<< >>

Střídmost a vyváženost příjmu a výdeje ve všech oblastech je základním předpokladem dobré funkce organizmu jako celku i jeho jednotlivých orgánů. A také dobré funkce společnosti.

Jsme svědky velkého konzumu, honby za zážitky i jměním, snahy získat je i za cenu ztrát. Pravá svoboda začíná uvnitř a vede k sebeovládání. Jednám vždy tak, aby tio bylo dobré pro mne i pro druhé? Vychutnám si zdravou míru dobrého a dokážu nebrat, případně opustit to špatné?

 

Závislost může potkat každého

Na počátku závislosti je obvykle požitek nebo zážitek, který mění vnímání reality. „První vyhrání z kapsy vyhání“ – hrací automaty umístěné poblíž vchodu do herny mají lépe nastavený poměr výhra/prohra, aby vlákal zájemce jít dál. Patologické hráčství se řadí mezi návykové a impulzivní poruchy a má v sobě potenciál zničit rodinu i vztahy a často i život člověka.

Jak reagujete, když jste pod velkým tlakem, ve smutku nebo s pocitem beznaděje a nesmyslnosti života či marných snah? Jakým způsobem posilujete své vlastní sebehodnocení, kompenzujete své pocity nízkosti v porovnávání s druhými lidmi? Je způsob, jak uniknout tíživé realitě všedního dne? Jak je možné vychutnat život?

Říká se, že sklenička vína k dobrému jídlu nebo jedno pivo přece k opilosti nevede… Konzumace látek schopných vyvolat závislost je v naší společnosti pevně zabudovaná. Problém je v tom, že není žádný medicínský marker toho, u koho se setkání s drogou rozvine od běžné konzumace až do závislosti a u koho ne (u alkoholu to je u 13 lidí ze sta). 80 % kuřáků, kteří experimentují s cigaretou, se stane závislými konzumenty, kteří podporují tabákový průmysl i za cenu sebezničení.

Jsou různé motivy, proč děláme něco, o čem víme, že ve svém důsledku škodí nám samotným nebo blízkým lidem v našem okolí. Touha zažít něco nového, neobvyklého, vzrušujícího, touha po zábavě, obveselení, přizpůsobit se partě nebo společnosti, zahnat nudu či snaha zapomenout nebo uniknout tíživé skutečnosti. Vybočit z denních starostí pomocí internetu, zabydlet se ve virtuálním světě… Svůj vliv mají genetické faktory, osobní nastavení, vlastnosti produktu i společenské normy, přijatelnost, dostupnost, zákonné nastavení. Proto je velmi důležité položit si otázku, proč to či ono děláme.

Pokud je v pozadí touha po uvolnění, je nutné mít se na pozoru, neboť cesta od konzumace k závislosti je plynulá. Kontrola nad konzumací se snadno ztrácí, dochází k bažení, silné psychické touze, často i k závislosti fyzické. Závislost je dle mezinárodní klasifikace stav, kdy jsou splněna tři nebo více z následujících kritérií:

  • Vnitřní tlak na užívání – snížená schopnost kontroly konzumace;
  • tělesné potíže při vysazení nebo snížení konzumu;
  • vznik tolerance – k dosažení stejného účinku je nutné dávky zvyšovat;
  • jsou omezovány jiné zájmy, je zvýšená potřeba času na obstarání, konzumaci nebo zotavení z drogy;
  • navzdory vědomí o škodlivosti, problémům ve vztazích a již existujícímu zdravotnímu poškození konzumace pokračuje.

Jako drogy označujeme látky, které mají psychoaktivní vlastnosti – tj. působí na centrální nervový systém a mění způsob prožívání, náladu a chování. Obecně je dělíme na tři skupiny. Jsou to látky, které (a) uklidňují nebo tlumí – alkohol, léky na uklidnění, na spaní, heroin, kanabis; (b) vzrušují, nabuzují – nikotin, kokain, extáze, pervitin; (c) halucinogeny – LSD.

Jejich společnou vlastností je, že díky své chemické struktuře napodobují aktivitu buněk vlastního těla, ovlivňují nervové spoje a buňky, a tím porušují zdravou rovnováhu a funkce především centrálního nervového systému.

Jako nechemické drogy se označují aktivity a náruživost ve vztazích. Nejznámější vztahové poruchy jsou hráčství u mužů, nakupování u žen, závislost na práci (workoholizmus), na penězích, na internetu a elektronických médiích, na ideologii. Zvláštní kapitolou jsou poruchy příjmu potravy, tedy stavy nespokojenosti a odmítání vlastního těla.

Mechanizmem působení je zvýšení hladiny nervového přenašeče dopaminu v systému odměn. Tento systém v mozku vytváří učební signál, který se jako vzorec chování v budoucnu opakuje. Mozek se přizpůsobuje změněným poměrům ve snaze zachovat rovnováhu a v důsledku toho bažení nemá nic do činění s vůlí, nýbrž se změněným způsobem učení, což ovlivňuje procesy motivace a rozhodování. To vysvětluje potíže při snaze udržet svůj konzum či vztahy na uzdě, kontrolovat je nebo zastavit.

Při vysazení pak trvá několik týdnů i měsíců, než se zdravá rovnováha opět vytvoří. Avšak i tak zůstává jedinec k závislému chování vnímavý.

Přesto je změna nutná – pokud patologické jednání trvá déle, mozek zásobu nervových přenašečů zcela vyčerpá a závislý již nepociťuje žádné blaho, ale bere a chová se nezdravě jen proto, aby vůbec byl schopen fungovat a přežít; často má tendenci k sebevražednému jednání.

 

Prevence je možná

V oblasti závislostí jde o součet rozmanitých faktorů, jež se dají shrnout do trojúhelníku: jedinec – prostředí – droga. Svoji roli hraje sebepojetí, schopnost odolat skupinovému nátlaku, smysluplná perspektiva, dostupnost návykových látek i rizikového chování. U mladých lidí hraje velkou roli vzor blízkých osob a rodinná schémata i společenské normy. Čím je jedinec mladší, tím je riziko vzniku závislosti větší. V našem prostředí jsou běžně dostupnou drogou cigarety a alkohol. Výzkum prokazuje první zkušenosti s těmito látkami již na základní škole.

 

(foto: D. Rassbach, churchphoto.de)

 

Alkohol s mírou – nebo přece jen je lepší abstinence?

Dle zprávy Světové zdravotnické organizace (WHO) jsou statistiky spotřeby alkoholu alarmující. V důsledku konzumace alkoholu zemřely v roce 2012 3,3 miliony lidí. Nadměrné pití zabíjí častěji muže než ženy a zvyšuje riziko onemocnění více než dvěma stovkami různých chorob. V průměru vypije každý člověk na světě starší 15 let 6,2 litru čistého alkoholu ročně, tedy 13,5 g čistého alkoholu na osobu a den. Přibližně 16 % konzumentů alkoholu se pak věnuje tzv. nárazovému pití, které má nejhorší dopady na zdraví. K nejhůře postiženým zemím patří státy střední a východní Evropy – Poláci, Maďaři, Slováci a Češi (průměrná spotřeba alkoholu u nás dosahuje 13 litrů na jednoho obyvatele), postsovětské země a Rusko (17 litrů 100% alkoholu na osobu a rok). WHO nabádá vlády těchto zemí k přijetí potřebných opatření – např. vyšší daňové zatížení alkoholických nápojů, zvyšování věkového limitu pro legální konzumaci, regulaci reklamy. Stále panují velké mezery v informovanosti obyvatelstva o škodlivosti alkoholu a ve včasném záchytu lidí patřících mezi rizikové pijáky. Alkohol se stává vstupní drogou, odstraňuje nudu, dělá náladičku a snižuje trému – ale je vytěsňováno nebo docela neznámo, že za sebou nechává stále více mrtvých. Podílí se podstatným způsobem na úrazech a dalších násilných příčinách smrti, dopravních nehodách, otravách, jaterních onemocněních, nádorech, onemocnění pankreatu atd. Dříve než zdravotní problémy se však objevují problémy vztahové a sociální, zvýšená agresivita a impulzivita, nebo naopak deprese a úzkostné stavy.

Podle zprávy WHO činil podíl abstinujících osob ve věku nad 15 let celosvětově 61,7 %. Osob, které nikdy nepily alkohol, bylo v Česku zaznamenáno 2,6 %; těch, kteří začali abstinovat v pozdějším věku, bylo 8,4 %. Je nesprávné porovnávat zdravotní stav osob, které přestaly pít alkohol ze zdravotních důvodů, s lidmi, kteří alkohol pili zdrženlivě – to se často dělo a ve veřejnosti se tak vyvolávala zkreslená očekávání od alkoholu. Alkohol je buněčný jed, nikoli lék! Abstinence je spojena s nižší úmrtností v porovnání s těmi, kdo pití pouze omezí, proto je naprostá abstinence nejvhodnější.

Nepít alkohol je osobní rozhodnutí, Doporučuje se svoji střízlivost zveřejnit – okolí to většinou přijme a předejdete rizikovým situacím v budoucnu.

Svým postojem ovlivňujeme své zdraví i zdraví lidí ve své blízkosti. Hledejme rovnováhu v každé své činnosti, s Boží pomocí můžeme zlé odvrhnout a dobré konat s mírou.

S použitím českých i zahraničních materiálů připravila lékařka Jana Krynská

 

 

NEW START PLUS je registrovaný program podpory zdraví založený na principech soudobé medicíny, s přihlédnutím ke všem oblastem lidského života. K základnímu kryptogramu NEW START (začáteční písmena anglických názvů – výživa, pohyb, voda, slunce, střídmost, vzduch, odpočinek, důvěra) je přidán výraz PLUS zahrnující priority, optimizmus, integritu a společenskou podporu. Celý projekt má tedy 12 bodů.

 

N (Nutrition) – Výživa

E (Exercise) – Pohyb

W (Water) – Voda

S (Sunshine) – Slunce

T (Temperance) – Střídmost

A (Air) – Vzduch

R (Rest) – Odpočinek

T (Trust) – Důvěra

P (Priorities) – Priority

L (Living Optimistically) – Optimizmus

U (Up with Integrity) – Integrita, celistvost

S (Social Support) – Vztahy, společenská podpora

redakce - AIS 20. září 2017 Životní styl