Stvořitel hříchu

,
Jesus-3149505_640_pixabay

Buďte rozhodní a udatní, nebojte se a nemějte z nich strach, neboť sám Hospodin, tvůj Bůh, jde s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě.      

Deuteronomium 31‚6

Bůh nikdy neslíbil, že když ho budete následovat, váš život bude dokonalý. Nikdy neslíbil, že nad vašimi hlavami vždycky bude svítit slunce nebo že nikdy nezažijete bolest. Pravda je, že naše cesta tady na zemi je náročná a složitá. Existuje tolik zvratů a obratů v životě, a právě proto je nejdůležitější, abychom se soustředili na Ježíše. Ďábel nechce nic jiného než oddělit vás od toho Jediného,  který vás může zachránit, a nezastaví se před ničím, jen aby upoutal vaši pozornost. Rád zasadí semínka pochybností, zejména když procházíte krizí, protože tehdy jste nejzranitelnější. Satan vám našeptává své lži a podněcuje vás, abyste ze svých problémů obviňovali Boha. Skutečnost je však taková, že satan je stvořitelem hříchu a je zodpovědný za bolest a zármutek – ne Bůh! Zůstaňte soustředěni na svého nebeského Otce, který vás miluje víc než kdokoli jiný! Pokud máte problémy, zavolejte ho na pomoc.

Bible říká: „Ty, kdo úpěli, Hospodin slyšel, ze všech soužení je vysvobodil. Hospodin je blízko těm, kdo jsou zkrušeni v srdci, zachraňuje lidi, jejichž duch je zdeptán. Mnoho zla doléhá na spravedlivého, Hospodin ho však ze všeho vysvobodí“ (Žalmy 34‚18–20). Nemusíte se bát životních problémů, zármutku a bolesti, protože nikdy nejste sami! A když i procházíte „peklem“ na zemi, nezastavujte se… A kdyby vás i problém podrazil, nepadejte na zem, ale opřete se o něj, usmějte se a nakonec mu zamávejte. Za každých okolností zůstaňte věrní – soustřeďte se na Toho, kdo vás může zachránit přede všemi vašimi snahami,  bídou a utrpením – na Ježíše Krista, vašeho Pána a Spasitele.

Na Hospodina slož svoji starost, postará se o tebe a nedopustí, aby se kdy spravedlivý zhroutil.

Žalmy 55‚23

Související

Cemu verime

Zbav se zákonictví!

Uvidíš-li muže, který si připadá moudrý, věz, že hlupák má víc naděje než on.         Přísloví 26‚12 Někteří křesťané se snaží „propracovat“ do nebe. Studiem Bible a modlitbou, jakož i plněním každodenních povinností se snaží Bohu dokázat, že si zaslouží být spaseni. „Dělat dobře“ se stává kontrolním seznamem, který mohou hrdě...
čti dále
Jesus-3149505_640_pixabay

Boží načasování

Dlouho ještě, Hospodine? Skryl ses natrvalo? Bude tvoje rozhořčení sálat jako oheň?         Žalmy 89‚47 Pro lidskou povahu je přirozená netrpělivost. Člověk nechce stát v řadě u pokladny nebo sedět v čekárně a přemýšlet, kdy budou volat jeho jméno. Je pro něj frustrující, když posílá e-mail a pak musí čekat na...
čti dále