<< >>

20. března 2018 během naplánovaného setkání v sídle Generální konference byly členům Výboru pro dohled nad jednotnou (Unity in Mission Oversight Committee) předloženy výsledky celosvětového průzkumu. Průzkum, který obsahuje šest otázek, připravilo a provádělo církevní Oddělení archivů, statistik a výzkumu (ASTR). Průzkum se zabýval otázkami souvisejícími s dodržováním rozhodnutí odhlasovaných Generální konferencí, která je nejvyšším rozhodovacím orgánem církve, a jejího Výkonného výboru, který se setkává jednou každý rok v mezidobí mezi pětiletým zasedáním Generální konference.

Na základě procesu připraveného v návaznosti na rozhodnutí přijaté Výborem pro dohled nad jednotou v prosinci 2017 průzkum poskytuje kvantitativní údaje, které umožňují, aby výbor dokázal „přesněji posoudit, jaké postoje zaujímají vedoucí církve ohledně těchto otázek“, vysvětluje Mike Ryan, předseda tohoto výboru. „Tyto informace budou pomáhat Výboru pro dohled nad jednotou definovat důsledky pro unie, které se nepodřídily rozhodnutím odhlasovaným Generální konferencí a Výkonným výborem Generální konference.“

Zpráva, kterou výboru předložil ředitel ASTR, David Trim, obsahuje výsledky průzkumu uskutečněného u předsedů 13 světových divizí, a také unie Blízkého východu a severní Afriky, která je oblastí spadající přímo pod Generální konferenci. Průzkum byl také rozeslán všem 137 předsedům unií na celém světě.

„Předsedové unií jsou přímo odpovědni členům ve své oblasti,“ prohlásil Ryan. Předsedové unií jsou navíc členy Výkonného výboru Generální konference a jsou obeznámeni s globálními událostmi a akcemi v církvi. Unie také volí Generální konferenci.

 

Výsledky průzkumu

David Trim ve své zprávě uvedl, že předsedové unií a divizí byli požádáni, aby odpověděli na šest otázek průzkumu podle toho, „o čem je přesvědčena většina členů v jejich oblasti, na rozdíl od jejich osobního názoru“.

David Trim také zhodnotil, že se do 4. března vrátily všechny dotazníky, které byly zaslány 18. ledna 2018. Potom vyjmenoval jednotlivé otázky a obdržené údaje, které zahrnují 1) počet a procento všech „voličských hlasů“ (tedy předsedů unií i divizí); 2) počet a procenta unijních předsedů; 3) procento členů v unii, kteří žijí v oblasti, která je reprezentována předsedou unie.

Následují otázky a odpovědi, které byly předloženy výboru:

  1. otázka: „Měl by Výbor pro dohled nad jednotou při Generální konferenci vytvořit tým, jenž by citlivě naslouchal, radil a modlil se s předsedy unií, kteří se nepodřídili rozhodnutím odhlasovaným Generální konferencí a Výkonným výborem Generální konference?

Odpovědi:

„Ano“ – celkem 139 hlasů (92 %); 126 hlasů předsedů unií (92 %); procento světového členstva v těchto uniích: 90,56 %.

„Ne“ – celkem 10 hlasů (7 %); 9 hlasů předsedů unií (7 %); procento světového členstva v těchto uniích: 6,28 %.

Nezodpovězeno – 2 celkem (1 %); 2 předsedové unií; procento světového členstva v těchto uniích: 3,16 %.

 

  1. otázka: „Měly by být vyvozeny další organizační důsledky pro unie, které se nepodřídily rozhodnutím odhlasovanými Generální konferencí a Výkonným výborem Generální konference?“

Odpovědi:

„Ano“ – celkem 108 hlasů (72 %); 97 hlasů předsedů unií (71 %); procento světového členstva v těchto uniích: 83,93 %.

„Ne“ – celkem 34 hlasů (22 %); 31 hlasů předsedů unií (23 %); procento světového členstva v těchto uniích: 12,17 %.

Nezodpovězeno – celkem 9 hlasů (6 %); 9 předsedů unií (6 %); procento světového členstva v těchto uniích: 3,9 %.

 

  1. otázka: „Měli by být církevní představitelé požádáni, aby podepsali dokument, který uvádí, že se budou řídit rozhodnutími odhlasovanými Generální konferencí a Výkonným výborem Generální konference?“

Odpovědi:

„Ano“ – 72 hlasů (47,7 %); 65 hlasů předsedů unií (47,4 %); procento světového členstva v těchto uniích: 60,6 %.

„Ne“ – 77 hlasů (51 %); 70 hlasů předsedů unií (51,1 %); procento světového členstva v těchto uniích: 36 %.

Nezodpovězeno – celkem 2 (1,3 %); 2 předsedové unií (1,5 %); procento světového členstva v těchto uniích: 3,4 %.

 

  1. otázka: „Mělo by být umožněno předsedům unií, kteří se nepodřídili rozhodnutím odhlasovanými Generální konferencí a Výkonným výborem Generální konference promlouvat během jednání Výkonného výboru Generální konference?“

Odpovědi:

„Ano“ – 76 hlasů (50,3 %); 67 hlasů předsedů unií (48,9 %); procento světového členstva v těchto uniích: 34,3 %.

„Ne“ – celkem 67 hlasů (44,4 %); 63 hlasů předsedů unií (46 %); procento světového členstva v těchto uniích: 60,9 %.

Nezodpovězeno – celkem 8 (5,3 %); 7 předsedů unií (5,1 %); procento světového členstva v těchto uniích: 4,9 %.

 

  1. otázka: „Mělo by být umožněno předsedům unií, kteří se nepodřídili rozhodnutím odhlasovanými Generální konferencí a Výkonným výborem Generální konference, aby se během zasedání Výkonného výboru Generální konference účastnili hlasování?

Odpovědi:

„Ano“ – celkem 56 hlasů (37,1 %); 50 hlasů předsedů unií (36,5 %); procento světového členstva v těchto uniích: 26,8 %.

„Ne“ – 86 hlasů (57 %); 79 hlasů předsedů unií (57,7 %); procento světového členstva v těchto uniích: 67,9 %.

Nezodpovězeno – celkem 9 (6 %); 8 předsedů unií (5,8 %); procento světového členstva v těchto uniích: 5,3 %.

 

Otázka č. 6: „Mohou mít předsedové unií, kteří se nepodřídili rozhodnutím odhlasovanými Generální konferencí a Výkonným výborem Generální konference, možnost sloužit ve stálých výborech nebo ad hoc podvýborech Výkonného výboru Generální konference?

Odpovědi:

„Ano“ – celkem 40 hlasů (26,5 %); 36 hlasů předsedů unií (26,3 %); procento světového členstva v těchto uniích: 15,5 %.

„Ne“ – 100 hlasů (66,2 %); 91 předsedů unií (66,4 %); procento světového členstva v těchto uniích: 79,1 %.

Nezodpovězeno – celkem 11 (7,3 %); 10 předsedů unií (7,3 %); procento světového členstva v těchto uniích: 5,4 %.

 

Zjištěné závěry

Na základě shromážděných údajů byly vyvozeny následující závěry:

Existuje velká podpora týmu Generální konference, jenž se setká s předsedy unií, kteří se nepodřídili odhlasovaným rozhodnutím, aby jim „citlivě naslouchali, radili a modlili se s nimi“.

Ukazuje se silná podpora k vyvození určitých důsledků kvůli odmítání podřídit se.

Existuje také silná podpora pro to, aby tito předsedové neměli možnost sloužit ve stálých výborech nebo podvýborech Výkonného výboru Generální konference.

Ukázala se také výrazná podpora myšlenky, aby předsedové unií, kteří se nepodřídili odhlasovaným rozhodnutím, nemohli hlasovat během jednání Výkonného výboru Generální konference.

Většina vedoucích církve se brání myšlence, že by těmto „nekompatibilním předsedům unií“ bylo odebráno právo promlouvat.

Většina vedoucích církve také odmítá požadavek, aby předsedové unií podepsali dokument, který by je zavázal, že se budou řídit rozhodnutími Generální konference a Výkonného výboru.

 

Pokračuje shromažďování kvalitativních údajů

Hensley Moorooven, tajemník Výboru pro dohled nad jednotou, poskytl předběžnou zprávu o shromažďování kvalitativních údajů. Moorooven zdůraznil, že během osobních návštěv a rozhovorů s vedoucími unií na celém světě jsou stále shromažďovány kvalitativní údaje. Další kvalitativní data se také získávají od institucí Generální konference a od Rady vedoucích pracovníků Generální konference, která se skládá z administrátorů a vedoucích oddělení.

Doposud se uskutečnilo 11 takových rozhovorů, a jak uvedl Moorooven, další jsou naplánované v blízké budoucnosti.

Ryan dodal, že „z rozhovorů, které proběhly, se jeví, že mezi kvantitativními a kvalitativními údaji existuje pozitivní korelace“. Zdůraznil však, že nakonec jsou „data pouhým vodítkem. Mohou být empiricky přesná, avšak nemusejí nutně poskytovat neomylné informace. Tyto údaje nám poskytnou informace, abychom připravili podklady pro jednání výročního Výkonného výboru v roce 2018.“

 (ANN)

 

redakce - AIS 3. května 2018 Církev ve světě