<< >>

Hrozbou sobectví, formalismu, přehlížení potřebných, přípravou říjnové mimořádné konference Česko-Slovenské unie církve adventistů a dalšími záležitostmi se zabýval výbor této unie na svém zasedání a společných modlitbách v neděli 25. 9. v Brně. Jednání zahájil předseda Slovenského sdružení sborů Bohumil Kern (na snímku) citací z biblických knih Izajáš (58,12) a Zjevení (3,15-17). Podle Izajášova proroctví generace církve pro poslední dobu vyzdvihne jako základ Ježíše Krista a uprostřed trhlin světa i církve napraví cesty mezi Bohem a člověkem. V proroctví Janově ve Zjevení je diagnóza této doby  – sobectví, formalismus a lhostejnost k potřebným, chudým, nemocným a nešťastným lidem. Boží léčba se týká vztahů s Bohem i lidmi a projevuje se sebeobětavou láskou zjevující charakter Pána Ježíše Krista, uvedl Bohumil Kern.

Do návrhu agendy mimořádné konference unie, která se uskuteční 23. 10. v Brně jako pokračování řádné konference v  roce 2014, schválil výbor informaci o průzkumu praxe církevních sňatků, který uskutečnili ve sdruženích sborů jejich předsedové, a představení aktuálních postojů výborů jednotlivých sdružení k tomuto tématu. Tajemníci sdružení nahlásí před konferencí jména zpravodajů pro body agendy konference navržené těmito sdruženími. V návrhu agendy budou usnesení k uzavírání církevních sňatků, problematika rozvodu a opětovného sňatku, disproporce mezi Církevním řádem a sborovou praxí a křesťanský životní styl včetně zachovávání svatosti soboty dle Písma a postoje církve k nemanželskému soužití partnerů. Předseda unie Mikuláš Pavlík přítomné informoval, že představitelé Interevropské divize církve se mimořádné konference nezúčastní.

Delegáti konference ze sborů a institucí obdrží písemně  studie na téma požehnání od teologů Romana Macha a Jiřího  Beneše, usnesení výboru unie k uzavírání církevních sňatků z roku 2013, materiál k otázce uzavírání manželství, rozvodu a opětovného sňatku z Německo-švýcarského sdružení církve, ustanovení Církevního řádu o zachovávání soboty a dokument církve o zachovávání soboty přijatý celosvětovou Generální konferencí církve.

Dle Ústavy církve budou delegáty konference za Česko-Slovenskou unii členové jejího výboru a za jednotlivé unijní instituce a oddělení jejich vedoucí. S ohledem na stavební úpravy sálu sboru v Brně na Střední ulici se konference uskuteční v brněnském Boby Centru.

 

vu1

 

Na návrh svého člena Marka Gurky doporučil výbor unie předsedům sdružení sborů, aby se s kolegy ve sdruženích zabývali materiálem “Nové změny ve vedení místních sborů” od Gerarda Damsteegta o biblickém modelu vedení  sborů jejich staršími a soustředěním kazatelů na misii a zakládání nových sborů.

Na minulém jednání rozhodl výbor unie o změnách v Základním dokumentu kaplanské služby v Česko-Slovenské unii rozdělujících kaplany do dvou kategorií na duchovní a duchovenské pracovníky. Na základě doporučení kaplanského výboru unie schválil nyní výbor unie ještě další kategorii „kaplan akceptovaný církví“. Do této kategorie budou zařazeni ti kaplani, na které se nevztahují podmínky předchozích zmíněných kategorií.

Přítomní schválili návrh Unijní rady, aby se vedoucí Středisek korespondenčních kurzů v ČR a SR stali členy unijního výboru oddělení evangelizace. Jan Kubík byl zvolen  vedoucím unijního oddělení sobotní školy Bible. Ředitel Adventistického teologického institutu Marek Harastej podal zprávu o postupném úspěšném rozvoji této nové školy. Pro tento školní rok budou vyučování v areálu bývalého Teologického semináře církve v Sázavě.

Předseda unie Mikuláš Pavlík informoval, že Unijní rada na dvě uvolněná místa ve Správní radě ADRA Česká republika kooptovala Tomáše Petráčka a Jitku Chánovou. Novou předsedkyní Nadace ADRA byla zvolena Martina Zdražilová. Výbor unie dále schválil harmonogram konference unie v roce 2019. Pro finanční podporu z církevního programu HisHands schválil výbor misijní projekt Olgy Gryczové z Vrbna pod Pradědem.

Hospodář unie Marek Škrla zpravil členy výboru o tom, že celosvětové ústředí církve uskutečnilo audit hospodaření unie za rok 2015 a nebyly shledány žádné zásadní závady. Byl realizován prodej posledního pozemku církve v areálu Květnice. Prodej bytového domu Drábovka v Sázavě je připraven na konec října 2016. Areál bývalého Teologického semináře církve v Sázavě je zabezpečen a čeká se na jednání o prodeji s výhledem do konce roku.

Vedoucí oddělení pro službu manželkám kazatelů zvolil výbor Alena Pavlíkovou a její zástupkyní Ivanu Marföldyovou. Vedoucí unijního oddělení komunikace církve Tomáš Kábrt podal zprávu ze zahraniční cesty do německého Alsbach-Hähnlein na Evropskou konzultaci mediální strategie církve a informoval o aktuální činnosti oddělení formou prezentace. Za výbor unie poděkoval předseda unie Mikuláš Pavlík Tomáši  Kábrtovi za jeho službu v tomto oddělení, kterou vykonával 8 let. Nyní odchází pracovat do oblasti sociální a misijní služby, s oddělením komunikace bude nadále příležitostně spolupracovat. Příští setkání výboru unie bylo naplánováno na 27. 11. opět do Brna.

 

redakce - AIS 27. září 2016 Ze života církve