Církve adventistů sedmého dne.

 

Ordinování žen do plné kazatelské služby

Byl přijat návrh, aby v Česko-Slovenské unii mohly být ženy kazatelky ordinovány do kazatelské služby.

 

Snížení odvodů na Interevropskou divizi

Byl přijat návrh na žádost o snížení odvodů na Interevropskou divizi ze současných 10 % z desátků.

 

Církevní řád – délka funkčního období činovníků sboru

Byl přijat návrh zaslat Interevropské divizi návrh na změnu Církevního řádu, aby délka funkčního období všech činovníků sboru a pomocných organizací sboru byla jeden rok, pokud členské shromáždění hlasováním nerozhodlo, že sbor bude konat volby svých činovníků jednou za dva až čtyři roky, aby se tak podpořila kontinuita služebností a rozvoj duchovních darů a snížila se zátěž plynoucí z konání sborových voleb každý rok. Změna se týká i znění odstavce na str. 99.

 

Mediální centrum

Byl přijat návrh posílit aktivity Mediálního centra směrem k veřejnosti s ohledem na aktuální poptávku a potřeby ve společnosti.

 

Výroba videí o stvoření

Byl přijat návrh, aby Česko-Slovenská unie zajistila sérii videí o stvoření světa a života na Zemi v sedmi dnech a publikovala je volně dostupné na internetu.

 

Propagační materiál o církvi

Byl přijat návrh na vytvoření propagačního materiálu o Církvi adventistů sedmého dne vhodného k propagaci církve (podobně jako materiál „Kdo jsou adventisté“).

 

Modlitební týden

Byl přijat návrh zavázat administrativu církve, aby od roku 2020 v průběhu Modlitebního týdne neplánovala žádné jiné aktivity a byla pouze jediná sbírka v tomto čase – a to na konci modlitebního týdne.

 

Pozice historika

Byl přijat návrh, aby Česko-Slovenská unie vytvořila v následujícím období částečný úvazek pro kvalifikovaného historika, který by se zabýval mapováním historie církve na území Česko-Slovenska.

 

Počet členů výboru Česko-Slovenské unie

Byl přijat návrh, aby celkový počet členů výboru Česko-Slovenské unie činil 18 osob (3 administrátoři unie, 3 předsedové sdružení, 5 členů Moravskoslezského sdružení /4 laici a kazatel/), 4 členové Českého sdružení /3 laici a kazatel/ a 3 členové Slovenského sdružení /2 laici a kazatel/).

 

Revizní komise

Byl přijat návrh na založení revizní komise, která by byla nezávislá na administrativě a prováděla odbornou kontrolu hospodářských záležitostí alespoň dvakrát ročně, svá zjištění předkládala Výboru Česko-Slovenské unie a po pěti letech také konferenci Česko-Slovenské unie. Členy revizní komise jmenuje nově vzniklý Výbor Česko-Slovenské unie.

 
 

Delegáti též přijali rozhodnutí, že zbývající body agendy jsou přesunuty do kompetence výboru Česko-Slovenské unie. Jedná se o otázku investičních fondů, preambule Církevního řádu, změny v Církevním řádu týkající se církevních sňatků a statutu církve adventistů jako pozorovatele v Ekumenické radě církví v České republice.

redakce - AIS 27. března 2019 Ze života církve