<< >>

Zprávy za letošní rok a plány na rok nadcházející byly hlavní náplní výročního zasedání Výboru Česko-Slovenské unie Církve adventistů sedmého dne, které se uskutečnilo v neděli 22.11. v Brně. Účastníci se také společně modlili a přijali stanovisko církve v České a Slovenské republice k nedávnému rozhodnutí celosvětové Generální konference církve k ordinaci žen do plné duchovenské služby (ke stažení dole). “Vyzýváme ženy ze sborů naší církve v České a Slovenské republice k zapojení do služby v církvi včetně kazatelské, vnímají-li takové Boží povolání,” uvádí se v přijatém stanovisku.

Jednání zahájil Norbert Zens ze středoevropského ústředí církve v Bernu zamyšlením nad biblickými texty v 5. Mojžíšově 5,23-27 a Listu Římanům 6:3-4. “Proč lidé mluví raději o Bohu, než s Bohem? Proč dáváme přednost různým církevním prostředníkům před samotným Bohem? Čeho se bojíme? Smrti? Když ale nezakusíme smrt starého člověka v nás, nemůžeme prožít znovuzrození a obrácení k novému životu, které symbolizoval náš křest,” řekl Norbert Zens. Na inspiraci Božím slovem reagovali přítomní společnou i tichou osobní modlitbou.

Nový unijní vedoucí oddělení křesťanského domova Radomír Jonczy představil vizi svého oddělení na nastávající léta obsahující kromě tradiční podpory manželství a rodin, nově i rodinnými konferencemi, také duchovní pomoc lidem v rozvodovové a porozvodové krizi, lidem nežijícím v manželství a spolupráci s ostatními církvemi na prorodinné a promanželské osvětě ve společnosti. V únoru podpoří oddělení Národní týden manželství v ČR a SR, pod vedením koordinátora za církev adventistů Petra Adame, kazatele z Hronova, a poté národní Den rodiny, který bude od roku 2016 pořádán v ČR společně církvemi 15.5.

Vedoucí unijní služby vysokoškolákům Marek Harastej představil návrh nové koncepce církevního teologického studia. Předpokládá namísto dosavadní Vyšší odborné školy Teologický seminář CASD v Sázavě vytvořit novou školu Adventistický teologický institut jako součást mezinárodní sítě adventistických škol, s umístěním z praktických důvodů pokud možno uprostřed mezi Českem a Slovenskem v Brně nebo v Olomouci. Oblastmi působení nové školy mají být studium teologie, vzdělávání kazatelů i laiků v církvi, badatelská, vědecká a publikační činnost, teologická prezentace autentického učení církve dovnitř i ven z ní.

V reakci na nedávné usnesení Generální konference církve k ordinaci žen do kazatelské služby přijal výbor Česko-Slovenské unie církve usnesení, v němž se odvolává na biblickou rovnost všech lidí před Bohem v Kristu bez ohledu na pohlaví, na středoevropský reformační odkaz rehabilitace postavení žen ve společnosti i církvi, na vnímání ženy v našem kulturním prostředí a uvádí v něm mimo jiné: “Jsme zklamáni z toho, že rozhodnutí Generální konference církve problematizující ordinaci žen do plné duchovenské služby je se vším výše uvedeným v rozporu. Vysvětlujeme si je proto tak, že se týká pravomocí církve a nikoli Písmem i věroukou zaručené rovnosti mužů a žen v církvi. Respektujeme kulturní zvláštnosti našich spoluvěřících v jiných částech světa a očekáváme, že budou respektována i naše specifika… Považujeme účast žen ve službě evangelia na našem území za velmi potřebnou a jsme připraveni učinit vše pro to, aby mohla být naplněna.”

 

vu1

 

Hospodář unie Marek Škrla seznámil výbor se stavem hospodaření církve v ČR a SR a návrhem rozpočtu na příští rok, který byl přijat. Ropočet počítá oproti letošnímu roku se zásadními úsporami a tvorbou rezerv do budoucna. Členové výboru i přítomný hospodář Norbert Zens se v této souvislosti vyslovili pro důsledné zachování finanční nezávislosti církve na prostředcích vyplácených jí dočasně státem jako odškodnění za majetkové křivdy v době komunismu. Z vývojových statistik vyplývá, že církev, stejně jako celá společnost, věkově stárne a nastupující generace podpoří jen takové hospodaření, se kterým se osobně ztotožní. Instituce církve letos přešly na úspornější a zároveň výrazně efektivnější provoz.

Hospodář Interevropské divize církve Norbert Zens informoval o staronové strategii Generální konference církve, spočívající v zapojení všech členů církve do misie, a o současné situaci, kdy jen asi 8 procent členů celosvětové církve žije v rozvinutých západních zemích a zároveň financuje asi 80 procent činnosti církve. Upozornil také na to, že jsou miliony lidí, kteří opustili církev, ale nikdo je od té doby nekontaktoval, i když z průzkumů vyplývá, že asi polovina z nich je nakloněna k obnovení kontaktů. Interevropská divize nyní podle něho začala více vtahovat unie do strategického plánování.

Předseda Česko-Slovenské unie církve Mikuláš Pavlík ve své výroční zprávě ocenil dobrou spolupráci s vedoucími institucí, oddělení i s představiteli sdružení a pomocných organizací v tomto roce. Upozornil na nelehkou situaci spojenou s větším počtem personálních změn ve vedoucích služebnostech a poděkoval všem za její dobré zvládnutí. Podle zprávy tajemníka unie Petera Číka bylo již letos v ČR a SR do církve pokřtěno 179 nových členů.

V Českém sdružení sborů se podle zprávy předsedy sdružení Víta Vursta řeší potíže s nedostatkem kazatelů. V Čechách se připravuje vzdělávání duchovních. Působí zde již 8 vězeňských kaplanů, kteří založili pracovní skupinu, stejně jako ti, kteří pomáhají seniorům. Sdružení systematicky přispívá na sociální a misijní projekty sborů. V pražské adventistické základní škole Elijáš je už 9 ročníků, připravuje se rozšíření na gymnázium a v připojené mateřské škole je 40 dětí. Polovina žáků školy je z prostředí mimo církev.

I Moravskoslezské sdružení sborů řeší podle své výroční zprávy, kterou přednesl tajemník sdružení Daniel Dobeš, personální záležitosti. Díky Pánu Bohu se je daří zvládat. Pokračuje se v důrazu na misii sborů a v podpoře sborových misijních projektů. Velkou investicí byla celková rekonstrukce domu s pečovatelskou službou ve Zlíně s podporou Evropské unie. Prostředky od státu se snaží sdružení investovat přímo do sborů a do rezerv.

Slovenské sdružení sborů zahajuje, podle zprávy předsedy Bohumila Kerna, motivačně-vzdělávací programy pro kazatele zaměřené na misii. Ty budou následně pokračovat na sborech s cílem nadchnout a zapojit všechny členy pro splnění Kristova misijního poslání. Na Slovensku roste romská komunita v církvi se specifickými potřebami, kterým se církev učí vycházet vstříc.

Stanovisko VČSU k ordinaci žen (česky)

Stanovisko VČSU k ordinácii žien (po slovensky)

Statement of the ECCSUC Regarding the Women´s Ordination

redakce - AIS 23. listopadu 2015 Prohlášení církve, Ze života církve