<< >>

Podporou misijních iniciativ, nových médií pro šíření evangelia, budoucností vyššího teologického vzdělávání duchovních a činovníků církve pro Českou a Slovenskou republiku, hospodařením církve a dalšími záležitostmi se zabýval v neděli 29.3. v Brně Výbor Česko-Slovenské unie Církve adventistů sedmého dne. Jednání zahájil tajemník unie Peter Čík úvahou inspirovanou úvodem Evangelia podle Lukáše (1,1-13). Kněz Zachariáš a jeho manželka byli už staří a neměli děti. Pak se ale stali rodiči největšího z proroků – Jana Křtitele. Pán Bůh někdy nevyslýchá naše prosby, protože má pro nás více, než o co prosíme. Má s každým z nás svůj záměr a zjevuje jej v pravý čas, když On uzná za vhodné, nezávisle na našich očekáváních. O to více nás překvapuje tím, když pak naše očekávání předčí a překonává. O toto Boží vedení se pak členové výboru společně modlili.

Předseda unie Mikuláš Pavlík přivítal nové členy výboru unie – nového předsedu Slovenského sdružení sborů Bohumila Kerna a staršího sboru v Pardubicích Jiřího Komárka, kterého výbor kooptoval namísto odstoupivšího Davida Bokra z Plzně. Přítomní srdečně poděkovali odcházejícím  předsedům Slovenského a Českého sdružení sborů Karolovi Badinskému a Pavlu Zvolánkovi za dlouholetou dobrou spolupráci.

Nová koncepce nedávné konference Slovenského sdružení sborů, kdy nebyla na programu agenda ze sborů a jednání se zprávami oddělení, institucí, změnami ústavy, vytýčením priorit na další období a volbou činovníků bylo zhuštěno jen do jednoho dne, se podle předsedy unie Mikuláše Pavlíka celkově neosvědčila. Konference Českého a Moravskoslezského sdružení jsou plánovány standardně ve dvou pracovních dnech včetně agendy ze sborů.

 

???????????????????????????????

 

Košickému kazatelovi Stanislavu Byrtusovi, který odchází do důchodu, schválil výbor unie čestné pověření k další kazatelské službě na sborech.  Přítomní také doporučili k finanční podpoře ze středoevropského ústředí církve další regionální misijní iniciativy v rámci grantových programů HisHands a Global Mission v Trenčíně, Táboře,  Praze a v církevním oddělení služby zdraví. Tajemník unie Peter Čík přednesl statistickou zprávu za loňský rok. K církvi se loni  v Česku a na Slovensku připojilo křtem celkem 193 nových křesťanů, nejvíce, 71, v Čechách.

Výbor přijal návrh správní rady Střediska korespondenčních kurzů vyslat výhledově do služby internetové kazatele, vzhledem k rostoucímu zájmu o internetové duchovní vzdělávání, i návrh Moravskoslezského sdružení pořídit aplikaci pro mobilní telefony a komunikátory umožňující studovat lekce Sobotní školy Bible v češtině a slovenštině. Výbor rozhodl, že zároveň církev pořídí v obou jazycích mobilní aplikaci s písněmi ze zpěvníku pro bohoslužby. K dispozici již je aplikace s vyhledáváním jednotlivých sborů a jejich bohoslužeb. O náklady se rovným dílem podělí unie a jednotlivá sdružení.

Členové výboru podpořili novou koncepci vzdělávání na vyšší odborné škole Teologický seminář církve adventistů předpokládající kromě denního studia bohoslovců také širší rozvinutí dálkového studia, vzdělávání sborových činovníků a misijních biblických pracovníků. Vedení unie má prozkoumat případné možnosti přestěhování školy z areálu v Sázavě do dopravně dostupnějších a provozně úspornějších prostor, například ve velké budově sboru Pardubicích nebo společně s dalšími institucemi církve v Praze.

Jako své delegáty na nastávající konference Českého a Moravskoslezského sdružení schválil výbor své členy Aleše Kociána, Radomíra Jonczyho, Marka Petráčka, Jiřího Komárka, Csabu Čáka, Jana Kubíka, Tomáše Kábrta, Lubomíra Žižku, Břetislava Szurmana, Aleše Maďu, Jakuba Chýlka a Pavla  Stejskala. Novým vedoucím unijního oddělení výchovy a vzdělávání zvolil výbor Jana Heczka a schválil mu povolení k duchovní službě v církvi.

Do správní rady spolku Život a zdraví potvrdil výbor unie Mikuláše  Pavlíka, Daniela Dobeše, Janu Krynskou, Luďka Boušku, Jitku  Karabínošovou, Martu Královičovou, Jaroslava Skoumala, Romana Uhrina a   Roberta Žižku. Přítomní vzali také na vědomí informaci o možných personálních změnách ve vedení české pobočky adventistické humanitární organizace ADRA, která vyplynula z jednání její správní rady. Změnami se má zabývat zasedání správní rady ADRA CZ 27.4.

Zúčastnění schválili zahraniční návštěvu místopředsedy Generální konference církve Lowella Coopera na slavnostní společné bohoslužbě slovenských sborů 9.5. v Popradu. Přijaty byly také finanční závěrka unie za rok 2014, zpráva hospodáře unie Marka Škrly, zpráva o tvorbě a čerpání sociálního fondu církve a zpráva o hospodaření  teologického semináře a vydavatelství Advent-Orion. Do kontrolního výboru pro audit byli zvoleni Jiří Komárek, Lenka Piškulová a Stanislav Rusňák.

Pro manželky kazatelů přijal výbor záměr na jejich podporu při následování manžela na nové kazatelské místo, kdy tyto ženy dávají  výpověď ze svého zaměstnání a nemají nárok na odstupné. Výbor schválil také podporu unie zahraniční cestě 16 mladých českých a slovenských misionářů na evangelizaci do Mexika v celosvětovém církevním programu ShareHim.

Přítomní byli informováni o záměrech na využití domu v Praze Nad Olšinami 17 pro misii a bohoslužby sboru Praha-Strašnice.  Schválili plán tématických sobot, týdnů a sbírek v roce 2015 s tím, že oběžníky budou rozesílány jen ke sbírkám 13. soboty a ostatní významné dny a sbírky si budou sbory sledovat samostatně na těchto stránkách církve a v časopisu Advent.

Pro misijní aktivity sborů spojené s putovní výstavou Genesis Expo podpoří unie dotisk tematicky vhodného vydání časopisu Za obzorem v češtině i slovenštině. Ředitel Mediálního centra církve v Praze Csaba Čák informoval o rozpočtu a plánech AW Rádia, internetové televize Hope TV a bratislavského Štúdia Nádej, které jsou nyní přednostně zaměřeny na děti a mládež včetně překladů interaktivních elektronických her s duchovní biblickou tématikou.

Na závěr předseda unie Mikuláš Pavlík poděkoval všem za konstruktivní a laskavou atmosféru při jednání a brněnskému sboru na Střední ulici za poskytnutí jednacích prostor. Společně pak všichni zúčastnění děkovali Pánu Bohu za jeho vedení a požehnání a prosili za zdárný průběh nastávajících konferencí a moc Ducha svatého do další služby církve.

 

redakce - AIS 31. března 2015 Ze života církve