<< >>

Profesor sděluje začínajícím studentům medicíny: „Mám pro vás dvě zprávy – jedna je dobrá a druhá špatná. Ta dobrá je, že polovina toho, co se na medicíně naučíte, přežije všechna podrobná zkoumání a výzkumy v budoucnu. Ta druhá polovina toho, co se učíte, se časem ukáže být jako nesprávná. Zlá zpráva je v tom, že nemáme způsob, jak odlišit to, které poloviny se to týká.“

Čemu a komu můžeme opravdově věřit? Těch zpráv a rozporuplných údajů zvlášť ve sdělovacích prostředcích a na internetu je mnoho. Ale i největší skeptici něčemu věří; přežití všech lidí je založeno na určitém druhu víry, pro lidskou existenci a organizaci je víra nezbytná.

 

Síla víry

Byla to obtížně pohyblivá pacientka, kterou jsme zvali na program pro den matek. Bála se schodů, a že nedojde. Slíbila jsem jí pomoci injekcí – a použila jsem prostou injekci vitamínu B12. Mělo to okamžitý efekt – sešla se schodů bez problémů, i když je známo, že takto lék nepůsobí. Síla přesvědčení je veliká. Pro mnoho hlasatelů šarlatánské medicíny je tomto fenomén velkým zdrojem příjmů. Prodejci někdy bez skrupulí vytvoří v myslích lidí falešné potřeby a pak prodávají čajové směsi, nepotřebné minerální suplementy a potravinové doplňky, speciální diety, magnetické nebo léčebné prostředky, které využívají slabých elektricky měřitelných potenciálů. Obchodují s tím, co lze nazvat „ faktor důvěřivosti“. Pro lidi, kteří jsou zdraví, to znamená jen zbytečné finanční vydání, ale v situaci, kdy jde o zdraví – jako je např. léčba nádorů – může vést odklad klasické léčby ke smrtelným následkům. Je důležité založit naši víru a důvěru na tom, co je důvěryhodné a nikoli na neprověřených metodách.

Od devadesátých let minulého století se lékařské výzkumy zaměřily na význam důvěry – víry – i v náboženském kontextu. Bylo zjištěno, že religiozita významně prodlužuje délku a kvalitu života. I když je dosud mnoho nejasného, benefit důvěry v Pána Boha je výsledkem více než prosté návštěvnosti bohoslužeb.

Studie, porovnávající mortalitu mezi sekulárními a náboženskými kibucy (kolektivní zemědělské komunity v Izraeli), zjistila v patnáctiletém sledování pokles mortality v religiózní skupině. Riziko předčasné smrti vztažené na věk bylo u sekulárních kibuců 1,8x vyšší pro muže a 2,7x vyšší pro ženy v porovnání s kibucem religiózním (1996).

Mnohé studie prokázaly, že ti, kteří se angažují v církevních aktivitách, mají pevnější zdraví a větší životní spokojenost. Nedostatek religiózního vztahu zvyšuje riziko deprese. Způsob zvládání stresu dokládá výrazný vliv pozitivního nasměrování a víry na celkový zdravotní stav člověka.

 

Zlepšení kvality života

Jedním z nejkonzistentnějších závěrů všech studií je, že spiritualita výrazně zvyšuje kvalitu života. Návštěva shromáždění a soukromá zbožnost posilují osobní náboženský systém. Vysoká hladina náboženské jistoty má podstatný vliv na životní pohodu. Jedinci se silnou náboženskou vírou vyjadřují větší hladinu životní spokojenosti, větší osobní štěstí a méně negativních psychosociálních následků traumatických životních událostí.

Spiritualita pomáhá nejen věřícím, ale přináší prospěch i v nevěřící komunitě. Bylo zjištěno, že společnost zdravotně profituje z věřících lidí a jejich důrazu na dodržování morálních pravidel a Božího zákona. Sociální normy podporují soulad a vytváří tlak na zdravější způsob života. Náboženství také pozitivně koreluje s emočně zdravými hodnotami a sociálně přijímaným chováním jako je učení nebo jiné dobročinné a dobrovolnické aktivity.

Není nad pokoj a spokojenost, zakoušenou těmi, kdo položili svůj život do rukou milujícího Boha a kdo si uvědomují jeho lásku k nim. I žalmista vyjadřuje tuto myšlenku: „Hojný pokoj mají ti, kdo milují Tvůj zákon“ (Ž 119,165).

 

(Foto: M. Bauer, churchphoto.de)

 

Význam modlitby

V jednom výzkumu byl zkoumán efekt modlitby na životní spokojenost. Z 560 respondentů, kteří se kvalifikovali jako věřící lidé, bylo 54% protestantů a 25% katolíků. Byly identifikovány 4 typy modliteb:

  1. prosebné modlitby – prosby o materiální potřeby,
  2. rituální modlitby – čtení modlitebních knih,
  3. meditativní – pocit sounáležitosti, být v Boží blízkosti,
  4. hovorové – rozmluva s Bohem jako s přítelem a prosba za vedení při rozhodování.

Ze všech těchto modliteb 4. možnost nejlépe koreluje se štěstím a životní spokojeností, zatímco modlitba rituální je spojena s negativním efektem produkujícím pocit všeobecného smutku, osamění, napětí a obavy. Hovořit s Bohem jako s přítelem, říci mu své radosti i starosti může přinést štěstí, spokojenost, zdraví i náboženské uspokojení.

 

Spirituální a morální hodnoty

Většina civilizací byla založena na systému víry a morálních hodnot, které vedou k uspořádané společnosti. Spirituální hodnoty byly silným motivátorem k dobré péči o druhé a vzniku pokojných lidských vztahů. Historie ukazuje, že nevěra a amorální společnosti se staly tak korupční, že dlouho nepřežily. Tak jako je víra verifikována na základě vědeckých poznatků, je víra v Boha valorizována, když testy ukazují, že její aplikace vede ke správným závěrům a přináší uspokojivé výsledky. Existují dokonce studie, které dokazují rychlejší uzdravení a menší náchylnost k cévním mozkovým příhodám a srdečnímu infarktu u lidí, kteří jsou aktivně věřící a denně se modlí. Víra může dodávat sílu překonat stres a destruktivní návyky. Víra může dát mysli klid a uschopnit člověka k dosažení plného potenciálu skrze dobré volby. Víra je základ života!

 

Pokoj mysli

„Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, pokojem, neboť v tebe doufá.“ (Iz 26,3) Když máme blízký vztah k Bohu, zažíváme pokoj mysli. To neznamená, že věřící budou bez problémů. Křesťanský pokoj není založen na pokojných podmínkách, ale na vnitřním Božím duchu. To je zkušenost, která oslovuje všechny, kdo s ní přijdou do kontaktu.

Dwight. L. Moody, evangelista, který působil v 19. století, napsal: „Důvěřuj v sebe – a budeš odsouzen ke zklamání; důvěřuj v přátele – a oni zemřou nebo tě opustí; důvěřuj penězům – a můžeš je ztratit či od nich být odtržen; věř v reputaci – a nějaký pomlouvačný jazyk tě o ni připraví; důvěřuj Bohu a nikdy nebudeš ztracen v čase ani na věčnosti.“

Křesťanská víra je chápána jako nezávislý faktor, který pomáhá při zvládání těžkých životních situací, snižuje stresovou zátěž běžného dne a nedá se vysvětlit působením sociální opory. Důvěra v milujícího, silného Boha nám dává schopnost naplnit náš život hojností pokoje a radosti.

S použitím českých i zahraničních materiálů připravila lékařka Jana Krynská

 

NEW START PLUS je registrovaný program podpory zdraví založený na principech soudobé medicíny, s přihlédnutím ke všem oblastem lidského života. K základnímu kryptogramu NEW START (začáteční písmena anglických názvů – výživa, pohyb, voda, slunce, střídmost, vzduch, odpočinek, důvěra) je přidán výraz PLUS zahrnující priority, optimizmus, integritu a společenskou podporu. Celý projekt má tedy 12 bodů.

 

N (Nutrition) – Výživa

E (Exercise) – Pohyb

W (Water) – Voda

S (Sunshine) – Slunce

T (Temperance) – Střídmost

A (Air) – Vzduch

R (Rest) – Odpočinek

T (Trust) – Důvěra

P (Priorities) – Priority

L (Living Optimistically) – Optimizmus

U (Up with Integrity) – Integrita, celistvost

S (Social Support) – Vztahy, společenská podpora

redakce - AIS 18. října 2017 Životní styl