<< >>

Po několika měsících rozhovorů a shromažďování informací začal Výbor pro dohled nad jednotou Církve adventistů sedmého dne (Unity Oversight Committee) definovat jednotlivé prvky procesu dodržování předpisů, o kterých budou vedoucí celosvětové církve podrobněji uvažovat později v tomto roce. Předseda tohoto výboru, Mike Ryan, k tomu poznamenal: „Výbor, který zasedal 14. května v centrále církve v Silver Spring v Marylandu, jednal produktivně, v pozitivním duchu a dospěl ke konsenzu ohledně základních částí dokumentu, který bude předložen Výročnímu výboru Generální konference v říjnu tohoto roku.“

Výbor je součástí procesu, který je nazván „Jednotní v poslání“. Jedná se o proces sjednocení církve, který byl schválen Výkonným výborem Generální konference v roce 2016.

Mike Ryan dále zdůraznil: „Hledal se konsenzus v několika bodech, které by měly být součástí náčrtu dokumentu, i když proces jeho dotváření stále probíhá. Rozhovory s jednotlivými světovými divizemi a sdruženími byly nesmírně zajímavé a pomohly výboru v přípravě náčrtu dokumentu.“

Podle Hensleyho Mooroovena, tajemníka Výboru pro dohled nad jednotou, se do konce května členové výboru sešli s 12 vedoucími představiteli ze 14 světových církevních složek (13 divizí a jednoho přidruženého misijního pole). Moorooven k tomu poznamenal: „Všechny rozhovory byly velmi srdečné a upřímné.“

Setkání se zbývajícími dvěma vedoucími proběhnou během několika příštích týdnů a podle Mooroovena se výbor seznámí s prací přípravné komise prostřednictvím jejích návrhů, které se budou ještě projednávat před dokončením dokumentu.

Podle Ryana se některé prvky v dokumentu budou zabývat následujícími tématy:

  • Potvrzením, že církev funguje na základě důvěry a že se důvěřuje tomu, že administrativní složka, která se nachází nejblíže problému, který budí nesoulad, bude zodpovědná za dosažení souladu.
  • Odpovědností přímé vyšší administrativní složky je dohlížení; od administrátorů se očekává, že vytvoří takovou atmosféru, která napomůže dosažení souladu a jednoty.
  • Při řešení případů, kdy se někdo nepodřídí požadavkům, se administrátoři žádají, aby nadále projevovali zdravý úsudek, projevovali zralost a byli diskrétní.
  • Administrátoři se při řešení případů, kdy se někdo nepodřídí, budou řídit existujícími a platnými návody a předpisy Generální konference.
  • Bude také vytvořen seznam procesů a důsledků pro případ, že se někdo nepodřídí.

Mike Ryan také zdůraznil, že dokument je zatím stále v podobě náčrtu, „na kterém se bude do srpna pracovat“. Jakmile dokument posoudí Výkonný výbor Generální konference (ADCOM), bude zveřejněn v plném znění. Před jeho předáním Výkonnému výboru Generální konference, který bude zasedat v říjnu 2018, bude zaslán administrátorům Generální konference a jednotlivých divizí (GCDO).

(news.adventist.org)

AIS 7. června 2018 Církev ve světě