<< >>

V paneláku, kde bydlím, žije mnoho lidí jaksi vedle sebe – aniž bychom se blíže znali. Ale abychom mohli opravit střechu, bylo nutné dát se do díla společně a v péči o zdravotně postižené dítě bylo možné pozorovat, jak vzájemná pomoc lidi stmeluje. Často až vnější okolnosti nás přivedou k budování vztahů, přičemž je zřejmé, že přinášejí užitek oběma stranám.

 

Sociální podpora a zdraví

Epidemiologické studie ukazují, že lidé, kteří jsou zapojeni do stabilní sociální sítě, jsou spokojenější, zdravější a žijí déle než sociálně izolovaní jedinci. Tedy ti, kteří mají jak v rodině a příbuzných, tak v kruhu přátel a známých dost pravidelných kontaktů, jsou duševně i tělesně zdravější než ti, kteří mají společenských kontaktů jen málo. To platí zejména v zátěžových situacích, kdy se tyto vztahy stávají oporou, a to pro zdravé i nemocné.

Existuje silná spojitost mezi duševním zdravím a vědomou podporou, ať už vydávanou, nebo přijímanou. Lidé, kteří v těžké situaci citovou podporu i praktickou pomoc dostanou, jeví méně depresivních symptomů. Tělesné zdraví koreluje i s podporou využitelnou v běžném denním životě. Kvalitativně dobrý vztah je charakterizován harmonií, je v něm lepší vzájemné pochopení, méně střetů a více spolehlivé péče.

Výzkumy ukazují, že sociální spojení (manželství, kontakt s rodinou, přáteli, členství v církevním společenství) dokonce snižují riziko smrti. A naopak, osoby s malými a často kvalitativně špatnými vztahy mají riziko smrti větší. Sociální izolace je jedním z hlavních faktorů ve vztahu k mortalitě; riziko poškození zdraví je srovnatelné s rizikem kouření.

Sociální podpora mírní negativní stresovou reakci a je ověřeno, že pozitivní, podpůrné postoje při porovnání s postojem neutrálním snižují krevní tlak a tepovou frekvenci.

Efektivita podpory je větší, když je poskytnuta spontánně, aniž by o ni bylo předem žádáno. Silněji působí také tehdy, když mají lidé pocit, že obdrženou pomoc mohou později kompenzovat. U žen byl pozorován zdravotní efekt podpory od svého partnera, pokud ovšem byla vyjádřena činy – pouze slovní podpora neměla při výzkumech žádný měřitelný vliv.

 

Pozitivní působení společného rodinného stolování

Dříve se v rodinách jedlo společně – nyní „v letu“ jí každý sám. Je možné tento trend zvrátit? Ukázalo se, že tam, kde se členové rodiny pravidelně setkávají při společném jídle – a tak je příležitost k rozhovorům s interakcí – získávají rodinné vztahy na hloubce a kvalitě. Rodinná jídla a společné stolování snižují riziko, že dítě bude obézní, lépe ovlivňují výběr konzumované stravy a nápojů. Mladiství, kteří téměř neměli společné rodinné stolování, měli častěji nadváhu, jedli méně ovoce, málokdy snídali a častěji trpěli depresí. Četnost pravidelného rodinného stolování měla vliv i na lepší studijní výsledky a byla silnějším faktorem než okolnost, zda má dítě jen jednoho nebo oba rodiče. Jiné studie ukazují, že pravidelná rodinná setkání při jídle snižují rizikové chování dospívajících v oblasti sexu i užívání drog, alkoholu a kouření. Důležitým prvkem tohoto vlivu není jídlo samo, ale rozhovor, ke kterému během jídla dochází, a tedy i čas, který takto svému dítěti věnujeme. Je to také příležitost k ujasnění postojů a předávání hodnotového systému. Doporučuje se při jídle odstranit rušivé prvky (TV, noviny atd.), dát prostor k vyprávění zážitků a rozpravu vést pozitivně, bez tlachání, pomluv a negativních komentářů.

 

Dobročinnost prodlužuje zdraví

Utrpení a nouze vyvolává náš soucit a stimuluje k prosociálnímu postoji. Tyto postoje mají pozitivní vedlejší účinky, zlepšují naše tělesné i psychické zdraví. Pomoc a dobré činy zmenšují pocity viny, smutku nebo stísněnosti, které můžeme mít tváří v tvář utrpení a problémům jiných lidí. Dobročinnost nám umožňuje přijímat vlastní štěstí opravdově a s vděčností. Je to také vítané odklonění od vlastních problémů a sebestřednosti k zájmu o druhé. Ochota pomoci mění i vlastní sebehodnocení, dodává zkušenost empatie a rysy altruistické osobnosti, odůvodněný pocit užitečnosti. Angažovat se v zájmu dobra rovněž otvírá cestu k novým zdrojům a znalostem, vyvolává v nás schopnosti, o kterých jsme dříve neměli ani tušení. Pokud je pomoc myšlena opravdově, vyvolává sociální rezonanci, tj. působí tak, že si vás jiní lidé váží a chtějí s vámi spolupracovat. To uspokojuje lidskou touhu po začlenění do skupiny a život je tak obohacen, je šťastnější a spokojenější.

Výzkumy ukazují, že úmrtnost starých lidí, kteří se angažovali pro jiné, byla při stejném zdravotním stavu o 60 % nižší nežli těch seniorů, kteří to tak nedělali. Důsledky dobročinné aktivity znamenají pro zdraví a dlouhověkost jednu z nejlepších garancí, významově možná větší než dobře vyladěný krevní tlak a nízká hladina cholesterolu. Když se člověk chová kooperativně a altruisticky, dochází v jeho těle k většímu uvolňování hormonů, jako je oxytocin, vasopresin a dopamin. Tyto pak utlumují vylučování stresového hormonu kortizolu a snižují tak nejen výskyt kardiovaskulárních onemocnění, ale i nádorových onemocnění, deprese a demence.

Při ochotě pomáhat nepotřebujeme dělat velké činy a daleké cesty; stačí, když se citlivě rozhlédneme kolem sebe, doma, na pracovišti, ve městě. Nepotřebujeme talent ani peníze, dobrý čin nemusí být velký ani komplikovaný. A pokud to bude činnost, ve které se dostáváme do přímého kontaktu s lidmi (návštěva nemocných nebo obyvatelů domova důchodců, doučování dítěte apod.), najdeme největší uspokojení a vděčnost.

 

Foto: M. Mueller, www.churchphoto.de. Na fotografii je znázorněna socha modlícího se Mojžíše, kterému ruce podpírají Áron a Chúr (Ex 17,10-13). Socha se nachází v Postupimi v Německu u kostela Friedenskirche.

 

Rub mince – rizika pro pomáhající

Sociální angažovanost se ukazuje jako posilující zejména tenkrát, když má pomáhající dojem, že jeho snaha je oceněna – ať už jakýmkoliv způsobem. Při péči o bližní s demencí se to děje zřídka – pečovatelé těchto pacientů trpí depresí 3x více než běžná populace. Každý způsob pomoci, který s sebou nese zátěž, může být vyčerpávající, a pokud negativně ovlivňuje naše jednání, je správné vyhledat včasnou pomoc a oporu. Přesto však dobré činy obohacují náš život a vyplatí se. Viktor E. Frankl říká, že člověk najde smysl jen tehdy, když se vztahuje k tomu, co není opět jen on sám. Pokusme se činit dobro, o kterém nikomu nevykládáme a u kterého nečekáme žádnou odměnu – pak se naše sebevědomí i pocity smysluplnosti života budou zvyšovat.

Když chceme svůj život obohatit, musíme myslet na vztahy a do vztahů investovat. To je tajemství osobního i vzájemného růstu.

 

Vztahové krize – nejen v manželství

Soudobý léčebný psychoterapeutický přístup se méně zaměřuje na otázky po příčině krize, ale klade více důraz na ujasnění vlastního postoje.

Co si přejete? Kam chcete dospět? Jaký je váš cíl? Tato do budoucna orientovaná terapie přináší lepší výsledky, zvlášť když je rozdělena na konkrétní, v čase kontrolovatelné kroky.

Základní prvky budování vztahů a šťastného soužití:

 • Vztah je více než já a ty – je třeba pěstovat přátelství, kontakty se širší rodinou, sociální síť.
 • Šťastní lidé mají šťastné vztahy – buďme spokojeni s vlastním životem, vhodná péče o sebe není sobectvím.
 • Víra – společně praktikovaná religiozita patří k nejsilnějším faktorům dlouhodobého vztahu, posiluje intimitu, má požehnání.
 • Zdvořilost a tvořivost – když si vztahu vážím a je pro mne podstatný, nebudou mé vlastní požadavky tím nejdůležitějším. Místo trucování se stáhnu, abych nestupňoval konflikt, a budu více proaktivní (tvořivě hledat řešení). Rozdíly mezi partnery jsou bohatstvím, kterého lze využít.

Každý má jiné nadání a schopnosti. Každý je jedinečný a je tisíce důvodů k tomu, abych pochválil jiné, ale i sebe. Opravdová pochvala, kterou věnuji svým bližním, moji hodnotu nesnižuje. Od každého, kdo je na této zemi, se mohu něco naučit a ostatní se zase mohou naučit něco ode mne. Pochvala dodává odvahu a odvážné lidi svět potřebuje.

Opravdové, čestné ocenění se vrací zpět a člověku pak dělá radost jiné povzbuzovat a věnovat jim pozornost. Kritiků, těch, co vědí vše lépe, je již dost. A těch, kteří o sobě pochybují, také.

Kdo vyjadřuje pochvalu a ocenění, buduje mosty vztahů, plní své srdce radostí a tělo zdravím. Proč to nezkusit?

 

Jak správně chválit

 • Důležité je, aby pochvala byla aktuální, včasná, spontánní.
 • Chvalte konkrétně – určitý čin, konkrétní postoj. Květnatá a všeobecná pochvala je pro příjemce těžko přijatelná.
 • Chvalte upřímně, opravdově – jedině tak má svůj dobrý vliv.
 • Chvalte pozitivní formulací – to, co se zdařilo, a ne, že nedošlo k nežádoucímu dění.
 • Nechvalte bez výběru a příliš často – když každý den budete všechno a všechny chválit, ztratí pochvala svoji účinnost.
 • Chvála je chvála, nic jiného – nespojujte pochvalu s kritikou, jinak se míjí účinkem (je chybou pochválit a vzápětí kárat nebo ironizovat).
 • Pochvala musí být osobní – např. „těší mne, že…“, „mám radost, že…“, „líbí se mi, že…“. A dovolte si při chválení trochu nadšení.
 • Nezneužijte chválu jako nástroj mocenské hry – mocenská hra začíná, když je někdo sladkými slovy obehráván a veden k tomu, aby rezignoval na svá práva (blahosklonná chvála podaná „spatra“, se záměrem zdůraznit své postavení nebo lichocení za účelem získat něco navíc – nejdřív pochválit a pak naložit horu práce).
 • Sama sebe je třeba z pochvaly vyjmout – i když máte dík své podpoře jiných na jejich úspěchu podíl, musí chválený svůj úspěch připsat zcela sobě a pak to je motivující.

 

Jak přátelství posiluje zdraví

Přátelská podpora snižuje hladinu stresu, dodává radost, mírní nemoci, urychluje proces uzdravování a přispívá k němu. Promyslete si následující 4 body:

(1) Přátelství chrání od většího poškození zdraví. Lidé s menším množstvím sociálních vztahů mají poruchy zdraví srovnatelné s působením kouření 15 cigaret za den, konzumací alkoholu či s osobami, které nesportují nebo jsou obézní.

(2) Přátelství prodlužuje život – odhlédnuto od genetického dědictví jsou nejdůležitějšími faktory pro dlouhověkost pohyb a přátelské vztahy.

(3) Přátelství pomáhá nemocným k uzdravení. Úmrtnost žen s rakovinou prsu, které neměly žádné přátele a nepěstovaly přátelské vztahy, byla 4x vyšší než těch, které měly 10 a více přítelkyň.

(4) Přátelství přináší více štěstí než peníze a majetek – každé nové přátelství se vyplatí. (Toto tvrzení ověřoval výzkum, který probíhal po přestěhování respondentů srovnáním peněžních výdajů za různé služby, věci či záležitosti, které v původním místě bydliště lidé obdrželi od svých přátel a známých.)

S použitím českých i zahraničních materiálů připravila lékařka Jana Krynská

 

 

NEW START PLUS je registrovaný program podpory zdraví založený na principech soudobé medicíny, s přihlédnutím ke všem oblastem lidského života. K základnímu kryptogramu NEW START (začáteční písmena anglických názvů – výživa, pohyb, voda, slunce, střídmost, vzduch, odpočinek, důvěra) je přidán výraz PLUS zahrnující priority, optimizmus, integritu a společenskou podporu. Celý projekt má tedy 12 bodů.

 

N (Nutrition) – Výživa

E (Exercise) – Pohyb

W (Water) – Voda

S (Sunshine) – Slunce

T (Temperance) – Střídmost

A (Air) – Vzduch

R (Rest) – Odpočinek

T (Trust) – Důvěra

P (Priorities) – Priority

L (Living Optimistically) – Optimizmus

U (Up with Integrity) – Integrita, celistvost

S (Social Support) – Vztahy, společenská podpora

redakce - AIS 27. listopadu 2017 Životní styl