<< >>

V oficiálnom cirkevnom časopise Adventist World bol pred niekoľkými týždňami zverejnený návrh výboru Unity in Mission Oversight Committee s názvom „Dokument o rešpektovaní a praktickom uplatnení rozhodnutí výboru a zasadnutí Generálnej konferencie“. Ide o podklad na diskusiu na najbližšie zasadnutie výboru Generálnej konferencie v Battle Creek 10. – 17. 10. 2018. Obsahuje návrh na postup pri riešení nesúladu medzi cirkevnými predpismi a praxou jednotlivých organizačných zložiek cirkvi. Aj keď o tom návrh výslovne nehovorí, dokument je reakciou na nesúlad predovšetkým v otázkach ordinácie ako sa k nej niektoré z únií celosvetovej cirkvi postavili po rozhodnutí delegátov v San Antoniu v roku 2015.

Obsahom dokumentu sa zaoberala najprv únijná rada na svojom zasadnutí 10. 9. 2018 a odporučila predsedovi únie hlasovať proti jeho prijatiu v aktuálnej podobe. Rada zároveň predložila výboru únie nasledujúce vyhlásenie ako vyjadrenie postoja k uvedenému dokumentu. Výbor únie 23. 9. 2018 v Brne vyhlásenie schválil a v najbližších dňoch bude zaslané administratívnemu výboru Generálnej konferencie.

 

Vyhlásenie výboru Česko-Slovenskej únie Cirkvi adventistov siedmeho dňa k „Dokumentu o rešpektovaní a praktickom uplatnení rozhodnutí výboru a zasadnutí Generálnej konferencie“

Uvedomujeme si zodpovednosť vedenia celosvetovej cirkvi k budovaniu a udržaniu jednoty Božieho ľudu, ktorý je spojený evanjeliom Ježiša Krista a poslaním zvestovať Božiu lásku a posolstvo záchrany celému svetu. Je požehnaním a prednosťou, že Česko-Slovenská únia môže byť súčasťou globálneho spoločenstva cirkvi adventistov a že napriek rozdielnosti jazyka, kultúry, dejinného vývoja môže prežívať jednotu viery a poslania spolu s bratmi a sestrami z ostatných častí sveta.

Uvedomujeme si, že vzhľadom na dynamický rast cirkvi adventistov a jej rozmanitosť nie je jednoduché chrániť jednotu cirkvi a uznávame, že nám nemusia byť známe všetky potenciálne hrozby, ktorým čelí na jednotlivých územiach. Napriek tomu pripomíname, že jej jednota nie je ľudským dielom a nemožno ju dosiahnuť uplatňovaním striktných administratívnych opatrení. Jednota je uskutočňovaná a garantovaná Pánom cirkvi, Spasiteľom Ježišom Kristom. Je to nezaslúžený dar, ktorý prichádza, keď sa v našich spoločenstvách stretávame každú sobotu, aby sme spoločne uctievali nášho Stvoriteľa, keď dovolíme Bohu, aby napriek našej rozmanitosti budoval medzi nami lásku a viedol nás k vzájomnej úcte a odovzdanej službe. Keď jednoducho ako jednotlivci i spoločenstvo prebývame v Otcovi, v Synovi i v Duchu. „Tajomstvo jednoty spočíva v rovnosti veriacich v Kristovi“. (1SM 299)

Ako súčasť celosvetovej cirkvi chceme vyjadriť naše presvedčenie, že najlepšou cestou k budovaniu a zachovaniu jednoty je dialóg, vzájomné načúvanie a rešpektovanie slobody svedomia v otázkach, ktoré nemajú fundamentálne vieroučný charakter. Jednota v rozmanitosti by mala vždy charakterizovať tých, ktorí milujú Krista, bez toho, aby sa potláčali rozdiely vo forme, ktorou slúžime, misijne pracujeme, uctievame Boha a uplatňujeme dary na budovaní spoločného Božieho diela.

Vzhľadom na to nepokladáme za prospešné:

  1. Vytvárať ďalší kontrolný systém na úrovni celosvetovej cirkvi, ktorý by na základe vynútenej povinnosti nižších organizačných zložiek zhromažďoval informácie o nesúladnom konaní na danom území. Odsúhlasenie by viedlo k vytváraniu siete informátorov, oznamovateľov a malo negatívny vplyv na atmosféru dôvery a vzájomnej otvorenosti a úcty medzi Kristovými nasledovníkmi.
  2. Pridávať k už existujúcim možnostiam disciplinárnych opatrení (WP B 95) ďalšie dodatky, ktoré posilňujú disciplinárnu autoritu výboru GK. Súčasný disciplinárny poriadok Pracovných predpisov umožňuje široký priestor na zaujatie potrebných krokov v prípade zistených nesúladných rozhodnutí na všetkých úrovniach cirkvi.
  3. Disciplinárne postihovať predsedov únií za rozhodnutia výborov únií a dokonca ich zbavovať členstva vo výbore GK, do ktorého neboli zvolení rozhodnutím Generálnej konferencie, ale sú v nich ex officio na základe zastupiteľského modelu „cirkvi zdola“.

Uvedené dôvody nás vedú k tomu, aby sme dokument v aktuálnom znení odmietli, pretože je v rozpore s tým, ako rozumieme biblickému modelu správy a vedenia cirkvi.

Odsúhlasené členmi výboru Česko-Slovenskej únie dňa 23. 9. 2018 v Brne

 

Vyhlásenie výboru Česko-Slovenskej únie Cirkvi adventistov siedmeho dňa k „Dokumentu o rešpektovaní a praktickom uplatnení rozhodnutí výboru a zasadnutí Generálnej konferencie“ (ve formátu pdf)

 

Související články:

Administrativní výbor pokračuje v procesu hledání jednoty

Dokument o rešpektovaní a praktickom uplatnení rozhodnutí výboru GK a zasadnutí GK

Setkávání Výboru pro dohled nad jednotou

Výboru pro dohled nad jednotou byly předloženy výsledky průzkumu

Výbor Interevropské divize jednal o tématu jednoty v rozmanitosti

Výbor Generální konference schválil dokument „Jednotní v poslání“

Dokument „Jednotní v poslání: proces sjednocení církve“ v češtině

redakce - AIS 24. září 2018 Prohlášení církve, Ze života církve