<< >>

Celkem 315 delegátů zastupujících 19,5 milionů členů církve adventistů ve více než 200 zemích se setkalo v Silver Spring v Marylandu k výročnímu jednání Výkonného výboru Generální konference, jenž je nejvyšším rozhodovacím orgánem světové církve po zasedání Generální konference, které se koná každých pět let.

Kromě jiných záležitostí byl projednáván i dokument s názvem „Jednotní v poslání: proces sjednocení církve“, který detailně rozpracovává přístup k těm organizačním složkám církve adventistů, které se neřídí odhlasovanými principy celosvětové církve. Nejprve proběhla téměř tříhodinová diskuze o tomto dokumentu. Hlasování se zúčastnilo celkem 291 delegátů. Poměrem 169 hlasů ku 122 byl dokument „Jednotní v poslání: proces sjednocení církve“ schválen členy Výkonného výboru.

gk_vybor_1

V dokumentu je navržen proces smíření, který by zahrnoval opakované rozhovory na různých úrovních církevních struktur, pastorační listy vybízející k souladu s odhlasovanými církevními pokyny a modlitby za nalezení řešení. Pokud by nedošlo k nápravě jednání, které není v souladu se základními věroučnými výroky nebo odhlasovanými pokyny a pravidly Generální konference, budou následovat další kroky řešení.

„Budeme se snažit, abychom vedli dobrou diskuzi a dialog,“ řekl předseda celosvětové církve Ted N. C. Wilson po hlasování. „Pán nenechá církev tápat v pochybnostech,“ pokračoval. „Církev půjde kupředu a bude plnit své poslání.“

Michael Ryan, asistent předsedy Generální konference, který se podílel na vývoji dokumentu, na začátku jednání delegátům vysvětlil, že v dokumentu „Sjednocení v poslání“ nešlo o ordinaci žen. Zdůraznil, že ve skutečnosti jde o to, jestli se všechny složky církve řídí pravidly celosvětové církve. To je podle něj cestou, jak je možné udržet jednotu církve a plnit její poslání zvěstovat evangelium ve světě.

Zasedání Generální konference v roce 2015 zamítlo návrh, který by dovolil v některých oblastech církve ordinovat ženy k duchovenské službě. Několik administrativních oblastí církve však přesto ženy ordinovalo.

„Tento dokument reaguje na skutečnost, že vstupujeme do etapy diskuzí a naslouchání v oblastech, v nichž máme rozdílné názory. Tento dokument není o ordinaci žen, i když to je jedním z témat,“ řekl M. Ryan.

gk_vybor_2

Přibližně padesát delegátů a hostů vyjádřilo v diskuzi nad předloženým dokumentem znepokojení. Někteří z nich vyjádřili obavy z dopadů řešených záležitostí pro církev. Další vnímali jednání jako vyústění výsledků hlasování Generální konference v San Antoniu a prohlásili, že tato otázka je pro ně otázkou svědomí, nikoliv spasení. Někteří vyjádřili obavu, aby dokument nevedl spíše k rozdělení než ke sjednocení církve.

Daniel Jackson, předseda Severoamerické divize řekl, že diskutoval a modlil se s představiteli církve v rámci daného území, jak je navrhováno v dokumentu, ale nerozumí tomu, jak by tento dokument mohl přispět k jednotě v církvi. Prohlásil, že pokud bude dokument schválen, tak si budou muset delegáti položit otázku: „Přispělo toto rozhodnutí k jednotě církve?“

Jiří Moskala, děkan Teologického semináře na Andrewsově univerzitě, tlumočil nespokojenost několika delegátů, že věroučné články církve jsou zdánlivě dány na stejnou úroveň jako pokyny a pravidla v odhlasovaném dokumentu. Vyzval, aby proběhlo teologické bádání ohledně toho, jak souvisí nově navrhovaná pravidla se základními body věrouky.

Někteří delegáti poukazovali na to, že se zbytečně spěchalo s odhlasováním dokumentu, protože by potřebovali více času k prostudování.

Odlehčení při jednání přišlo v okamžiku, kdy místopředseda Generální konference Tom Lemon, který zasedání předsedal, oznámil, že dalším řečníkem bude William Miller. Účastníci se začali smát, protože předseda potomackého sdružení se jmenuje stejně jako zakladatel adventního hnutí.

Miller na to navázal slovy: „Doufejme, že to, co řeknu, nebude velkým zklamáním.“

gk_vybor_3

Delegáti, kteří podporovali tento dokument, zdůrazňovali, že hlavní otázkou je pouze to, jestli se složky církve mají podřídit rozhodnutím odhlasovaným na zasedání Generální konference.

„Nemám právo odchylovat se od pravidel, která byla přijata celosvětovou církví,“ konstatovala Kathryn Proffitt, laická delegátka. Přiznala, že ať měla osobní názory jakékoliv, podrobila se tomu, co bylo odhlasováno na zasedání Generální konference.

Guillermo Biaggi, místopředseda Generální konference, zopakoval, že rozhodnutí odhlasovaná na zasedání Generální konference mají celosvětovou působnost. „Musíme se řídit tím, co bylo odhlasováno,“ řekl s odkazem na hlasování z roku 2015. Dodal také, že dokument, o kterém se diskutovalo, podpoří naše poslání, „přestože o něm někteří smýšlejí jinak“.

Přestože v zasedacím sále zaznělo na adresu navrhovaného dokumentu velké množství různých názorů, všichni se shodli na tom, že důležité a klíčové je poslání církve. Delegáti se zaujetím mluvili o tom, že touží, aby všichni – představitelé církve společně s jejími členy – vyšli a šířili evangelium.

„Všichni milujeme církev,“ vyznal Jose Cortes, předseda sdružení New Jersey, který jako poslední z delegátů promluvil před šestou hodinou večer. Vzpomínal na to, co mu řekla babička, když se stal kazatelem: „Patříš církvi a církev patří Ježíši.“

Po téměř třech hodinách volné rozpravy vyzval Lemon delegáty, aby vyplnili hlasovací lístky. Lidé pověření sčítáním je sesbírali a odnesli dopředu na pódium, kde je tajemník Generální konference G. T. Ng spolu s dalšími členy spočítal.

Andrew McChesney a Mark A. Kellner, Adventist Review/ANN

 

Dokument „Jednotní v poslání: proces sjednocení církve“ v češtině.

 

(Článek v anglickém znění.)

redakce - AIS 21. října 2016 Církev ve světě