<< >>

V nedeľu 11. 9. sa v Bratislave stretol na svojom šiestom rokovaní výbor Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa. Tajomník Česko-Slovenskej únie cirkvi Peter Čík v úvodnom zamyslení otvoril biblický text z knihy Zjavenie 7,1-4, odpovedajúci na otázku, ktorou šiesta kapitola končí: „Kto môže obstáť?“ Odpoveďou je, že obstoja tí, ktorí budú v skupine 144 000 vykúpených. Ide o symbolické číslo, zobrazujúce univerzálne zastúpenie. Ľudia v zástupe majú biele rúcha a palmové listy ako symboly víťazstva. Pečať v Biblii označuje vlastníctvo. Vykúpení sú Božím vlastníctvom a sú pod Jeho ochranou. Pečať predstavuje aj pravosť. Na konci vekov Pán Boh očakáva, že Jeho ľud bude spoľahlivý, pravý, autentický a hodnoverný. Pečať niesla aj podobu panovníka. Očakáva sa, že aj v nás by sa mala objaviť podoba Pána Boha. Židia dostávali podľa 5. knihy Mojžíšovej 6. kapitoly znamenie na ruku aj čelo. Dnes ľudia dostávajú vnútorné znamenie poznačujúce myslenie i konanie. Je to pre nás povzbudením. Pán Boh nás túži priradiť k svojmu zástupu. Túžime po tom, aby bol Boží ľud pripravený k začleneniu do tejto skupiny.

Predseda Slovenského združenia zborov Bohumil Kern podal informáciu o koordinačnom stretnutí Inter-Európskej divízie CASD, kde sa zdôrazňovala myšlienka spoločného rastu s cieľom splniť svoje poslanie. Pán Boh je zhovievavý a dáva nám čas milosti. Nejde iba o mňa a moju prípravu na druhý príchod Ježiša Krista, ale hlavne o to, aby sme splnili svoju úlohu pripraviť tento svet na stretnutie s Pánom Bohom. Nemôžeme sa sebecky zaoberať iba sami so sebou, ale ísť do toho, čo nás spája a určuje našu identitu. Ak sa môžeme vierou vidieť v kategórii ľudí, ktorí sú zapečatení a jednotní, nezostáva nám nič iné, ako byť spojení s Kristom a jeden s druhým. Touto cestou sme sa vydali aj minulý rok, aby aj na úrovni zborov došlo k zjednoteniu oddelení, aby stáli jeden za druhým. Samozrejmé je, že sa to musí udiať aj medzi oddeleniami na úrovni združenia. Následne venovali členovia výboru čas zdieľaniu a modlitbám.

Členovia Výboru SZ CASD si vypočuli správy z letných aktivít cirkvi. Uskutočnilo sa camporee oddelenia detí, Kongres oddelenia mládeže, dva tábory oddelenia zdravia a v neposlednej rade aj Týždeň duchovnej obnovy. Prítomní vyjadrili odhodlanie pokračovať v nastúpenom trende.

Tajomník Česko-Slovenskej únie cirkvi informoval o príprave agendy pre mimoriadnu konferenciu Česko-Slovenskej únie cirkvi, ktorá sa uskutoční v nedeľu 23.10.2016 v Brne. Hlavnou tematikou bude otázka uzavierania manželstiev, rozvodov a opätovných sobášov. Slovensko bude na konferencii zastupovať dohromady 51 delegátov, ktorých zoznam bol odporučený ku schváleniu pre rokovanie septembrového výboru Česko-Slovenskej únie cirkvi. V ďalšom informoval o tom, že na Adventistickom teologickom inštitúte (ATI) budú zo Slovenska študovať študenti Pavol Karaba, Rastislav Špalek, Jakub Januška, Juraj Turóci, Ľudovít Činčala a Jaromír Novota. Záverom hovoril o zámere zriadiť pozíciu kazateľa pre nepočujúcich, o zámere zorganizovať v roku 2019 jednu slávnostnú konferenciu pre všetky 4 zložky Cirkvi a o zámere zorganizovať slávnostnú sobotu v roku 2017 venovanú Martinovi Lutherovi.

Čo sa týka personálnych otázok, predseda Slovenského združenia informoval o tom, že kazatelia Ferdinand Varga, Marek Kaba a Milenko Vučetić sa presťahovali na svoje nové pôsobiská v Michalovciach, v Lučenci a v Nitre. Ako nový vedúci oddelenia Zdravia bol schválený Jaromír Novota, ktorý nahradí Jozefa Kučeru, končiaceho na tomto poste na vlastnú žiadosť pre zaneprázdnenosť.

Hospodár Slovenského združenia Stanislav Bielik informoval o kúpe pozemku v katastri rómskej osady Rakúsy pre vybudovanie Kresťanského a pastoračného komunitného centra cirkvi. Bola schválená projektová štúdia, vybavuje sa stavebné povolenie a pripravuje sa projektová dokumentácia. Bola vymenovaná aj stavebná komisia, ktorá rozhodla, že v prvej etape sa bude realizovať hrubá stavba s cieľom čím skôr dokončiť komunitnú miestnosť.

 

slov2

 

V ďalšom sa členovia Výboru oboznámili s tým, ako prebieha nevyhnutná výmena strešného plášťa budovy zboru vo Fiľakove, oprava strešného plášťa budovy zboru v Považskej Bystrici, rekonštrukcia interiéru zboru v Trenčíne a oprava vnútorných priestorov zboru na Ferienčíkovej ulici v Bratislave. Výbor schválil aj nevyhnutnú výmenu plotu pri modlitebni v Michalovciach a doplnenie podlahového kúrenia o radiátory v budove zboru vo Zvolene.

Hospodár združenia informoval o vytvorení jednotného účtovníctva pre zbory s ponukou odbornej pomoci pri jeho realizácii na zboroch SZ CASD. Momentálne prebieha napájanie zborov do systému, ktorý je k dispozícii na serveri a pripravuje sa školenie hospodárov zborov.

Členovia výboru SZ CASD schválili účtovnú uzávierku za rok 2015 i účel použitia hospodárskeho výsledku účtovnej jednotky za uvedený rok.

V závere predseda združenia Bohumil Kern poďakoval všetkým za konštruktívnu a láskavú atmosféru pri rokovaní a poďakoval zboru v Bratislave na Ferienčíkovej ulici za poskytnutie priestorov. Stretnutie bolo ukončené modlitbou.

 

redakce - AIS 13. září 2016 Ze života církve