<< >>

V nedeľu 26. mája 2019 pokračovala pracovná konferencia delegátov Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa v modlitebni na Kolárovej ulici v Banskej Bystrici svojím druhým a zároveň posledným rokovacím dňom.

Tajomník Česko-Slovenskej únie Cirkvi adventistov siedmeho dňa Peter Čík položil dôraz na posolstvo biblického textu Mat 13,31.32 o nebeskom kráľovstve ako horčičnom zrnku. Dobrým semenom sú synovia kráľovstva – človek oslovený Božím slovom a ten, ktorý plní Božiu vôľu. Žijeme iba vtedy, keď rastieme v Kristovi.

Delegáti konferencie skompletizovali ďalších spolupracovníkov predsedu Slovenského združenia. Do služobnosti tajomníka zvolili kazateľa Daniela Márföldiho, ktorý túto funkciu zastával aj v predošlom konferenčnom období a do služobnosti hospodára zvolili kazateľa Samuela Ondruška. Vo výbore Slovenského združenia budú okrem spomenutých administrátorov pracovať v nastávajúcom 5-ročnom konferenčnom období kazatelia Marek Majtán-Černák, Daniel Komora a Jaroslav Bielik. Okrem nich doplnia 15 členný výbor nekazatelia Adriána Činčalová zo zboru Trenčín, Juraj Turóci zo zboru Bratislava 1 a Ladislav Bartakovič zo zboru Topoľčany ako zástupcovia západoslovenskej oblasti; Lucia Murínová zo zboru Banská Bystrica 1, Peter Šolc zo zboru Lučenec a Daniel Mudraninec zo zboru Považská Bystrica ako zástupcovia stredoslovenskej oblasti; a napokon Anna Joachímová zo zboru Revúca, Jozef Butala zo zboru Košice 2 a Ján Balog zo zboru Prešov ako zástupcovia východoslovenskej oblasti.

Predseda Česko-Slovenskej únie cirkvi adventistov Mikuláš Pavlík poďakoval za doterajšiu službu bývalému hospodárovi Stanislavovi Bielikovi a následne na to aj všetkým členom výboru, ktorí pracovali v uplynolom konferenčnom období. Následne na to sa konferenčné zhromaždenie modlilo za nové vedenie a členov výboru Slovenského združenia odovzdávajúc ich do Božích rúk.

 
 

Okrem toho delegáti prerokovali zostávajúce body agendy konferencie, schválili poverenie duchovenských pracovníkov cirkvi na ďalšie 5-ročné obdobie a schválili víziu konferencie Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa v nasledovnom znení:

 

Vízia Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa na konferenčné obdobie 2019 – 2024

(Prijatá delegátmi konferencie Slovenského združenia CASD dňa 26.5.2019 v Banskej Bystrici)

Uvedomujeme si, že historicky žijeme v období očakávania vyliatia Ducha Svätého. Preto prosíme všetkých spoluveriacich, aby sa zjednotili na posolstve Božieho Slova a na modlitbách. Len zjednotený Boží ľud je pripravený k vyliatiu Ducha Svätého a k zmocneniu pre misiu a službu, ku ktorej sme povolaní Pánom cirkvi.

My ako delegáti konferencie Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa považujeme za smerodajné pre ďalšie obdobie života cirkvi nadviazať na víziu, ktorá bola prijatá pre minulé konferenčné obdobie 2015 – 2019 s dôrazom na:

  • Evanjelizáciu ako životný štýl
  • Duchovné obdarovanie členov
  • Potreby okolia
  • Osobnú zbožnosť
  • Pokračovanie v spoločných zborových a okrskových stretnutiach

Zaväzujeme výbor Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa k priebežnému vyhodnocovaniu predloženej vízie a podľa potreby ju aj dopĺňať.

 

Na záver konferencie sa delegátom prihovoril predseda Slovenského združenia František Kolesár, ktorý zdôraznil dôležitosť neustáleho hľadania a realizovania Božej vôle v každodennej službe cirkvi vo všetkých rovinách jej pôsobenia.

Konferencia bola ukončená modlitbou predsedu Česko-Slovenskej únie Mikuláša Pavlíka.

(casd.sk)

 

Súvisiaci článok:

Delegáti konferencie Slovenského združenia si zvolili nového predsedu

redakce - AIS 27. května 2019 Ze života církve