<< >>

Na poslednom výbore Generálnej konferencie v Battle Creek bol prijatý „Dokument o rešpektovaní a praktickom uplatnení rozhodnutí výboru a zasadnutí Generálnej konferencie“.  Obsahuje návrh na postup pri riešení nesúladu medzi cirkevnými predpismi a praxou jednotlivých organizačných zložiek cirkvi. Je reakciou na nesúlad predovšetkým v otázkach ordinácie ako sa k nej niektoré z únií celosvetovej cirkvi postavili po rozhodnutí delegátov v San Antoniu v roku 2015.

Delegáti konferencie Česko-Slovenskej únie v marci väčšinou hlasov rozhodli, že ženy kazateľky v našej únii môžu byť ordinované do plnej kazateľskej služby. Generálna konferencia na toto rozhodnutie reagovala tým, že sa zaujíma o bližšie detaily uvedeného hlasovania. Administrátori Intereurópskej divízie nás preto požiadali, aby sme im poskytli stanovisko a spoločne hľadali riešenie na dodržanie požadovaného súladu. Predstavitelia únie a výbor únie sa spoločne zhodli na tomto stanovisku, ktoré v písomnej podobe zaslali predsedovi Intereuropskej divízie Mariovi Britovi.

 

Milý brat Brito,

po porade s najbližšími spolupracovníkmi vo vedení Česko-Slovenskej únie, s predsedami združení a výborom únie posielam odpoveď na Tvoju žiadosť zo dňa 19.7.2019 o vyjadrenie k rozhodnutiu delegátov konferencie Česko-Slovenskej únie o ordinácii žien do kazateľskej služby.

V Česko-Slovenskej únii si obetavú službu žien v cirkvi vážime a oceňujeme. V súlade s celosvetovou cirkvou im otvárame možnosti štúdia aj na našom teologickom inštitúte a povolávame ich do kazateľskej práce. Niekoľko z nich aktívne pracuje na zboroch vo všetkých troch združeniach a ich služba je pre cirkev aj spoločnosť požehnaním.

V posledných rokoch je čoraz ťažšie predovšetkým mladšej generácii členov vysvetliť, prečo nie je možné, aby mali v cirkvi pokiaľ ide o kazateľskú zodpovednosť a povolanie rovnaké postavenie ako muži. Zamietavé stanovisko delegátov GK v San Antoniu k ordinácii žien diskusiu o ich postavení a rovnoprávnosti v Česko-Slovenskej únii ešte zintenzívnilo a  prehĺbilo. Opakované odvolávanie sa na poslušnosť a autoritu cirkvi zvlášť v otázke, kde nie je jasne dané biblické stanovisko veľkej časti cirkvi ako argument nestačí.

Je nám ľúto, že sa rozhodnutie delegátov Česko-Slovenskej únie vníma ako nesúladné s hlasovaním delegátov v San Antoniu. Je však prirodzeným dôsledkom zastupiteľského modelu cirkevnej organizácie a slobodnej vnútrocirkevnej diskusie „zdola“, reflexiou výsledkov teologickej študijnej komisie (TOSC) a biblickej bádateľskej komisie pri EUD, ale aj naším chápaním postavenia ženy v európskom kultúrnom a spoločenskom kontexte.

Vedenie Česko-Slovenskej únie umožnilo a rešpektovalo slobodnú a otvorenú diskusiu o ordinácii žien a rešpektuje aj výsledok hlasovania delegátov únijnej konferencie, aj keď nie je v súlade s rozhodnutím delegátov celosvetovej cirkvi adventistov. Zároveň si uvedomujeme, že sme súčasťou globálnej cirkvi adventistov, cítime zodpovednosť za jej jednotu a neplánujeme konať nezávislé a svojvoľné kroky. Berieme do úvahy aj to, že delegáti Moravskosliezskeho a Slovenského združenia prijali na konferenciách združení konaných po únijnej konferencii rozhodnutia, že na svojom území nebudú zatiaľ dávať svojim výborom návrhy na ordináciu žien.

Radi by sme požiadali administratívu EUD aj Generálnej konferencie, aby vedeniu a výboru Česko-Slovenskej únii poskytli dostatok času na ďalšiu diskusiu o aplikácii uvedeného rozhodnutia delegátov únijnej konferencie. Každý necitlivý administratívny či disciplinárny zásah do tohto procesu zvýši napätie medzi zainteresovanými organizačnými jednotkami, naruší dôveru členov k administratíve vyšších zložiek a podlomí jednotu cirkvi.

Veríme, že vyššie organizačné zložky cirkvi na základe dokumentu o rešpektovaní rozhodnutí GK prejavia aktívny pastoračný záujem o dianie v Česko-Slovenskej únii. Radi privítame osobnú návštevu predstaviteľov GK alebo EUD a oboznámime vás s aktuálnou situáciou v tejto oblasti na našom území. Pozývame vás k spoločným osobným modlitbám a načúvaniu. Veríme, že to je jediná cesta k vzájomnému pochopeniu, rešpektu a skutočnej jednote Kristovho tela.

S bratským pozdravom za vedenie a výbor Česko-Slovenskej únie

Mikuláš Pavlík

 
 

Související články:

Administrativní výbor pokračuje v procesu hledání jednoty

Dokument o rešpektovaní a praktickom uplatnení rozhodnutí výboru GK a zasadnutí GK

Setkávání Výboru pro dohled nad jednotou

Výboru pro dohled nad jednotou byly předloženy výsledky průzkumu

Výbor Interevropské divize jednal o tématu jednoty v rozmanitosti

Výbor Generální konference schválil dokument „Jednotní v poslání“

Dokument „Jednotní v poslání: proces sjednocení církve“ v češtině

Výbor Česko-Slovenskej únie reaguje na dokument administratívneho výboru Generálnej konferencie

Rozhodnutí konference Česko-Slovenské unie

Konference Moravskoslezského sdružení

Súhrn prijatých uznesení SZ CASD 2019

redakce - AIS 19. srpna 2019 Ze života církve